První zkušenosti s ukončenými cenovými kontrolami fotovoltaických elektráren

Počátkem letošního roku zahájila Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) rozsáhlé cenové kontroly fotovoltaických elektráren uvedených do provozu zejména v letech 2008 – 2010. Na co se kontroly SEI zaměřují?
 
https://www.dsadvokati.cz/

 
Advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti s.r.o. zastupovala a stále zastupuje v této věci řadu provozovatelů FVE a má tedy s průběhem a vývojem těchto kontrol širokou zkušenost.
 
Co je předmětem cenových kontrol?
 
Předmětem probíhajících cenových kontrol je kontrola dodržování cenových předpisů, konkrétně správného uplatňování výkupních cen a zelených bonusů a kontrola dodržování povinnosti vést a uchovávat evidenci o přijaté podpoře a poskytovat bezplatně informace orgánům oprávněným ke kontrole cen. Kontrolovaným obdobím v kontrolách zahájených letošního roku byl vždy rok 2018, v posledních týdnech však SEI kontrolní období rozšířila i o rok 2017.  
 
Kontrola je v souladu s kontrolním řádem zahájena doručením Oznámení o zahájení kontroly provozovateli FVE. Již v tomto oznámení se výrobce dozví, které dokumenty požaduje SEI v rámci prováděné cenové kontroly předložit.
 
Mezi požadovanými dokumenty bývají zpravidla vyjmenovány:

• rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny s vyznačenou doložkou právní moci

• rozhodnutí o povolení zkušebního provozu

• technická zpráva

• technické údaje o instalovaném zařízení
• projektová dokumentace skutečného provedení stavby (zjednodušené schéma připojení 
   včetně zakreslení měření, technický výkres, schéma rozmístění panelů)

• zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení

• souhlas provozovatele distribuční soustavy se zahájením zkušebního provozu

• certifikáty o ověření stanoveného měřidla

• montážní listy elektroměrů obchodního měření

• potvrzení o ověření stanovených měřidel

• vlastní měsíční významy odečty množství vyrobené elektřiny 

• typ distribučního transformátoru včetně způsobu výpočtu ztrát

• smlouvy (o připojení, o podpoře, o dodávce, o sdružených službách, o výkupu elektřiny)

• výkazy podle § 4 vyhlášky č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, za kontrolované období včetně příslušných faktur

• výpisy z bankovního účtu potvrzující přijetí podpory za kontrolované období

• první výkaz o výrobě elektřiny z POZE zpracovaný po uvedení výrobny do provozu, popř. včetně příslušné faktury a výpisu z bankovního účtu potvrzujícího přijetí podpory

• protokol o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou, protokol o prvním paralelním připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.
 
Proč se vyplatí přítomnost právního zástupce při místním šetření v provozovně?

S ohledem na specifikaci předmětu kontroly, kterým je kontrola cen (správného uplatňování podpory), jsme přesvědčeni, že významná část dokumentů s předmětem kontroly nesouvisí, a SEI tedy není oprávněna je požadovat. 
 
V rámci cenové kontroly je rozhodující zejména výše pobírané podpory, která je odvozena od okamžiku uvedení výrobny do provozu, a také množství elektřiny, na které byla podpora uplatněna, které musí být vyrobeno v souladu s udělenou licencí (nesmí tedy být překročen celkový instalovaný výkon) a v souladu s právními předpisy (vyrobená elektřina musí být řádně změřená, nesmí obsahovat technologickou vlastní spotřebu atd.).
 
Dle ustálené praxe ERÚ k prokázání uvedení výrobny do provozu postačuje předložení protokolu o prvním paralelním připojení nebo protokolu o schválení výrobny, což je doklad vystavený technikem při jejím prvním připojení k distribuční soustavě. Výrobna je však uvedena do provozu nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o udělení licence. 
 
Za účelem prokázání uvedení výrobny do provozu má tedy SEI nárok zejména na poskytnutí rozhodnutí o udělení licence s doložkou právní moci a na protokol o prvním paralelním připojení, pomocí kterých může ověřit, zda byla kontrolovaná provozovna skutečně uvedena do provozu v tvrzeném roce, dle kterého pobírá podporu ve výši stanoveném příslušným cenovým rozhodnutím ERÚ. 
 
V případě, že výrobce nedisponuje protokolem o prvním paralelním připojení či protokolem o schválení výrobny, případně souhlasem provozovatele distribuční soustavy se zahájením zkušebního provozu, musí v případě pochybností okamžik uvedení výrobny do provozu prokázat jiným způsobem. 
 
SEI je dále oprávněna žádat výkazy o výrobě elektřiny a vystavené faktury, případně také výpisy z bankovního účtu prokazující přijetí podpory. Co se týče měření a odečítání technologické vlastní spotřeby, je nutné posoudit v každém konkrétním případě, na jaké z dokumentů má SEI v rámci této cenové kontroly nárok. 
 
Všechny poskytované dokumenty je však třeba v každém konkrétním případě před jejich poskytnutím SEI prověřit, aby byly případné nedostatky včas odhaleny. Lze doporučit rovněž kontrolu licenčního spisu vedeného Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“). 
 
Ačkoliv SEI s ERÚ v počátečním stadiu kontrol příliš nespolupracovala, dnes je běžná praxe, že si SEI od ERÚ v průběhu kontroly vyžádá kopii dokumentů obsažených v licenčním spise. SEI si může vyžádat informace i od dalších třetích osob, kterými mohou být např. příslušný stavební úřad či provozovatel distribuční soustavy. 
 
Provozovatelům FVE lze rovněž doporučit přítomnost právního zástupce při místním šetření v provozovně, které SEI v rámci cenových kontrol provádí, aby v průběhu kontroly na místě nedocházelo k překračování zákonem udělených oprávnění tomuto kontrolnímu orgánu.

Co raději SEI nepředávat?
 
Lze předpokládat, že podklady, které SEI v průběhu těchto kontrol zajistí, budou sloužit rovněž pro účel budoucích kontrol překompenzace, což SEI také přímo uvádí v tiskové zprávě, kterou k zahájení těchto kontrol vydala, ale i jakýchkoliv dalších kontrol, ke kterým bude SEI oprávněna. Provozovatelům FVE lze tedy doporučit, aby SEI nepředávaly informace a doklady, které s cenovou kontrolou nesouvisí, přestože je SEI požaduje. 
 
Podklady, které mohou být relevantní pro jednu cenovou kontrolu SEI, v případě jiné cenové kontroly již být relevantní nemusí, jelikož se výrobny mohou lišit technickým provedením, způsobem měření, způsobem vykazování technologické vlastní spotřeby atp. Je tedy třeba u každé jednotlivé FVE na základě analýzy podkladů zhodnotit, které doklady je vhodné SEI předat a které nikoliv, přičemž nepředání dokumentů je rovněž nutno řádně zdůvodnit.
 
Je však třeba provozovatele FVE varovat před jednáním, které by mohlo být posouzeno jako porušení povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění a poskytovat k tomu potřebnou součinnost, které je přestupkem dle ust. § 15 kontrolního řádu, za který lze uložit pokutu do 500.000,- Kč. 
 
Ačkoliv SEI v mnohých případech trvá na předložení dokumentů, u nichž je zjevné, že s prováděnou cenovou kontrolou nemají žádnou souvislost, nedošlo zatím v případech, které nám jsou známy, k soudnímu přezkumu rozhodnutí, v kterém by SEI rozhodla o spáchání přestupku za neposkytnutí dokumentů, přestože tyto s předmětem kontroly nijak nesouvisely. SEI tedy v tomto jednání pokračuje a postihuje provozovatele FVE za odmítnutí poskytnutí jakýchkoliv požadovaných dokumentů. 
 
Současnou situaci je možno přirovnat k vlně cenových kontrol SEI v roce 2013, v rámci kterých SEI vyžadovala předložení protokolu o instalaci měřidla a v případě, že tento protokol obsahoval datum roku následujícího, než v kterém byla uvedena výrobna do provozu nebo pokud tento protokol provozovatel FVE nepředložil, rozhodla SEI o tom, že výrobna nebyla uvedena do provozu v tvrzeném roce, nýbrž v roce následujícím, jelikož za podmínku řádného uvedení výrobny do provozu považovala právě instalaci fakturačního měřidla.
 
Tato rozhodnutí však neobstála v soudním přezkumu, v kterém byla tato nezákonná rozhodnutí SEI zrušena (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 5 A 118/2014 ze dne 8. 3. 2018 ve věci žalobce DETOA Albrechtice s.r.o. proti Státní energetické inspekci). Na soudní rozhodnutí, v němž bude rozhodnuto o tom, které dokumenty se týkají cenové kontroly a které nikoliv, si v tomto případě však budeme muset počkat. 
 
V tuto chvíli tedy lze provozovatelům doporučit pouze, aby veškeré podklady poskytované SEI nechali prověřit odborníky na tuto problematiku, a to jak z hlediska rizikovosti pro tuto kontrolu i pro případné další kontroly (např. překompenzace), tak z hlediska oprávněnosti požadavku na jejich předložení ze strany SEI. 
 
V případě neposkytnutí požadovaných dokumentů ať již z jakéhokoliv důvodu je pak nutné SEI toto jednání zdůvodnit tak, aby nemohlo dojít k zahájení řízení o přestupku spočívajícího v neposkytnutí potřebné součinnosti. 
 
Co lze říci závěrem?
 
Závěrem tedy lze říci, že dosavadní průběh cenových kontrol SEI ukázal, že SEI mnohdy překračuje svá oprávnění, zejména co se týče rozsahu dokumentů, které ke kontrole požaduje předložit. Pokud je však SEI rozumně vysvětlen důvod nepředložení dokumentů a nebo pokud jsou případné nesrovnalosti v dokumentech či skutečném stavu FVE SEI řádně vysvětleny a případně podloženy dalšími podklady, nemají se výrobci čeho obávat. 
 
Všechny kontroly, v nichž jsme naše klienty zastupovali a které jsou k dnešnímu dni ukončeny, skončily závěrem SEI, že nebylo zjištěno porušení kontrolovaných povinností.  V případě zájmu o konzultaci této problematiky, kontroly podkladů či přímo právního zastoupení ve věci cenové kontroly, nás neváhejte kontaktovat.