Slovensko: Lokálny zdroj čakajú zmeny. Novela však vzbudzuje u odborníkov aj obavy

Poslanci NR SR v utorok (22. marca 2022) prijali v skrátenom konaní novelu zákona o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie. Významných zmien sa dočkal inštitút lokálneho zdroja, kde sa úplne zrušil limit na kapacity takýchto zdrojov. Novela ruší aj limit 10% pre dodávanie prebytkovej energie, ktorú mohol lokálny zdroj (LZ) odovzdať do siete a definuje pripájanie LZ do miestnych distribučných sústav, čo doteraz v zákone nebolo explicitne riešené.

Zdroj: Wikipedia

 

Malá novela zákona podpore využívania OZE

V utorok, dňa 22. marca 2022 schválil parlament malú novelu zákona podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorou chceli zákonodarcovia promptne reagovať na situáciu, ktorá vznikla s vypuknutím vojny u našich východných susedov. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) však upozorňuje na absentujúce predĺženie platnosti stanovísk k rezervovanej kapacite, čo môže spôsobiť zásadné problémy pri príprave a výstavbe týchto zdrojov.

Od novely zákona si Ministerstvo hospodárstva SR sľubuje aj urýchlenie rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým prostredníctvom samospotrebiteľov, tzv. prosumerov.

„V prípade lokálnych zdrojov ide o investície hradené v plnej miere súkromnými investormi, ktoré štát nestoja nič a prinesú, v súčasnosti tak potrebný, efekt vo forme zníženia spotreby elektrickej energie a tým aj závislosti na dovoze surovín. O vlastné zdroje malo v ostatných rokoch záujem množstvo investorov, no odrádzali ich legislatívne a administratívne obmedzenia, na ktoré SAPI roky aktívne upozorňovala. Zrazu to však ide, len tak, dokonca v skrátenom legislatívnom procese. Je smutné, že musela prísť až taká tragická udalosť, akou je vojna, aby sa konečne našla politická vôľa pre urýchlenie rozvoja OZE na Slovensku,“ sumarizuje Ján Karaba, riaditeľ SAPI.

Kľúčovou zmenou pre zelenú energetiku je úprava inštitútu lokálneho zdroja. Novela ruší limitovanú kapacita lokálneho zdroja, ktorá doteraz predstavovala 500 kW. Po novom tak môže firma postaviť lokálny zdroj s kapacitou, ktorú reálne pre svoje fungovanie potrebuje.

Ruší sa aj maximálny limit pre prebytkovú energiu, ktorú môže zdroj odovzdať do siete. Pozitívne môžeme vnímať aj zadefinovanie pripájania lokálneho zdroja do miestnej distribučnej sústavy (MDS), čo doteraz v zákone explicitne riešené nebolo, a tiež povinnosť SEPS ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy, oddeliť voľnú kapacitu na pripájanie lokálnych zdrojov.

Aktuálna novela komplikuje výstavbu väčších lokálnych zdrojov

V aktuálnej takzvanej „malej novele“ sa však nepíše o predĺžení platnosti stanovísk k rezervovanej kapacite.

„Z aplikačnej praxe vyplýva, že pre mnohé lokálne zdroje s výkonom nad 100 kW nie je už v súčasnosti postačujúce stanovisko k rezervovanej kapacite s dĺžkou platnosti len 6 mesiacov,“ upozorňuje Ján Karaba.

Lokálne zdroje musia často prejsť celým procesom stavebného konania a prevádzkovateľ distribučnej sústavy od nich navyše požaduje inštaláciu dispečerského riadenia, ktoré je zložité na projekčné práce aj na realizáciu. Podľa súčasného znenia zákona o energetike musia navyše všetky zdroje využívajúce slnečnú energiu s inštalovaným výkonom nad 500 kW získať aj osvedčenie od ministerstva hospodárstva.

„Ak sa zákonom odstráni len limit na inštalovaný výkon lokálneho zdroja a neupraví sa súčasne platnosť stanovísk k rezervovanej kapacite (aj v nadväznosti na povinnosť získania osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia), aktuálna novela zákona nijako efektívne nepodporí výstavbu väčších lokálnych zdrojov, slúžiacich napríklad pre priemyselné podniky. Vydanie osvedčenia od ministerstva, ktoré budú s najvyššou pravdepodobnosťou potrebovať, je ďalší administratívny proces, ktorý predlžuje dobu povoľovania lokálneho zdroja minimálne o ďalšie 3 mesiace, keďže je k potrebné získať stanoviská od PDS, ÚRSO a tiež SEPS,“ varuje Karaba.

„Na problém s platnosťou stanovísk sme upozorňovali poslancov NR SR pred rokovaním, avšak vo výsledku k tejto zmene nedošlo. Veríme však, že zákonodarcovia budú na odstránenie problému myslieť v avizovanej veľkej novele, inak ostane podpora veľkých lokálnych OZE zas len na papieri,“ uzatvára Ján Karaba.