Brusel schválil nové nařízení o bateriích a jejich recyklaci

Rada EU včera přijala nové nařízení, které zpřísňuje pravidla udržitelnosti pro baterie a odpadní baterie. Nařízení bude regulovat celý životní cyklus baterií – od výroby po opětovné použití a recyklaci – a zajistí, aby byly bezpečné, udržitelné a konkurenceschopné.

Zdroj: Rada EU

Baterie jako k klíč k dekarbonizaci EU

„Baterie jsou klíčem k dekarbonizaci a přechodu EU na druhy dopravy s nulovými emisemi. Baterie na konci životnosti též obsahují mnoho cenných zdrojů a my musíme být schopni tyto kritické suroviny opětovně využít, abychom nemuseli spoléhat jen na jejich dovoz ze třetích zemí. Nová pravidla podpoří konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistí, aby nové baterie byly udržitelné a přispívaly k ekologické transformaci„, řekla Teresa Riberová, španělská ministryně pro ekologickou transformaci

Nařízení Evropského parlamentu a Rady se bude vztahovat na všechny baterie včetně všech odpadních přenosných baterií, baterií elektrických vozidel, průmyslových baterií, startovacích, osvětlovacích a zapalovacích (SLI) baterií (používaných především ve vozidlech a strojích) a baterií lehkých dopravních prostředků (jako jsou elektrická jízdní kola, elektromopedy či elektrické skútry).

Oběhové hospodářství

Cílem nových pravidel je podpořit oběhové hospodářství regulací baterií během jejich celého životního cyklu. Nařízení proto stanoví požadavky týkající se konce životnosti, včetně cílů a povinností v oblasti sběru, dále cílů pro opětovné využití materiálů a rozšířenou odpovědnost výrobců.

Nařízení stanoví cíle pro výrobce, pokud jde o sběr odpadních přenosných baterií (63 % do konce roku 2027 a 73 % do konce roku 2030), a zavádí zvláštní cíl sběru v případě odpadních baterií lehkých dopravních prostředků (51 % do konce roku 2028 a 61 % do konce roku 2031).

Stanoví také cíle pro využití lithia z odpadních baterií. Do roku 2027 by mělo být z odpadních baterií využito 50 % lithia a do konce roku 2031 celkem 80 %. V závislosti na vývoji trhu a technologií či dostupnosti lithia lze uvedené hodnoty změnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

V nařízení jsou stanoveny povinné minimální úrovně recyklovaného obsahu u průmyslových baterií, SLI baterií a baterií elektrických vozidel. Tyto úrovně jsou prvně stanoveny následovně: 16 % pro kobalt, 85 % pro olovo, 6 % pro lithium a 6 % pro nikl. K bateriím budou muset být přiloženy informace o recyklovaném obsahu.

Cíl recyklační účinnosti je do roku 2025 stanoven na 80 % u nikl-kadmiových baterií a na 50 % u dalších odpadních baterií.

Nařízení také stanoví, že do roku 2027 by přenosné baterie zabudované do zařízení měli být schopni odstranit a vyměnit koneční uživatelé. Provozovatelé však mají dostatek času na to, aby své výrobky tomuto požadavku přizpůsobili. Toto ustanovení je pro spotřebitele důležité. Baterie lehkých dopravních prostředků budou muset být vyměnitelné nezávislým odborníkem.

Spravedlivá pravidla pro všechny provozovatele

Cílem nových pravidel je zlepšit fungování vnitřního trhu s bateriemi a zajistit spravedlivější hospodářskou soutěž prostřednictvím požadavků na bezpečnost, udržitelnost a označování.

Toho bude dosaženo stanovením kritérií výkonnosti, trvanlivosti a bezpečnosti, zavedením přísných omezení pro nebezpečné látky, jako je rtuť, kadmium a olovo, a povinností poskytovat informace o uhlíkové stopě baterií.

Nařízení zavádí požadavky na označování a informace, týkající se například součástí baterie a recyklovaného obsahu, a dále elektronický „pas baterie“ či kód QR. Aby měly členské státy a hospodářské subjekty na trhu dostatek času se na to připravit, začnou se požadavky na označování uplatňovat od roku 2026 a kód QR od roku 2027.

Snižování environmentálních a sociálních dopadů

Cílem nového nařízení je snížit environmentální a sociální dopady během celého životního cyklu baterie.

Za tímto účelem stanoví nařízení přísná pravidla náležité péče pro hospodářské subjekty, které mají povinnost ověřit zdroj surovin, které se v bateriích uváděných na trh používají. Nařízení umožňuje výjimku z pravidel náležité péče pro malé a střední podniky.

Další kroky

Hlasováním v Radě včera uzavřela postup přijetí. Nařízení bude nyní podepsáno Radou a Evropským parlamentem. Poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí 20 dní poté.

Cílem nařízení o bateriích je vytvořit pro toto odvětví oběhové hospodářství tím, že se zaměří na všechny fáze životního cyklu baterií, od návrhu až po zpracování odpadu. Tato iniciativa má zásadní význam, zejména s ohledem na masivní rozvoj elektromobility. Očekává se, že poptávka po bateriích vzroste do roku 2030 více než desetinásobně.

Nové nařízení nahradí stávající směrnici o bateriích z roku 2006 a doplní současné právní předpisy, zejména pokud jde o nakládání s odpady.

Evropská komise předložila návrh nařízení o bateriích dne 10. prosince 2020. Rada dne 17. března 2022 přijala obecný přístup. Evropský parlament přijal svůj vyjednávací postoj na plenárním zasedání dne 10. března 2022. V návaznosti na interinstitucionální jednání bylo mezi předsednictvím Rady a vyjednavači Evropského parlamentu dosaženo předběžné dohody. Výsledek dohody přijal Evropský parlament na plenárním zasedání dne 14. června 2023.