MPO: Nové dotace pro FVE s/bez akumulace z  OP TAK  a Národního plánu obnovy budou brzy vyhlášeny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pondělí zveřejnilo základní informace o nových dotačních titulech pro fotovoltaické elektráren (FVE) s/bez akumulace z Národního plánu obnovy a Operačního programu pro technologie a konkurenceschopnost. Kdy dojde ke spuštění nových dotací? Jaký bude objem alokovaných prostředků a jak budou rozdělovány?

O změnách v dotacích pro nové FVE s/bez akumulace můžete diskutovat s Ing. Ondřejem Tomšejem (Vedoucí sekce OPPIK dotací na MPO), který vystoupí  na  konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze. 

Zdroj: Wikipedia

Národní plán obnovy- 1. výzva pro nové FVE

V rámci  Národního plánu obnovy (NPO) resort MPO minulý týden sdělil, že z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie chystá novou dotační výzvu pro FVE s/bez akumulace. Výzva bude zaměřena na podporu FVE instalovaných na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.), s maximálním instalovaným výkonem 1 MWp včetně.

Podporovány naopak nebudou instalace FVE na obytných budovách nebo stavbách pro rodinnou rekreaci, ani instalace umístěné na zemi. Žádat o podporu mohou podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost, na celém území ČR, včetně území hlavního města Prahy.

Podle sdělení MPO v nové výzvě nebudou podporovány instalace realizované veřejnými subjekty a provozovateli zařízení v režimu Evropského systému emisního obchodování.

Zjednodušení požadavků na čerpání dotací

V rámci NPO se očekává především rychlost čerpání prostředků a tomu byl přizpůsoben celý dotační proces, od zjednodušení technických požadavků na samotnou instalaci přes zavedení zjednodušené metody vykazování až po maximální zjednodušení administrace projektů.

Některé základní požadavky zůstávají nezměněny, např. povinnost doložit Smlouvu o připojení. Novinkou v této oblasti je akceptace Smlouvy o smlouvě budoucí, rozhodujícím prvkem bude termín plánovaného připojení v těch případech, kdy projekt vyvolá potřebu úpravy distribuční soustavy.

Další zjednodušení procesu hodnocení přinese zrušení bonifikace u výše míry podpory – všichni žadatelé mají stejnou míru podpory bez ohledu na velikost podniku i bez ohledu na místo realizace. Zavedením metody zjednodušeného vykazování, kdy jsou způsobilé výdaje vypočteny přímo z technických parametrů FVE a akumulace eliminuje i potřebu kontroly na předražení projektu a případné krácení způsobilých výdajů.

Vyhlášení výzvy je naplánováno na konec října, nicméně je závislé na dopracování metodických pokynu k tzv. RED FLAGS, které nejsou ještě ze strany Evropské komise jednoznačně vymezeny. Celková alokace výzvy činí 2 mld. Kč Míra podpory: 35 % pro FVE, 50 % pro akumulaci mimo území hlavního města Praha, resp. 45 % na území hlavního města Praha.

Nové dotace z OP TAK

V rámci nového operačního programu pro technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) resort MPO připravuje využití tzv. zjednodušených metod vykazování u některých programů a výzev. Jednou z nich bude nová dotační výzvy pro fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace.

Jak informuje MPO v informačním zpravodaji, v  rámci této výzvy již nebude nutné dokládat faktury o uskutečněných výdajích, ale budou vykazovány výstupy projektu formou splnění specifických podmínek stanovených výzvou – splnění účinnosti komponent a dalších technických parametrů.

Žadatel si v rámci podání žádosti o podporu stanoví způsobilé výdaje na základě instalovaného výkonu FVE/akumulace a poté dojde k přepočtu na celkové způsobilé výdaje projektu (přidání výdajů souvisejících s instalací a realizací projektu).

Konkrétní stanovení měrných nákladů pro výpočet bude obsahem dané výzvy. Aby mohly být výdaje proplaceny, k žádosti o platbu doloží příjemce tzv. prokázání shody parametrů FVE s podmínkami výzvy, kde autorizovaná osoba potvrdí, zda došlo k instalaci zařízení, které bylo obsahem žádosti o podporu.

Hlavním smyslem využití zjednodušených metod vykazování je usnadnění pro příjemce – nedochází k předkládání a kontrole účetních dokladů, ale dochází k větší orientaci na výstup projektu. Věříme, že díky tomuto jednoduššímu způsobu vykazování dojde k usnadnění administrace projektů příjemců dotace a k rychlejšímu proplácení dotací.

O změnách v dotacích pro nové FVE s/bez akumulace můžete diskutovat s Ing. Ondřejem Tomšejem (Vedoucí sekce OPPIK dotací na MPO), který vystoupí  na  konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze.