Státní fond životního prostředí prodlužuje lhůty pro žadatele v dotačním programu Nová zelená úsporám

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR běžící lhůty všem žadatelům o podporu z jeho programů. Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6. 2020.

Zdroj: SFŽP

Zdroj: SFŽP

 

Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 

 • Předání podkladů požadovaných při podání žádosti (odborný posudek, formulář žádosti ad.),
 • Doložení dokončení realizace podporovaných opatření,
 • Doložení dokladů na základě výzvy k doplnění žádosti,
 • Předání formuláře Prohlášení o přijetí podmínek dotace s ověřeným podpisem žadatele (NZÚ),
 • Dodání podepsaného návrhu smlouvy o poskytnutí podpory (Dešťovka a Výsadba stromů).

 

O prodloužení těchto lhůt do 30. 6. 2020 není nutné žádat. V případě potřeby je možné prodloužit některou z výše uvedených lhůt na pozdější datum, je ale nutné nejpozději k 30. 6. 2020 zaslat písemnou žádost o prodloužení termínu (např. prostřednictvím e-mailu).

 

V zájmu plynulosti administrace prosí SFŽP ČR žadatele, aby prodloužení lhůt využívali pouze v nezbytných případech a pokud mají možnost, aby požadované dokumenty zasílali průběžně.

Rozšíření možností elektronického předání podkladů k žádosti

Zároveň by žadatelé, kteří tu možnost mají, měli upřednostnit elektronický způsob komunikace, podklady lze zasílat:

 

 • Přes datovou schránku – IDDS SFŽP ČR („favab6q“).
 • E-mailem – na adresu elektronické podatelny SFŽP ČR epodatelna@sfzp.cz
 • E-mailem – na adresu příslušného projektového manažera.

 

Vzhledem k mimořádné situaci bude SFŽP ČR až do 30. 6. 2020 akceptovat dodání dokumentů, u nichž je standardně požadováno předání v originále či v ověřené kopii, také elektronicky ve formě prosté kopie (např. scan dokumentu).

Podpora fotovoltaických systémů – doložení dokončení realizace

Z důvodu možného dočasného omezení při připojování dokončených fotovoltaických elektráren k distribuční soustavě není nutné až do 30. června 2020 dokládat současně s ostatními dokumenty prokazujícími dokončení realizace fotovoltaického systému protokol o prvním paralelním připojení.

 

Toto opatření umožní vyplatit dotaci na zrealizovaný fotovoltaický systém, který však nemohl být z důvodu aktuální situace připojen k distribuční soustavě. Protokol o prvním paralelním připojení dodáte SFŽP ČR později spolu s Prohlášením o přijetí podmínek dotace.

K doložení dokončení realizace musíte předložit zejména:

 

 • účetní doklady za dodávku fotovoltaického systému
 • potvrzení o úhradě všech účetních dokladů
 • uzavřenou smlouvu o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě
 • revizní zprávu dokončeného fotovoltaického systému
 • formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“

Speciální postup pro některé případy

Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Dešťovka a Výsadba stromů) – musí být vždy předložena v originále (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem).

 

„Prohlášení o přijetí podmínek dotace“ (NZÚ), který je příjemcům podpory zasílán v okamžiku vyplacení dotace – případná elektronická kopie (scan) musí obsahovat také ověřovací doložku z úředně ověřeného podpisu nebo musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

 

Možnost zjednodušené elektronické komunikace mohou využívat nejen žadatelé, ale i jimi zmocněné osoby pro podání žádosti.

Kontrolní činnost

Veškeré kontroly na místě realizace podporovaných opatření jsou dočasně pozastaveny. Po odeznění aktuální situace budou s dotčenými žadateli dohodnuty náhradní termíny. Pozastavení kontrolní činnosti nebude mít zpravidla vliv na průběh financování dotčených žádostí.