Slovensko:  Na inštaláciu fotovoltických panelov môžu firmy aj domácnosti získať ďalšie milióny

Slovenské firmy môžu získať ďalšiu dotáciu na výstavbu svojich fotovoltických panelov. Výzvu s týmto zameraním plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásiť začiatkom augusta na obdobie jedného mesiaca. Štartovacia alokácia na túto výzvu je 3 milióny eur.

Zdroj: Wikipedia

Výzva na predkladanie žiadostí

„Avšak programové obdobie sa končí, a tak je možné, že sa uvoľnia ďalšie európske zdroje z nerealizovaných projektov. Keďže čas na ich využitie je limitovaný, bude to príležitosť pre podniky, ktoré sú pripravené a schopné fotovoltické inštalácie ukončiť najneskôr v decembri 2023,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku podnikom bude, podobne ako predchádzajúca, zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kilowattov s jedným bodom pripojenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30-tisíc eur a maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt nesmie presiahnuť 500-tisíc eur.

Ukončenie podporených projektov

Keďže je nutné ukončiť podporené projekty do konca roka 2023, podmienkou výzvy je mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

Hlavné aktivity, vrátane úhrady oprávnených výdavkov dodávateľovi, SIEA podporí iba v prípade, ak budú fyzicky zrealizované do konca roku 2023. Vzhľadom na predpokladané dlhšie lehoty na vydanie rozhodnutí bude posledný možný termín na uvedenie fotovoltických systémov do trvalej prevádzky stanovený na 31. júla 2024.

Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam

Pokračovanie projektu Zelená domácnostiam, vďaka ktorému dostali domácnosti dotácie na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE), je bližšie k realizácii. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečovať štyri národné projekty. Zámery projektov, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach, podnikoch a regiónoch, minulý týždeň schválila komisia monitorovacieho výboru.

„Odobrením našich projektových zámerov sme dostali zelenú, čaká nás proces prípravy a schvaľovania projektov. Našou prioritou je spustiť pokračovanie Zelenej domácnostiam najneskôr v septembri. Zároveň pripravujeme projekt Zelená podnikom, aby bola podobne jednoduchá forma pomoci s minimom administratívy k dispozícii aj pre malých podnikateľov, ktorí nemajú šancu zapojiť sa do tradičných výziev,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

V rámci projektu Kapacity pre regióny bude SIEA od januára 2024 rozširovať svoje pracoviská a na budúcu jeseň začne spolu so samosprávnymi krajmi otvárať regionálne centrá udržateľnej energetiky. „Nasledujúce mesiace chceme využiť na hľadanie špecialistov,“ konštatoval Jurikovič, s tým, že paralelne SIEA pripravuje projekt rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti.