OTE: Jak postupovat a získat autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny o výkonu nad 1 MW

Dle platné energetické legislativy výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více je možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (dále jen „autorizace“). Tuto autorizace dle zákona vydává Operátor trhu s elektřinou (OTE). Co je nutné splnit pro udělení autorizace?

Zdroj: ČEZ a.s.

Vyjádření OTE

Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v místě připojení do elektrizační soustavy (§30a až §30d energetického zákona).

Součástí procesu vydání autorizace je vyjádření OTE ke vlivu výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou elektřiny a plynu (§20a odst. 4 písm. f) energetického zákona).

Postup vydání vyjádření

Stáhnete si na lokální disk žádost o vyjádření OTE. pdf a následně otevřete v prohlížeči PDF souborů od společnosti Adobe.

Vyplněnou žádost zašlete spolu s přílohami elektronickou formou (preferovaná varianta) na adresu autorizace@ote-cr.cz.

Samotná žádost musí být podepsána statutárním orgánem žadatele (nebo zplnomocněnou osobou) a může být odeslána e-mailem.

Přílohy:

  • SOBS (smlouva o budoucí smlouvě o připojení výrobny k PS/DS/LDS elektřiny) nebo SOP (smlouva o připojení výrobny k PS/DS/LDS elektřiny),
  • zákres situace do katastrální mapy,
  • u výroben využívajících jako palivo zemní plyn SOBS (smlouva o budoucí smlouvě o připojení výrobny k přepravní/DS plynu) nebo SOP (smlouva o připojení výrobny k přepravní/DS plynu)

O přijetí žádosti a následných krocích Vás bude poté OTE informovat. V případě nejasností můžete kontaktovat odbor Kancelář představenstva, tel.: +420 234 686 386.

Související legislativa:

  • 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) – § 30 a až d
  • 387/2012 Sb., vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny.