MPO: Branže OZE by měla dosáhnout plné konkurenceschopnosti na trhu bez nutnosti využívání podpory

Datum: 22. 11. 2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) potvrdilo na svém webu, že resort zahájil v těchto dnech legislativní proces novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (tj. novela energetického zákona). Novela příslušného zákona se v parlamentu začne projednávat na počátku příštího roku.

MPO


Nutnost legislativních změn

MPO informuje, že v návaznosti na revizi směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která stanovila nový cíl EU pro energii z obnovitelných zdrojů ve výši 32 % do roku 2030, se bude muset Česká republika po roce 2020 připravit na další zvyšování cílů pro energii z obnovitelných zdrojů energie. 

„Náš příspěvek k plnění celkového cíle EU je nutné nastavit s ohledem na geografické a klimatické podmínky a ekonomické možnosti ČR, kde je třeba vzít v potaz již současně vynakládané finanční prostředky na podporu obnovitelných zdrojů energie z prostředků státního rozpočtu a od všech spotřebitelů elektřiny, které jsou velmi značné,“ dodává MPO.

Aby byla ČR na uvedenou situaci připravena, navrhuje se v zákoně č. 165/2012 Sb., připravit nástroje a opatření s vhodnými formami podpory, které by byly používány pro zajištění plnění jednotlivých cílů v obnovitelných zdrojích energie, a to podle nových požadavkům evropské legislativy. Ta klade důraz především na sektor dopravy a na sektor vytápění a chlazení. 

V sektoru elektřiny nová evropská pravidla požadují především důraz na rozvoj tzv. samospotřebitelů, vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů energie, určenou převážně pro vlastní spotřebu výrobce elektřiny, což jsou například menší instalace solárních elektráren umístěných na střechách budov.

Maximální využití investičních dotací

Novela zákona je koncipována jako komplexní řešení nového nastavení provozních podpor v oblasti obnovitelných zdrojů energie i dalších podporovaných zdrojů energie, například vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla na období 2021 až 2030, použitelné pro rozvoj zcela nových výroben energie i pro zachování výroby energie z energeticky efektivních výroben energie, které jsou v současné době již v provozu.

Je důležité upozornit na to, že novela zákona je pouze jedním opatřením pro zajištění cílů v obnovitelných zdrojích energie do roku 2030. Dalšími opatřeními je plnění požadavků na energetickou náročnost budov a jejich postupné zpřísňování, které podnítí další rozvoj a využití obnovitelných zdrojů v budovách. 

Za zásadní lze považovat snahu o maximální využití možných investičních dotací ze všech dotačních programů, které budou uzpůsobeny podle nastavených nových cílů pro jednotlivé oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Zároveň nelze při rozvoji dalších obnovitelných zdrojů pracovat s předpokladem dalších podpor na tyto výrobny energie jako s nutnou a nezbytnou podmínkou pro jejich další rozvoj. Cílovým stavem by měla být plná konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie na trhu s energiemi bez nutnosti využívání jakýchkoliv systémů podpor, ať už investičních nebo provozních.

Zelený bonus a aukce

Novela zákona je ve své zásadní části zaměřena na druhy a typy podporovaných zdrojů energie, pro jejichž rozvoj je v současnosti stále zásadní a rozhodující provozní podpora. 

Novela zákona pro nové menší výrobny energie (s výkonem do 1 MW) upravuje současné formy podpory tak, že podpora bude poskytována již pouze formou hodinového zeleného bonusu, která je nejvíce „protržní“ a finančně nejefektivnější formu podpory pro malé zdroje a nebude tak již uplatňována podpora formou výkupních cen. Pro větší výrobny energie (s výkonem nad 1 MW) zavádí novela podporu formou vysoutěžení z vyhlášených aukcí, kdy se opět jedná o „protržní“ princip nastavování podpory.

Pro již provozované výrobny energie novela zákona zavádí nové formy podpory. A to tak, aby mohly být udrženy v provozu energeticky efektivní výrobny energie. Podpory by měly být nastaveny na principu kompenzace pouze rozdílu zvýšených nákladů na pořízení paliva z obnovitelných zdrojů nebo jako kompenzace zvýšených nákladů související s výrobu energie z obnovitelných zdrojů oproti. 

Pro současné výrobny novela zákona také zavádí jasná pravidla a požadavky pro jejich modernizaci, které již dlouhodobě požadovali zástupci sektoru obnovitelných zdrojů energie. Pro zajištění plnění sektorového cíle v dopravě, požadovaného novou evropskou legislativou, novela zákona zavádí nově podporu biometanu, která bude klíčová pro zajištění zmíněného cíle.

Spojitost s Integrovaným klimaticko-energetickým plánem

Tak jako v současném systému podpor, tak i upravený systém poskytování podpor v období let 2021 až 2030 bude obsahovat účinný mechanismus regulace rozvoje obnovitelných zdrojů energie, založený na nařízení vlády, které bude stanovovat minimálně na 3 roky dopředu právo na podporu vymezených druhů obnovitelných zdrojů energie s ohledem na aktuální situaci v naplňování a zajišťování cílů pro obnovitelné zdroje energie uvedených v Integrovaném klimaticko-energetickém plánu. Za správný nástroj regulace lze tedy považovat neuplatňování „automatického“ nároku na provozní podporu.

Druhou zásadní částí předložené novely zákona jsou ustanovení, týkající se zajištění přiměřenosti poskytované podpory podle požadavků uvedených ve vydaných v šesti rozhodnutích Evropské komise, jimiž se podpora podle tohoto zákona považuje za slučitelnou s vnitřním trhem EU a podle Pokynů EU pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky.

Ověření přiměřenosti poskytované podpory

V současné době je ČR držitelem čtyř rozhodnutí, týkajících se provozní podpory obnovitelných zdrojů energie, v nichž EK uvedla, že příslušná podpora je slučitelná s vnitřním trhem EU. Dále je ČR držitelem dvou rozhodnutí EK o slučitelnosti podpory v jiném sektoru, než jsou obnovitelné zdroje energie. 

Součástí všech rozhodnutích jsou závazky pro ČR na zajištění přiměřenosti podpory, která do české legislativy zapracovává právě předložená novela zákona. Ověření přiměřenosti poskytované podpory je založeno pro výrobny elektřiny, které jsou již v provozu na sektorovém šetření výrobců z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v daném období a v případě zjištění rizika překompenzace poskytované podpory na zavedení opatřeních proti překompenzaci poskytované podpory, jejichž součástí může být případné provedení individuální kontroly přiměřenosti poskytované podpory u konkrétního výrobce elektřiny.

Poskytováním přiměřené podpory pro nově uváděné výrobny energie do provozu neumožňuje kumulaci více druhů provozních podpor nebo kumulaci provozní a investiční podpory na jednu výrobnu energie.

Na novele se pracovalo déle než rok

Novela zákona byla velmi důsledně připravována, diskutována a konzultována, a je výstupem široké meziresortní pracovní skupiny, složené se zástupců všech dotčených ministerstev, podnikatelského sektoru a sektoru obnovitelných zdrojů energie. Novelu zákona pracovní skupina intenzivně připravovala více než rok, během kterého se uskutečnilo celkem 27 pracovních jednáních. 

Pro nastavení nového systému podpor využívající podporu stanovení z aukcí byl také uspořádán v prosinci loňského roku seminář o zkušenostech s přípravou podpůrných schémat pro obnovitelné zdroje energie v Německu a Francii, na kterém autoři novely získali praktické konkrétní informace z uvedených členských států EU, které mají největší a nejdelší zkušenosti s těmito formami podpor a při tvorbě předložené novely zákona byla využita také legislativa  těchto zemí.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: MPO
Facebook
Přečteno: 630x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: