EÚD: V patnácti členských státech EU dotace na fosilní paliva převyšují dotace na OZE

Evropský účetní dvůr (EÚD) na počátku roku 2022 zpracoval studii na téma zdanění energie, stanovení ceny uhlíku a dotace na energie. dotace na fosilní paliva od členských států EU setrvaly v letech 2008 až 2018 na relativně stabilní úrovni přibližně 55–58 miliard EUR ročně. „Větší polovina států EU podporuje prostřednictvím dotací více fosilní zdroje než obnovitelné zdroje,“ uvádí zpráva EÚD.

Zdroj: Wikipedia

Postupné zrušení dotací na fosilní paliva

V červenci 2021 Komise předložila návrhy revize směrnice o zdanění energie a nové právní předpisy na podporu ambicióznějších klimatických cílů EU pro rok 2030 a nasměrování EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Jedním ze záměrů návrhů je sladit právní předpisy s cíli v oblasti klimatu.

V roce 2009 vyzvala skupina G20 k postupnému zrušení dotací na fosilní paliva do roku 20206. EU a některé její členské státy se zavázaly postupně zrušit neefektivní dotace na fosilní paliva do roku 20257. Komise se rovněž připojila k cílům udržitelného rozvoje8, které mají být splněny do roku 2030, včetně cíle udržitelného rozvoje č. 7 týkajícího se dostupné a čisté energie a cíle udržitelného rozvoje č. 12.C týkajícího se racionalizace neefektivních dotací na fosilní paliva, které podporují nehospodárnou spotřebu

Zdanění energie je jedním z nástrojů, který může vládám sloužit nejen jako zdroj příjmů, ale také k podpoře cílů v oblasti klimatu. Může zajistit, aby cenové signály pro jednotlivé energetické produkty odrážely jejich dopad na životní prostředí, a může motivovat podniky k přijímání ekologičtějších rozhodnutí.

Nejvíce dotací směřují do fosilní energetiky

Z nedávné zprávy o dotacích na energie vypracované pro Komisi vyplývá, že dotace na fosilní paliva od členských států EU setrvaly v letech 2008 až 2018 na relativně stabilní úrovni přibližně 55–58 miliard EUR ročně. Dvě třetiny těchto dotací (35 miliard EUR v roce 2018) poskytly členské státy ve formě osvobození od daně nebo snížení daňové sazby; zbývající třetinu (8,5 miliardy EUR) tvořily tarify výkupních cen, výkupní bonusy, závazky v oblasti obnovitelných zdrojů a režimy podpory cen pro výrobu elektřiny v rámci kombinované výroby tepla a elektřiny využívající fosilní paliva.

Všechna odvětví dostávají dotace na fosilní paliva. Energetický průmysl dostává jak nejvíce dotací na energie, tak v absolutních číslech nejvíce dotací na fosilní paliva. Dotace na fosilní paliva představují většinu dotací na energie ve třech odvětvích: průmysl, doprava a zemědělství.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru REGIONŮ v říjnu 2021 doporučila, aby byly dotace na fosilní paliva zrušeny. OECD ve svých přehledech vlivu hospodářské činnosti na životní prostředí a v národních hospodářských průzkumech vyzvala ke snížení dotací na fosilní paliva a k vzájemnému sladění znečištění a zdanění.

Srovnání dotací na OZE a fosilní zdroje

Podle zprávy EÚD dotace na fosilní paliva v patnácti členských státech převyšují dotace na obnovitelné zdroje energie.

„Porovnali jsme dotace na fosilní paliva a dotace na obnovitelné zdroje energie (viz obrázek výše). Celkově jsou v celé EU dotace na obnovitelné zdroje energie vyšší,“ konstatuje zpráva EÚD.

Souhrnné údaje však skrývají významné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Patnáct členských států přiděluje více dotací na fosilní paliva než na obnovitelné zdroje energie. Členské státy, které vydávají na dotace na fosilní paliva více, než je průměr EU, vykazují obecně přebytek dotací na fosilní paliva nad dotacemi na obnovitelné zdroje energie.

Doporučení EÚD pro dotace

Dotace na fosilní paliva představují překážku při dosahování cílů v oblasti klimatu, protože brání zelené transformaci energetiky. Celkově dosahují dotace členských států na fosilní paliva více než 55 miliard EUR ročně. V posledním desetiletí zůstaly více méně beze změny navzdory výzvám k jejich postupnému zrušení. Některé členské státy vynakládají na dotace na fosilní paliva více než na zelené dotace.

Jednou z výzev, před níž tvůrci politik EU stojí, je nalezení způsobu, jak sladit zdanění energie v EU s cíli politiky v oblasti klimatu. Nízké ceny uhlíku a nízké zdanění fosilních paliv zvyšují relativní náklady nízkouhlíkových technologií a oddalují zelenou transformaci energetiky.

Podle EÚD bezplatné povolenky (obvyklá praxe v ČR v minulosti) poskytované na výrobu elektřiny v některých členských státech zpomalily zavádění zelených technologií. Dotace na fosilní paliva naopak brání transformaci energetiky či zvyšují její náklady. Jejich postupné zrušení do roku 2025, k němuž se EU a její členské státy zavázaly, bude představovat náročnou sociální a ekonomickou transformaci.