Co Česku přinese komunitní energetika?

Vláda na konci června schválila novelu energetického zákona LEX OZE 2, která zakotvuje právo na přímé sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů, aniž by bylo potřebné zakládat energetické společenství. Elektřinu z OZE bude možné poslat např. z chalupy do bytu ve městě, rodičům, sousedovi, do provozovny … prostě komukoli v ČR, do maximálního počtu deseti odběratelů. Přirozeně za podmínky, že v době sdílení budou ti,  se kterými je elektřina sdílena, elektřinu odebírat.

Zákon roku

„Digitalizaci, propojení sdílejících a odečtení sdílené elektřiny z faktury obchodníka bude mít na starosti Energetické datové centrum. Právo na přímé sdílení představila Evropská komise v rámci novely směrnice o vnitřním trhu s elektřinou v březnu a dnes je v Česku schválila vláda. Teď jen, aby se „zákon roku“ příliš nezdržel v Parlamentu,“ říká Martin Bursík, poradce vlády pro problematiku životního prostředí a také prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů energie (EREF).

Přijetí pravidel pro vznik energetických komunit patří mezi nejočekávanější legislativní události v oblasti energetiky tohoto roku. Podtrhuje snahy Ministerstva průmyslu a obchodu o urychlení decentralizace a dekarbonizace energetiky v České republice.

Novela energetického zákona Lex OZE 2 přinese nové příležitosti, ale i výzvy jak pro spotřebitele, tak pro výrobce elektřiny, ale také nové nároky na přenosovou a distribuční soustavu. Vyžádá si mimo jiné vznik Elektroenergetického datového centra, které je pro fungování komunitní energetiky nezbytné.

„Komunitní energetika umožní snížit naše výdaje za energie a posílit také energetickou nezávislost každého z nás a s tím i celé naší společnosti,“ představuje novelu energetického zákona, kterou dnes schvaluje vláda, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že komunitní energetika může díky výraznějšímu využívání obnovitelných zdrojů také omezit negativní dopady energetiky na životní prostředí.

„Kromě toho umožní každému z nás si vyrábět energii pro vlastní spotřebu. Je však třeba pamatovat na to, že každou investici do výroby energie je třeba dobře promyslet a ideálně postupovat podle základních investičních pravidel, která jsme nedávno shrnuli v našem desateru,“ pokračuje ministr Síkela a dodává, že tak jako každé odvětví, o které je velký zájem, se mohou i v oblasti obnovitelných zdrojů objevit dodavatelé zneužívající nekalé praktiky.

Decentralizace energetiky, ke které komunitní energetika přispěje, dá veřejnosti možnost vyrábět si elektřinu ve vlastních výrobnách využívajících obnovitelné zdroje energie a následně ji na lokální úrovni spotřebovávat.

Decentralizovaná energetika by v ideálním případě měla v příštích letech doplňovat tu stávající centralizovanou, jejímž principem je výroba energie z velkých centrálních zdrojů a její následný odběr širokým spektrem spotřebitelů na celém území České republiky i v zahraničí.

Až 5 TWh

Zavedení jednoduchého sdílení vlastní vyrobené energie bez zbytečné administrace i základ digitalizace jsou zásadní z řady nezbytných nástrojů k rychlému rozvoji čistých domácích obnovitelných zdrojů,“ uvádí Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Chalupa oceňuje aktuální návrh novely energetického zákona, který umožní vznik komunitní energetiky, a upozorňuje, že řada opatření na větší rozvoj obnovitelných zdrojů již byla zavedena, některé – včetně této aktuální – nás ještě čekají. „Čím dříve tato opatření dokončíme, tím lépe pro naši bezpečnost, životní prostředí i peněženky,“ dodává Chalupa.

„Komunitní energetika může dobře fungovat v bytových domech a přiblíží tak téma energetiky běžné populaci tím, že jí umožní zapojit se do výroby elektřiny. Je k ní však potřeba přistupovat jen jako k jedné ze součástí komplexního řešení energetické transformace spojené s dekarbonizačními snahami,“ popisuje ředitel strategie energetické poradenské společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer a dodává: „Komunitizace bude spojena s miliardovými investicemi do distribučních sítí, stovky miliard pak bude stát připojení všech zamýšlených fotovoltaik.“

Technický potenciál fotovoltaiky pro budování komunitních energetik odhaduje Macenauer na necelých 5 TWh, pro srovnání: roční spotřeba elektřiny v České republice je přibližně 60 TWh. Současně ale zdůrazňuje nutnost obezřetnosti při zakládání skupin sdílejících elektřinu a doporučuje využívat služeb odborníků z oblasti energetiky při plánování investic do vlastních výroben.

Záplavu nových dat zpracuje EDC

Základním předpokladem pro rozvoj komunitní energetiky je vznik Elektroenergetického datového centra (EDC). Decentralizace energetiky, která přijde nejen s rozvojem komunitní energetiky, totiž bude znamenat velkou změnu z hlediska množství dat o výrobě a spotřebě elektřiny, ale také o směru jejich toku. EDC umožní tato data zaznamenávat a sledovat a udržet tak podrobný dohled nad energetických trhem.

„EDC je digitálním technickým řešením, které umožní přechod na k moderní decentralizované elektroenergetice,“ říká Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS, která má na starosti dohled nad přenosovou soustavou, a dodává: „Pro zajištění koordinace mezi provozovateli soustav, výrobními zdroji a spotřebou bude nezbytné na jednom centrálním místě shromáždit velké množství dat, to bude mimo jiné úlohou nového datového centra.“

Vznik tohoto datového centra bude podpořen z finančních prostředků poskytovaných Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy a jeho části zaměřené na posilování energetické bezpečnosti a nezávislosti zvané RePower EU. Výdaje na následný provoz EDC budou hradit odběratelé elektřiny prostřednictvím faktur za energie. 

„Z našich předběžných výpočtů vyplývá, že by výše poplatku na provoz EDC měly dosahovat několik desítek korun ročně na jedno odběrné místo v závislosti na výší poskytnuté dotace,“ odhaduje Vnouček.

Se vznikem EDC počítá novela energetického zákona, která umožní rozvoj komunitní energetiky a sdílení vlastní vyrobené energie, které je jeho základem. Náběh jeho fungování bude postupný a plně funkční by mělo energetické datové centrum být do konce roku 2026.

Průběžně aktualizované tázky a odpovědi ke komunitní energetice jsou na webu www.energiezamene.cz.