Komora OZE: Akcelerační zóny urychlí schvalování a výstavbu nových OZE do 1 roku

Minulý týden vláda schválila základní pravidla pro vymezování oblastí pro urychlenou výstavbu nových OZE v rámci tzv. akceleračních zón určených nyní pro výstavbu solárních a větrných elektráren. Povolování by nemělo trvat déle než dva roky, v akceleračních zónách dokonce rok jeden, jak o tom informovala Komora OZE.

Zdroj: Amper Meteo

Urychlení výstavby

Povolení výstavby větrných farem, solárních parků včetně souvisejících akumulačních stanic bude snazší a rychlejší. Vláda schválila usnesení, které Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo spolu s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Vládní usnesení umožní vznik oblastí vhodných pro jednodušší povolování výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nyní resorty určí, které konkrétní oblasti budou pro tato opatření nejvhodnější.

„Minulý týden jsme schválili usnesení, který umožní vznik takzvaných akceleračních zón. Jedná se o další krok, který povede k rozvoji obnovitelných zdrojů u nás,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Typy staveb, jejichž povolování bude v akceleračních zónách jednodušší, zahrnují zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární parky nebo větrné farmy. Cílem je využít specifika každého území k maximálnímu zvýšení efektivity a produktivity OZE s minimálními negativními dopady

Vymezování akceleračních zón bude dle významu jednotlivých zón zajišťovat stát, kraje a obce.  Zóny nebudou smět vzniknout v území soustavy NATURA 2000, v národních parcích a v 1. a 2. zóně chráněných krajinných oblastí. Při vymezování budou dále posuzovány i další veřejné zájmy, jako např. v oblasti letectví nebo obrany státu.

Důležitý milník

„Jde o důležitý milník v přípravě jednoho z klíčových opatření na zrychlení rozvoje OZE. Komora OZE vítá otevřenost a transparentnost procesu, který se po dlouhých měsících jednání podařilo nastavit. Jsme rádi, že jsme se jako Komora OZE mohli podílet na přípravě nové legislativy, jejíž přípravu koordinuje MPO ve spolupráci s MŽP a MMR,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

V případě repoweringu OZE jsou obě směrnicí stanovené lhůty kratší. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vysvětlil, že rychlejší povolování pro akcelerační zóny bude zahrnovat například zjednodušené posuzování vlivu staveb na okolní životní prostředí.

Změny pravidel v rámci akceleračních zon se týkají zejména urychlení a zjednodušení povolovacích procesů pro projekty OZE. A to včetně zjednodušeného posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), to vše za předpokladu, že projekty splňují specifické podmínky stanovené pro dané oblasti.

Povolovací postup u projektů týkajících se energie z obnovitelných zdrojů v oblastech vhodných pro zrychlené zavádění OZE nepřekročí 12 měsíců. Povolovací postupy pro modernizaci zařízení na výrobu energie, pro nová zařízení s elektrickou kapacitou nižší než 150 kW, pro skladování energie na stejném místě, včetně energetických a tepelných zařízení, i pro jejich připojení k soustavě ve vhodných oblastech nesmějí překročit šest měsíců.

U projektů, které se nacházejí mimo oblasti vhodné pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, nesmí povolovací proces překročit dva roky.

Na určování vhodných oblastí pro akcelerační zóny a schvalování konkrétních projektů budou spolupracovat státní orgány, místní samosprávy a místní veřejnost. Proces zahrne i veřejné projednání a posouzení veřejných připomínek. „To zajišťuje, že rozhodnutí budou reflektovat jak strategické cíle státu v oblasti obnovitelné energie, tak i potřeby a očekávání obyvatel dotčených území,“ dodává ministr Síkela.