MPO podporuje zjednodušování povolovacích postupů

Na půdě Rady Evropské unie probíhají jednání o podobě několika návrhů evropských směrnic a nařízení, jejichž cílem je podpořit dekarbonizaci ekonomiky, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a čistých technologií. Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje snahy o zjednodušení a zefektivnění povolovacích procedur. Jedná se o efektivní způsob, který nevyžaduje ze strany státu vysoké náklady v podobě dotací či podpůrných programů.

Zdroj: MPO

Zdroj: MPO

Maximální zjednodušení povolovacích procesů

V oblasti energetiky se jedná například o návrh směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie, v průmyslové oblasti jde o návrh nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu (tzv. Net Zero Industry Act).

Dále spustila Evropská komise v rámci Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro vymáhání pravidel vnitřního trhu (Single Market Enforcement Task Force, SMET) několik pilotních projektů s cílem identifikovat a zejména odstraňovat neodůvodněné překážky pro podnikání na vnitřním trhu EU. Tyto iniciativy mají nejen přispět k ozelenění evropského a českého hospodářství, ale i posílit jeho konkurenceschopnost a přidanou hodnotu. 

Společným jmenovatelem zmiňovaných kroků je snaha o maximální zjednodušení a zefektivnění povolovacích procesů. Díky tomu pomůžeme zlepšit podnikatelské prostředí v Evropské unii a v České republice a zároveň přispějeme k dekarbonizaci a zvýšíme přidanou hodnotu. O zjednodušování povolování se snažilo i nedávné české předsednictví EU, kdy jedním z rekordně rychle přijatých krizových opatření v oblasti energetiky, v návaznosti na ruskou agresi proti Ukrajině, bylo právě zjednodušení procedur k instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Pilotní projekt SMET o zjednodušení povolovacích postupů pro instalaci technologií obnovitelné energie

Hlavním cílem projektu je podpořit a urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren napříč EU. Komise vypracovala k překážkám souhrn opatření na odstranění překážek, které proces výstavby brzdí. V případě České republiky Komise identifikovala celkem šest překážek týkající se administrativní povahy a také udělování licencí na výrobu elektřiny.

Česko tak i v reakci na doporučení Komise zvýšilo limit pro instalaci fotovoltaiky z 10 kW na 50 kW bez potřeby licence od Energetického regulačního úřadu nebo stavebního povolení. Na odstranění dalších překážek dále pracujeme.

Jako další krok představila Komise několik návrhů dobré praxe, které se osvědčily v jiných členských státech a mohly by tedy přispět k zefektivnění celého procesu zavádění OZE napříč EU.

Jde např. o: zavedení jednotného kontaktního místa, které by mělo předcházet tomu, aby žadatel při předkládání žádosti nemusel kontaktovat velké množství úřadů; dostupnost jasných informací například prostřednictvím online manuálů; stanovení jasných termínů nejen pro celý proces, ale také pro všechny administrativní kroky potřebné pro udělení povolení k výstavbě a provozu projektů OZE; digitální postupy při udělování povolení a elektronická komunikace prostřednictvím online platformy.

Některá navrhovaná řešení, jako např. dostupnost jasných informací, byla v ČR již zavedena. Jiná, např. zmíněná digitalizace povolovacích postupů, jsou momentálně v procesu implementace a očekává se jejich brzké zavedení do praxe.

Směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie

Návrh této směrnice je ve finální fázi schvalovacího procesu. Pokud dojde k jejímu přijetí v současné podobě, členské státy budou mít 18 měsíců na to, aby provedly koordinované mapování zavádění energie z obnovitelných zdrojů na svém území s cílem splnit alespoň své vnitrostátní příspěvky k cíli Unie pro rok 2030.

Dále budou mít členské státy 27 měsíců na to, aby zavedly vyhrazené „akcelerační oblasti“ pro obnovitelné zdroje s obzvláště krátkými a zjednodušenými povolovacími procesy. Členské státy mají také možnost zavést v těchto oblastech tichý souhlas s výstavbou.

Nově budou mít členské státy možnost uznat projekty obnovitelných zdrojů energie jako převažující veřejný zájem. Směrnice dále posiluje účast veřejnosti, upravuje vymezení vyhrazených oblastí infrastruktury pro rozvoj projektů rozvodných sítí a akumulace, urychluje proces udělování povolení pro projekty obnovitelných zdrojů energie a urychluje zavádění tepelných čerpadel.

Nařízení o klimaticky neutrálním průmyslu

Návrh nařízení je mj. odpovědí Evropské unie na kroky některých třetích zemí, jež vedou k posílení vlastní průmyslové základny pro technologie klíčové pro dekarbonizaci. Důležitým akcentem tohoto návrhu je maximální zjednodušení a zrychlení administrativních postupů nezbytných pro spuštění výroby komponent pro čisté technologie.

Návrh se zaměřuje na dobu trvání povolovacího postupu u projektů výroby čistých technologií, posuzování vlivů na životní prostředí a oprávnění, doba trvání povolovacího postupu u strategických projektů pro nulové čisté emise nebo aukce za účelem využívání obnovitelných zdrojů energie.

Tento návrh je nicméně teprve ve stavu projednávání na pracovní úrovni a konkrétní parametry změn tedy mohou být předmětem diplomatických jednání.