Komerční banka meziročně snížila svou uhlíkovou stopu o 35 %

Odpovědné a udržitelné podnikání je součástí strategického plánu Komerční banky pro následující pětileté období. Součástí tohoto plánu je i závazek dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality.

Zdroj: Komerční banka

 

Důraz na udržitelný rozvoj

své uhlíkové stopy přispívá banka k udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Jen za loňský rok ji dokázala snížit o neuvěřitelných 35 %. Za toto své úsilí byla nyní oceněna certifikátem standardu uhlíkové stopy od společnosti Preferred by Nature. Koncept uhlíkové stopy současně skvěle zapadá do celkové strategie udržitelnosti v KB tažené zejména financováním zelených projektů našich klientů, zelenými produkty, celkovou všudypřítomnou digitalizací a plnění regulatorních požadavků.

„Získání prestižní certifikace představuje důležitý krok na naší cestě k uhlíkové neutralitě. V roce 2019 generovala Komerční banka v přepočtu na jednoho klienta přibližně 23 kg CO2, vloni to bylo již jen 15,2 kg. K tak dobrému výsledku přispěla samozřejmě i pandemická situace, ale ne malou měrou i daleko efektivnější a svědomitější řízení skleníkových plynů vyprodukovaných vlastní činností“, říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.

V absolutních číslech se jedná o meziroční snížení emisí z 38 tis. tun na 25 tis. tun. Emise uhlíku Komerční banky pochází primárně ze spotřeby energie a materiálů v jejích kancelářích a na pobočkách. Dále jde o emise generované zaměstnanci, kteří dojíždějí do zaměstnání nebo na služební cesty.

Snížení uhlíkové stopy

Mezi hlavní cíle snižování uhlíkové stopy Komerční banky proto patří zejména přísné řízení energetických úspor, spotřeby vody a plynu, snížení tisku papírů o desítky procent, stěhování z energeticky neúsporných budov do úsporných na okraji Prahy, optimalizace produkce odpadů a jeho důsledné třídění i na nejmenších pobočkách, nenakupování vod v plastu, rozšiřování sítě bezkontaktních, recyklačních a depozitních bankomatů či flotila služebních elektromobilů.

„Jsme přesvědčeni, a dosažené hodnoty to jasně ukazují, že tento trend snižování uhlíkové stopy bude udržitelný i pro další roky,” dodala Jitka Haubová.

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. Téměř každá aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6). Uhlíková stopa je množství těchto plynů. Je to nástroj k měření dopadů lidské aktivity na životní prostředí vyjádřený v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého (t CO2e).

Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství uvolněného oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod. Uhlíková stopa je jedním z klíčových indikátorů udržitelného rozvoje.