Posílení Zelené dohody pro Evropu a dlouhodobé klimatické strategie jsou nejlepší cestou k obnovení ekonomiky

Evropská komise dokončuje úpravy dlouhodobého rozpočtu Evropské unie pro období 2021-2027, které mají řešit ekonomický šok způsobený pandemií COVID-19. V situaci nečekané recese představují rozpočet a investice EU na příštích 7 let klíčový nástroj pro řešení jak ekonomické, tak i klimatické krize. Některé obrysy plánu obnovy ekonomik byly představeny v květnu letošního roku.

Zdroj: WinSolEnergy

Zdroj: WinSolEnergy

Nástroj pro ekonomickou obnovu

 

Podle očekávání by se centrálním nástrojem ekonomické obnovy a ozelenění evropského rozpočtu měla stát Zelená dohoda pro Evropu, díky níž se ekonomika EU stane více odolnou a připravenou na budoucí výzvy. Má-li tomu tak skutečně být, je zcela zásadní aby Evropská komise při úpravách rozpočtu pro období 2021-2027 kladla důraz na tyto tři principy:

 

Budoucí rozpočet EU musí vyčlenit nejméně 50 % svých prostředků na záchranu klimatu a životního prostředí. 

 

Zajistit, aby z veřejných peněz měli prospěch lidé a planeta. Zbylých 50 % nesmí poškozovat cíle v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. 

 

Podmínkou získání evropských peněz musí být plány dosažení klimatické neutrality. U veškeré finanční pomoci EU související s pandemií COVID-19 musí být zohledněn její vliv na klimatickou krizi.    

 

Důležitost propojení navrhovaných finančních opatření s dlouhodobou strategií EU na ochranu klimatu podrobně rozebírá analýza Climate Action Network (CAN) Europe . Ta posuzuje rovněž soulad klimatických politik jednotlivých členských států s celoevropským cílem dosáhnout do poloviny století uhlíkové neutrality. Kriticky se vyjadřuje např. k dlouhodobé strategii České republiky, kterou hodnotí jako zastaralou a málo ambiciózní. Česká politika ochrany klimatu cílí pouze na 80 % snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050, ačkoli i premiér Andrej Babiš v prosinci 2019 odsouhlasil cíl EU dosáhnout do roku 2050 čistých nulových emisí.

 

Po postavení ekonomické obnovy na zásadách Zelené dohody a ambiciózních dlouhodobých strategiích volají také stovky environmentálních, sociálních a mládežnických organizací z celé EU v otevřeném dopise  určeném Evropské komisi a Evropské radě. Dopis podpořila i česká Klimatická koalice. Ta kromě toho 5. května společně se Zeleným kruhem zaslala českým zákonodárcům i politické reprezentaci na úrovni města a obcí své stanovisko k východiskům z koronavirové pandemie, v němž je mj. odmítáno v Česku často skloňované dilema mezi řešením krize zdravotní a klimatické.

Nová pracovní místa

 

Otevřený dopis zdůrazňuje potenciál Zelené dohody pro Evropu a souvisejících finančních nástrojů řešit obě krize, zdravotní i klimatickou, najednou. Dobré zacílení dostupných zdrojů pomůže vytvářet udržitelná pracovní místa, zlepšovat životní podmínky a zdraví, a pozitivně ovlivňovat prosperitu členských zemí. Evropský „plán obnovy“ by proto měl  unii obrátit směrem k udržitelnosti, zejména prostřednictvím ochrany biodiverzity, reformy zemědělství, snížení znečištění, účinnější energetiky a obnovitelných zdrojů.

 

Finance alokované na provázané řešení obou krizí by měly být adekvátně navýšeny a to zejména s ohledem na nebezpečí vzniku společenské krize potenciálně vedoucí k nebezpečným protievropským náladám. Zvláštní pozornost a finance by měly být věnovány spravedlivé transformaci  uhlíkově náročných sektorů a regionů. Má-li mít Evropa nějakou budoucnost, podle signatářů otevřeného dopisu by měla stát na principech prosperity, solidarity a udržitelnosti.

 

Michaela Pixová, komunikační koordinátorka Klimatická koalice: „V situaci, kdy Evropa čelí ekonomické a klimatické krizi zároveň, se vytvoření dlouhodobé strategie pro přechod na klimaticky neutrální ekonomiku a směřování veřejných financí a investic tímto směrem jeví být jako to nejlogičtější řešení. To si snad uvědomuje každý, komu záleží na tom, jak se nám všem bude žít za deset, dvacet nebo třicet let. Pandemie COVID-19 nám všem ukázala, že globální problémy neznají hranic, a vyžadují naší větší obezřetnost, připravenost a odolnost. A to jak ve společnosti, tak i v ekonomice. Pakliže se Evropská unie zavázala k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, nesmíme utápět peníze v kříšení sektorů závislých na spalování fosilních paliv, ale naopak je musíme masivně investovat do odvětví, které nejen mají budoucnost, ale také díky nim zajistíme budoucnost sami sobě na této planetě.”  

 

Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku: „Nejen po celé Evropě, ale už i v České republice roste počet firem a organizací, které volají po udržitelné obnově ekonomiky založené na ekologických principech, což ukazuje, že tento směr dává smysl. Nyní máme jedinečnou příležitost nasměrovat nové investice na nízkoemisní trajektorii na příštích několik desetiletí – nepromarněme ji.”