Ministr Síkela: Novela energetického zákona významně usnadňuje povolovací procesy pro OZE

Ve svém projevu na 41. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. října 2022 k energetickému zákonu ministr průmyslu Síkela krátce okomentoval předložený návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 458/2000 Sb.  (dále jen novela energetického zákone nebo-li NEZ).

Zdroj: MPO

Reakce na energetickou krizi

„S ohledem na bezprecedentní situaci na trhu s energiemi a nutnost řešení bezpečnosti dodávek energie a snížení závislosti na dovozu paliv z Ruské federace předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh NEZ, který významně usnadňuje povolovací procesy pro obnovitelné zdroje energie,“ řekl Síkela.

Návrh NEZ vláda schválila na svém zasedání dne 26. září tohoto roku a rozhodla o doplnění § 19d odstavec 7 až 9, podle kterého účastníci trhu s elektřinou a plynem mohou získat v mimořádné tržní situaci za podmínek stanovených v nařízení vlády zápůjčku, úvěr nebo státní záruku k odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení mimořádné tržní situace.

Návrh zákona je předkládán s cílem podpořit optimální rozvoj využívání obnovitelných zdrojů a tím také přispět k plnění závazků Evropské unie v oblasti energetiky a klimatu a současně k zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Stávající energetický zákon nedostatečně reaguje na potenciál využívání obnovitelných zdrojů pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny.

Podpora výroby pro vlastní spotřebu

Podle platného znění se subjekty musí stát licencovanými subjekty, to znamená subjekty podnikajícími na trhu s energií i přesto, že jejich hlavní motivace je samovýroba, nikoliv podnikání v energetice.

„Předkládaná NEZ zvyšuje hranici výkonu výrobny elektřiny, od které je vyžadována licence na výrobu elektřiny udělovaná Energetickým regulačním úřadem, ve vazbě na vymezení podnikání v energetických odvětvích, a to z hodnoty 10 kilowatt na hodnotu 50 kilowatt,“ uvedl Síkela.

Součástí NEZ je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací procesy o umístění stavby pro výrobny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kilowatt.

Pro instalaci obnovitelného zdroje energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, který je součástí stavby, například tedy fotovoltaika na střeše, pokud splní podmínky bezpečnosti instalace, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Zároveň nebudou zdroje pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem do 50 kW, s výjimkou stavby vodního díla, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, vyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

„Navrhované úpravy energetického a stavebního zákona výrazně přispějí k urychlení výstavby výroben z obnovitelných zdrojů. Zároveň přinesou snížení administrativních požadavků a zefektivnění procesů nutných pro výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů na úrovni státní a veřejné správy,“ uzavřel Síkela ve svém projevu.