Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současnosti připravuje nový energetický zákon. Zatím je známý jeho věcný záměr, konkrétní znění paragrafů je nyní v přípravě. Už nyní je ale jisté, že zákon bude upravovat komunitní výrobu energie. Měl by umožnit aktivním spotřebitelům, aby společně investovali do obnovitelných zdrojů energie, aby sdíleli a prodávali elektřinu a stali se plnoprávnými účastníky trhu.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Jak konkrétně bude nová právní úprava vypadat? 

Energetická společenství či komunity jsou jednou z možností, jak se může aktivní spotřebitel zapojit do výroby elektřiny – spojit se s dalšími spotřebiteli a společně investovat do komunitní výrobny a podílet se na jejím zisku. Energetická společenství jsou v praxi velmi rozmanitá – mohou vznikat na úrovni bytových domů, sousedských čtvrtí, panelových sídlišť i na úrovni obcí, a mohou se věnovat řadě různých činností na energetickém trhu – od výroby elektřiny přes její skladování až po poskytování flexibility sítě.

Energetický zákon musí odrážet evropské právo

Právní úprava komunitních výroben elektřiny bude vycházet hlavně z požadavků evropské směrnice o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, která upravuje tzv. “občanská energetická společenství” a směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, která zavádí “společenství pro obnovitelné zdroje”. Oba pojmy označují různé typy komunitní výroby energie.

V současnosti se už lidé mohou sdružit do subjektů jako jsou spolky, společenství vlastníků bytových jednotek nebo družstva, a společně takto investovat do výroben elektřiny a bateriových úložišť, sdílet elektřinu a prodávat své přebytky. Současná právní úprava ale není v souladu s evropskými směrnicemi, protože neobsahuje zvláštní úpravu komunitní energetiky. Nezaručuje tak společenstvím aktivních spotřebitelů působení na trhu s elektřinou na rovném základě s ostatními. 

Energetické společenství si svou formu může vybrat

Podle věcného záměru nové právní úpravy plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu zavést jednotnou definici “energetického společenství”, která bude splňovat požadavky evropského práva. Mělo by se jednat o právnickou osobu založenou na principu dobrovolného členství, jejímž hlavním cílem nebude tvorba zisku.

Jako nejvhodnější právní forma pro energetické společenství se tak jeví spolek nebo družstvo. Konkrétní právní forma energetického společenství však závisí na volbě každého státu. 

Z návrhu ministerstva vyplývá, že společenstvím nechce přiřazovat konkrétní právní formu a nechává výběr na jeho členech. Zároveň ale dodává, že energetickým společenstvím nemůže být například nadace nebo nadační fond, protože nejsou založeny na členském principu.

Stejně tak podle ministerstva nemůže být energetickým společenstvím společenství vlastníků jednotek (SVJ), protože z něj nelze vystoupit, aniž by došlo k dispozici s bytovou jednotkou – chybí tak podmínka dobrovolnosti členství. Potenciál komunitní energetiky v bytových domech je přitom obrovský. Zatím se však zdá, že si členové SVJ budou muset za účelem komunitní výroby elektřiny založit další subjekt – například družstvo nebo spolek. 

Kdo může být členem energetického společenství?

Požadavky evropských směrnic se v tomto směru liší: členem občanského energetického společenství může být kdokoliv, zatímco členem společenství pro obnovitelné zdroje mohou být pouze fyzické osoby, malé a střední podniky nebo místní orgány, a to včetně obcí.

Z návrhu ministerstva zatím není patrné, zda v rámci jednotné úpravy energetických společenství zvolí jednotnou úpravu za použití přísnějších podmínek. Druhá možnost je, že budou společenství pro obnovitelné zdroje mít zvláštní právní úpravu. 

Vlastní lokální distribuční soustava

Z evropské směrnice vyplývá, že záleží na členských státech, zda umožní energetickým společenstvím provozovat lokální distribuční soustavu (LDS). Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém věcném návrhu jasně říká, že této možnosti využije.

To je dobrá zpráva pro energetická společenství, protože možnost zřízení vlastní LDS na úrovni bytového domu nebo sídliště může pro energetickou komunitu znamenat významné úspory na cenách energie.

Kdy se dočkáme právní úpravy komunitní výroby energie?

Právní rámec, který by umožnil energetickým společenstvím účast na energetickém trhu za rovných podmínek s ostatními subjekty, by měl být podle evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů přijat nejpozději do poloviny roku 2021.

V současnosti však ještě neznáme ani návrh paragrafového znění nového energetického zákona, který by měl komunitní výrobny poprvé upravit. Vzhledem k délce legislativního procesu je tak velmi pravděpodobné, že ministerstvo lhůtu pro transpozici evropského práva nestihne.

Příprava podpory komunitní energetiky z Modernizačního fondu

Ministerstvo v těchto dnech připravuje pravidla pro rozdělování peněz z Modernizačního fondu. Jedná se celkem o 120-150 mld. Kč, které by měly sloužit k transformaci energetiky. Část z nich by měla být určena právě na podporu komunitní energetiky.

Podporu na jednotlivé projekty bude možné čerpat již od roku 2021. Je otázka, jak přesně budou podmínky pro její poskytování nastaveny vzhledem k tomu, že zákonný rámec komunitní energetiky zatím chybí. 

Autorka: Laura Otýpková, Frank Bold