Naštartovanie rozvoja energetických komunít na Slovensku

Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a predseda Klastra energetických komunít na Slovensku (KEKS) podpísali v piatok, 8. decembra 2023 „Memorandum o vzájomnej podpore a spolupráci medzi SAPI a KEKS.“ Cieľom spolupráce má byť výraznejšia a rýchlejšia implementácia štandardov a postupov v oblastí OZE a komunitnej energetiky na Slovensku.  

Zdroj: SAPI

Množstvo výhod

Komunitná energetika je koncept, v ktorom sa miestni obyvatelia, podniky, alebo samosprávy spoja, aby vzájomne využívali energiu. Energetické spoločenstvá a komunity môžu vyrábať, uskladňovať a zdieľať elektrinu svojim členom, vykonávať činnosť agregácie, alebo prevádzkovať nabíjaciu stanicu. Tento koncept, ktorý funguje už roky v zahraničí poskytuje miestnym komunitám množstvo výhod, vrátane zabezpečenia sebestačnosti, zníženia nákladov a emisií skleníkových plynov.

SAPI aj KEKS zastupujú sektor OZE vo vzťahu k verejným inštitúciám, distribučným spoločnostiam, dominantným aj alternatívnym dodávateľom elektriny, ale aj vo vzťahu k ďalším združeniam a asociáciám. Rovnako reprezentujú Slovensko v európskych organizáciách a odvetvových štruktúrach a domov prinášajú nové trendy a štandardy. Pravidelne tak obe združenia upozorňujú, že Slovenská republika v rozvoji komunitnej energetiky dlhodobo zaostáva za západnou Európou.

Memorandum o vzájomnej podpore a spolupráci

Dlhodobá stagnácia komunitnej energetiky podnietila novozvoleného predsedu KEKS, Richarda Modráka a riaditeľa SAPI, Jána Karabu, k vzájomnej spolupráci oboch združení v oblastiach rozvoja konceptu energetických komunít.

V piatok, 8. decembra 2023 tak obaja šéfovia podpísali „Memorandum o vzájomnej podpore a spolupráci medzi SAPI a KEKS,“ ktorého cieľom má byť vytvorenie priestoru k výraznejšej a rýchlejšej implementácií štandardov a postupov v oblastí OZE a komunitnej energetiky na Slovensku.

Memorandum obsahuje nasledovné oblasti spolupráce:

  •  zjednodušenie prístupu k informáciám o aktuálnych a pripravovaných domácich a európskych právnych predpisoch a finančných a nefinančných nástrojoch;
  • umožnenie účasti v pracovných skupinách pre tvorbu právnych predpisov, finančných a nefinančných podporných nástrojov;
  • vypracovanie stratégií rozvoja a efektívnych nástrojov na jeho podporu;
  • harmonizácia spoločných stanovísk voči štátnym orgánom a iným subjektom energetiky;
  • propagačné a mediálne aktivity;
  • organizácia podujatí (konferencie, workshopy, semináre) zameraných na propagáciu a odbornú prezentáciu stavu a potenciálu rozvoja energetických komunít na Slovensku.