Nová metodika: Stát stanovil pravidla pro instalaci solárních panelů na kulturních památkách

Ministerstvo kultury s Národním památkovým ústavem (NPÚ) připravilo metodiku pro instalaci fotovoltaických elektráren v rámci památkové péče. Zástupci NPÚ a ministerstva kultury ve čtvrtek metodiku prezentovali na tiskové konferenci.

Zdroj: Národní památkový ústav

Nová pravidla

V souvislosti se zvyšující se zátěží energetických změn vnímají Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav (NPÚ) přechod na alternativní zdroje energie jako významný a nezbytný celosvětový trend.

Proto NPÚ zpracoval metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.

„Jsem rád, že se nám s Národním památkovým ústavem v relativně krátké době podařilo zareagovat na složité období energetické krize, války a dalších doprovodných jevů a otevřít diskusi nad dosud dlouhá léta do jisté míry tabuizovaným tématem. Naším cílem je sjednocení praxe na území celé České republiky, a to vše s maximálním respektem k ochraně hodnot kulturního dědictví,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.

Metodika v podobě nových pravidel má pomoci majitelům domů s rozhodováním, zda a jak mohou na své památkové objekty umísťovat fotovoltaické elektrárny (FVE).

Nová přístup

Metodika, kterou Národní památkový ústav zpracoval, je výrazným posunem s přihlédnutím jak k potřebě reakce na aktuální energetické a ekonomické potřeby, tak k ochraně a předání kulturního dědictví dalším generacím.

Metodické vyjádření zároveň reflektuje skutečnost, že jeho aktuálnost je omezená rychlostí technologického rozvoje i rozsahem zkušeností, na jejichž měnící se rozsah i hloubku bude potřeba průběžně reagovat; stejně jako na specifické či individuální situace. 

„Věřím, že metodika NPÚ transparentně a dostatečně srozumitelně přispěje k objektivnímu posuzování možnosti umístění fotovoltaických systémů v památkově chráněných územích České republiky, která nerezignuje na ochranu kulturně-historických hodnot,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Nová metodika NPÚ rozlišuje různé stupně ochrany od kulturní památky, kde se budou podle ředitelky Goryczkové i nadále povolovat jen výjimečně, přes památkové rezervace a zóny po chráněná území. V těch by lidé měli mít možnost za určitých podmínek panely na střechy či fasády instalovat.

Metodika není dokument, který je právně závazný, ale dává jasný soubor doporučení pro příslušné orgány, jak postupovat při instalaci fotovoltaiky v objektech, které mají památkovou hodnotu,“ zdůraznil minstr Baxa.

Ředitelka NPÚ doplnila, že do doby před přijetím metodiky se instalace solárních panelů v památkově chráněných územích spíše zamítala. Metodika přesně popisuje, co jsou zákonem chráněné kulturní hodnoty a rozlišuje různé formy památkové ochrany. Goryczková také uvedla, že instalace fotovoltaických panelů s sebou vždy nese další změny pro daný objekt.

Specifické technologie

„Je třeba posoudit statiku, protože ne všechny historické krovy mohou tyto systémy unést a musí se zpevnit. Specifická je požární ochrana a hasební systém, zvýšené jsou nároky na údržbu a snižuje se životnost střešních konstrukcí. To vše zvyšuje náklady a snižuje se tak návratnost instalace panelů,“ upozornila během tiskové konference ředitelka Goryczková.

Metodika zmiňuje příklady, kdy již solární panely instalované byly. Jeden z nich je elektrárna v Přelouči, která je dokonce národní kulturní památkou a má integrované panely téměř nepatrné ve střešní rovině.

Fotovoltaické panely jsou i v Praze na Národním divadle, jehož budovy jsou kulturní památkou. Na střeše historické budovy panely musí splňovat musí řadu kritérií, protože se nachází v srdci památkové rezervace. 

„Hlavním prvkem je, že hydroizolační fólie s integrovanými panely nevystupuje nad úroveň střechy,“ upozorňuje zástupce ředitele technicko-provozní správy Národního divadla Jan Míka. Nejedná se o panely, které by narušovaly střešní krajinu pražského historického centra a nejsou vidět ani z pohledu chodce.

Stejně jako u kulturních památek bude podle odborníků také spíše vzácné povolení solárních panelů v městské památkové zóně. Budou možné třeba na střechách, které nejsou pohledově exponované. Novostavby v chráněných územích by pak mohly integrované solární panely mít na ploché střeše i na obvodovém plášti. Pro jejich realizaci budu nutné používat např. fotovoltaické tašky, které kopírují vzhled tradiční střešní krytiny.

Další informace

Zájemci o další informace si mohou stáhnout tyto podklady:

Prezentace z tiskové konference jako PDF soubor

Video záznam z tiskové konference

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení (dále jen „FVZ”) na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území jako PDF soubor