Europoslanci schválili reformy, které podpoří rozvoj OZE a zeleného vodíku

Cílem nové směrnice a nařízení o trzích s plynem a vodíkem je dekarbonizace energetického odvětví EU a posílení výroby a integrace obnovitelných plynů a vodíku. Směrnici schválil na počátku dubna poslanci Evropského parlamentu.

Zdroj: Evropská komise

Zdroj: Evropská komise

Podpora investic do OZE a vodíkové infrastruktury

Opatření jsou navržena tak, aby pomohla zajistit dodávky energie narušené geopolitickým napětím, zejména válkou Ruska proti Ukrajině, a řešit změnu klimatu. Při jednáních s Radou o směrnici se poslanci zaměřili na zajištění transparentnosti, práv spotřebitelů a podporu lidí ohrožených energetickou chudobou. Na plenárním zasedání byla směrnice přijata 425 hlasy (64 bylo proti a 100 se zdrželo hlasování).

Nové nařízení, které bylo přijato 447 (90 bylo proti a 54 se zdrželo hlasování), posílí mechanismy pro spravedlivou tvorbu cen a stabilní dodávky energie a umožní členským státům omezit dovoz plynu z Ruska a Běloruska. Právní předpis zavede systém společného nákupu plynu, aby se zabránilo konkurenci mezi členskými státy, a pilotní projekt na posílení trhu s vodíkem v EU na dobu pěti let.

Nařízení se rovněž zaměřuje na zvýšení investic do vodíkové infrastruktury, zejména v uhelných regionech, a podporuje přechod na udržitelné zdroje energie, jako je biometan a nízkouhlíkový vodík.

Prohlášení zpravodajů

„Evropský ocelářský a chemický průmysl, který je obtížně dekarbonizovatelný, se dostane do centra vývoje evropského trhu s vodíkem,“ uvedl zpravodaj pro směrnici Jens Geier (S&D, DE). „To umožní postupný odklon od fosilních paliv v průmyslu, zajistí evropskou konkurenceschopnost a zachová pracovní místa v udržitelném hospodářství. Pravidla pro oddělení provozovatelů vodíkových sítí budou odpovídat stávajícím osvědčeným postupům na trhu s plynem a elektřinou.“

Zpravodaj k nařízení Jerzy Buzek (EPP, PL) řekl: „Nové nařízení přemění současný energetický trh na trh založený především na dvou zdrojích – zelené elektřině a zelených plynech. Je to obrovský krok k naplnění ambiciózních klimatických cílů EU a zvýšení konkurenceschopnosti EU na světových trzích. Zavedli jsme právní možnost, aby země EU mohly v případě bezpečnostní hrozby zastavit dovoz plynu z Ruska, což jim dává nástroj k postupnému odstranění naší závislosti na nebezpečném monopolistovi.“

Další postup a souvislosti a souvislosti

Oba právní předpisy musí před zveřejněním v Úředním věstníku formálně přijmout i Rada.

Tento legislativní balíček odráží rostoucí ambice EU v oblasti klimatu stanovené v Zelené dohodě pro Evropu a balíčku „Fit for 55“. Aktualizovaná směrnice obsahuje opatření na dekarbonizaci energetického odvětví, o právech spotřebitelů, o provozovatelích přenosových a distribučních soustav, o přístupu třetích stran a integrovaném plánování sítí a o nezávislých regulačních orgánech.

Cílem aktualizovaného nařízení je prostřednictvím vysokých tarifních slev umožnit integraci vyššího podílu vodíku a obnovitelných plynů do stávající infrastruktury zemního plynu. Zahrnuje ustanovení, která usnadní míchání vodíku se zemním plynem a obnovitelnými plyny, a větší spolupráci EU v oblasti kvality plynu a skladování.