Soudem potvrzeno: Držitel licence je povinen oznamovat ERÚ jen takové změny, které se promítnou do údajů v licenci uvedených

Energetický regulační úřad v rámci probíhajících kontrol často vytýká provozovatelům výroben elektřiny, že mu neoznamují změny související s technologií výrobny nebo jejím provozem. Zkušenosti s celou řadou takových řízení ukazují, že by si Úřad přál být informován o jakýchkoliv, i relativně marginálních okolnostech. Příkladem může být například výměna několika fotovoltaických panelů při zachování celkového instalovaného výkonu nebo dočasná odstávka (části) výrobny. Díky novému soudnímu rozhodnutí se lze proti takto excesivnímu výkladu §9 odst. 1 energetického zákona bránit.

 

Skutková okolnost posuzovaného případu spočívala v tom, že provozovatel FVE odstavil dočasně část výrobny z důvodu opravy střechy, na níž je umístěna. V době odstávky proběhla kontrola ERÚ a úřad dospěl k závěru, že o odstávce měl být informován, protože to vyplývá z § 9 odst. 1 energetického zákona. Soud však došel k závěru, že dočasné odinstalování FV panelů, které nevede ke změně údajů na licenci, nepodléhá oznamovací povinnosti podle ust. § 9 odst. 1 energetického zákona a Energetický regulační úřad (ERÚ) pochybil, pokud provozovateli uložil za nesplnění této oznamovací povinnosti pokutu.

V popisovaném případě provozovatel přechodně odinstaloval několik desítek panelů na své fotovoltaické elektrárně v souvislosti s opravou stavební části výrobny, což vedlo ke snížení výkonu výrobny oproti údaji uvedeném na licenci ERÚ. Přestože vyřazené panely představovaly pouze marginální část celkového výkonu provozovny, ERÚ po provedené kontrole došel k závěru, že snížením výkonu provozovny došlo ze strany provozovatele ke změně údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, a tím, že provozovatel neprodleně neoznámil ERÚ změny technických parametrů výrobny a nepředložil o nich doklady, porušil oznamovací povinnost stanovenou v ust. § 9 odst. 1 energetického zákona. Za spáchání správního deliktu následně ERÚ uložil provozovateli pokutu.

Proti tomuto rozhodnutí jsme v právním zastoupení provozovatele podali rozklad k Radě ERÚ, ve kterém jsme napadali zejména nesprávný výklad a aplikaci ust. 9 odst. 1 energetického zákona ze strany ERÚ, když předmětná oznamovací povinnost se týká pouze trvalých změn technických parametrů výrobny, jež mají být důvodem pro změnu licence, a nikoli jakýchkoli přechodných změn, k nimž dochází v rámci nezbytných oprav FVE. Rada ERÚ však rozhodnutí úřadu, větně pokuty, potvrdila.

Rozhodnutí Rady ERÚ jsme napadli správní žalobou a spor o výklad oznamovací povinnosti podle ust. § 9 odst. 1 energetického zákona se přesunul před správní soud. Soud pak při posuzování tohoto případu sice připustil jistou neurčitost předmětného ustanovení, nicméně se přiklonil k názoru, že oznamovací povinnost podle ust. § 9 odst. 1 energetického zákona je spojena výlučně se změnami rozhodnutí o udělení licence. 

Tedy pouze v případě, že má dojít ke změně údajů uvedených v licenci, je držitel licence povinen informovat ERÚ, předložit doklady o změně a požádat ERÚ o změnu rozhodnutí o udělení licence. Takovými údaji jsou v případě solárních elektráren prakticky pouze údaje o držiteli licence, jeho odpovědném zástupci, o celkovém instalovaném výkonu, druhu (solární) a umístění výrobny/zdroje.

O takovou situaci však podle soudu v projednávaném případě nešlo – ve výrobně nedošlo ke změnám, které by vyvolaly potřebu změn údajů v rozhodnutí o udělení licence. Z tohoto důvodu správní soud rozhodnutí ERÚ zrušil a věc vrátil ERÚ k dalšímu řízení.

Věříme, že rozhodnutí správního soudu přispěje k tomu, aby ERÚ při kontrole plnění oznamovací povinnosti podle ust. § 9 odst. 1 energetického zákona postupoval obezřetně a bral v potaz veškeré skutkové okolnosti vztahující se ke změnám, k nimž dochází při provozu výroben elektřiny.

Autor: Dana Stejskalová, Doucha Šikola advokáti s.r.o.