V jakých případech vzniká výrobci energie povinnost neprodleně oznámit změny podmínek pro udělení licence?

V jakých případech vzniká výrobci povinnost neprodleně oznámit změny podmínek pro udělení licence a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence?

Zdroj: DouchaŠikova Advokáti s.r.o.

Zdroj: DouchaŠikova Advokáti s.r.o.

 

Naposledy jsme Vás informovali o probíhajících kontrolách fotovoltaických elektráren Státní energetické inspekce (dále jen „SEI“), které se zaměřují na kontrolu dodržování zákona o cenách. Předmětem těchto kontrol je zejména ověření, zda je podpora uplatňována ve správné výši a na správné množství vyrobené elektrické energie.

Kontroly dodržování zákona o cenách aktuálně provádí i Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“), jehož postup je v rámci cenových kontrol obdobný postupu SEI, vyžaduje tedy předložení podkladů prokazujících uvedení výrobny do provozu, dokladů o vyplacené podpoře a o množství vyrobené elektřiny a kontroluje také aktuální stav výrobny, zejména její skutečný instalovaný výkon.

V činnosti ERÚ jsou však častější kontroly, jejichž předmětem je kontrola povinností dle energetického zákona, zejména kontrola dodržování povinnosti dle ust. § 9 ods. 1 energetického zákona neprodleně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence.

Tyto kontroly jsou zaměřeny na prověření, zda v provozovně nedošlo od okamžiku jejího uvedení do provozu ke změnám, které měly být ERÚ oznámeny nebo na základě kterých měl provozovatel požádat o změnu licence. Praxe ERÚ však není zcela jednotná v posouzení, které ze změn je nutné oznamovat a které nikoliv.

Za změnu, kterou je provozovatel výrobny elektřiny povinen ERÚ neprodleně oznámit, resp. na základě ní neprodleně požádat o změnu licence, však ERÚ považuje vždy změnu instalovaného výkonu provozovny, a to i v případě, že se jedná o snížení instalovaného výkonu. A dokonce i tehdy, pokud se jedná o změnu pouze dočasnou.

 

Dočasné sejmutí fotovoltaických panelů z důvodu rekonstrukce stavební části výrobny, tj. například budovy, na které je FVE umístěna, by tedy mělo být v souladu s aktuální rozhodovací praxí ERÚ provozovatelem výrobny ERÚ oznámeno v souladu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona. Ačkoliv ust. § 9 odst. 1 energetického zákona stanoví vedle povinnosti změny oznámit také povinnost požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence, dle aktuálního výkladu ERÚ spočívá povinnost provozovatele výrobny pouze v oznámení dočasné změny instalovaného výkonu.

Tímto způsobem ERÚ odůvodňuje skutečnost, že se povinnost stanovená v ust. § 9 odst. 1 energetického zákona vztahuje i na změny dočasné a zároveň tak nedojde k absurdnímu závěru, kdy by provozovatel výrobny měl na základě této dočasné změny požádat o změnu licence spočívající ve snížení instalovaného výkonu, a to v krajním případě až na nulový instalovaný výkon (při dočasném sejmutí všech fotovoltaických panelů či v případě dočasné demontáže generátoru bioplynové stanice, atp.). Tento výklad ERÚ není podle našeho právního názoru v souladu se zákonem. V současné době probíhá soudní přezkum takového rozhodnutí, který bude určující pro další podobné případy.

Jakákoliv výměna technologie, v případě fotovoltaické elektrárny fotovoltaických panelů, bez ohledu na to, zda ji lze či nelze považovat za rekonstrukci či modernizaci ve smyslu výkladového stanoviska ERÚ č. 10/2018, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny,  není změnou, která by měla být v souladu s tímto ustanovením ERÚ oznamována, pokud taková výměna neznamená rovněž změnu instalovaného výkonu, umístění výrobny či změnu druhu výrobny (FVE, MVE, VTE apod.).

Skutečnost, zda v provozovně došlo ke změně technologie, ERÚ ověřuje zjištěním současného stavu výrobny provedením kontroly na místě a jeho porovnáním se stavem vyplývajícím z podkladů řízení o udělení (případně o změně) licence. ERÚ rovněž využívá dostupných leteckých snímků z předchozích let.

ERÚ zejména kontroluje počet a výkon jednotlivých panelů, tedy zda součet jednotlivých výkonů na štítcích generátorů (v případě FVE tedy na štítcích jednotlivých panelů) odpovídá celkovému licencovanému výkonu. Pokud skutečný výkon zjištěný ERÚ licencovanému výkonu neodpovídá, kontrolním zjištěním je porušení povinnosti oznámit ERÚ neprodleně změny v souladu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona, následuje zahájení správního řízení o spáchání přestupku a při překročení licencovaného výkonu také rozhodnutí o neoprávněném čerpání podpory.

 

Pokud jsou však důvodem zjištěného rozporu chybné podklady licenčního spisu, tedy pokud v provozovně ve skutečnosti nedošlo ke změnám, je třeba ERÚ předložit důkazy o tom, že aktuální stav odpovídá stavu původnímu a že podklady licenčního řízení jsou tedy chybné. Avšak v případě, že rozhodnutí o udělení licence obsahuje chybné údaje, přestože ve spise jsou údaje správné, anebo spis obsahuje více rozporuplných údajů, nese odpovědnost za tyto chyby ERÚ.

Změnu v základních registrech, například změnu sídla držitele licence, není držitel licence povinen ERÚ oznamovat. Je však třeba upozornit na skutečnost, že změnu označení pozemků, na kterých je provozovna umístěna (v důsledku např. přečíslování, spojení nebo rozdělení pozemků), nespadá dle názoru ERÚ pod skutečnosti, které explicitně vyplývají ze základních registrů a ERÚ tedy v tomto případě vyžaduje, aby provozovatelé uvedli údaje uvedené v licenci do souladu se skutečností na základě jimi podané žádosti o změnu licence. V tomto případě tedy nepostačuje pouhé oznámení změn. Není nám ovšem znám případ, kdy by ERÚ sankcionoval pozdní podání žádosti o takovouto změnu licence.

Provozovatelé výroben elektřiny by tedy ještě před zahájením případné kontroly ERÚ zkontrolovat

1)      zda disponují veškerými potřebnými podklady k prokázání relevantních skutečností,

2)      zda skutečný instalovaný výkon (odpovídající součtu všech štítků generátorů) je roven licencovanému výkonu a zda neexistují ani jiné neoznámené změny podmínek pro udělení licence nebo změny v údajích a dokladech, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence (změna v umístění provozovny, výměna  technologie, změna počtu generátorů apod.)

V případě zájmu o konzultaci této problematiky, kontroly podkladů týkajících se kontroly neoznámených změn v provozovně, či přímo právního zastoupení ve věci kontroly zahájené ERÚ, nás neváhejte kontaktovat.

 

Autor: Martina Hadrbolcová, DouchaŠikola Advokáti s.r.o.