MPO: Doporučený postup u zakázek OPPIK pro výběr dodavatelů ve stavu nouze

Současná pandemie koronaviru přináší komplikace také při realizaci výběrových řízení na dodavatele a plnění vysoutěžených zakázek. Na tyto situace reaguje také Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci dotačního programu OPPIK. Podle sdělení MPO, které je publikované na webu Agentury pro podnikání a inovace, je nutné reagovat takovým způsobem, aby nedošlo k porušení Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPIK (dále jen „PpVD“).

Zdroj: MPO

Zdroj: MPO

 

Doporučení pro stav nouze

 

Doporučení pro veřejné zakázky realizované ve stavu nouze dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vydalo MMR v březnu na svých webových stránkách: http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Doporuceni-k-moznosti-prodluzovani-lhut-pro-podani-nabidek-a-moznosti, v dubnu vydal své stanovisko také ÚOHS: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2762-stanovisko-uohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy.html.
Doporučení pro zakázky realizované dle PpVD jsou analogická a lze je rozdělit do tří skupin dle fáze veřejné zakázky:

 

Příprava výběrového řízení a příjem nabídek

 

Zadávací podmínky je nutné nastavit tak, aby zohledňovaly současnou situaci. Požadované termíny realizace doporučujeme uvádět pouze jako předpokládané. V návrhu smluvních podmínek je vhodné stanovit výjimku z povinnosti platit smluvní pokutu v případě překážek způsobených vyšší mocí nebo podmínit právo na zaplacení smluvní pokuty na pouze zaviněné porušení povinnosti.

 

Nastanou-li během lhůty pro podání nabídek okolnosti, na základě kterých je zřejmé, že zadávací podmínky nemohou být splněny, pak doporučujeme dotčenou zadávací podmínku upravit/doplnit, transparentně o této skutečnosti informovat na profilu zadavatele a adekvátně prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s bodem 20) PpVD.

 

Od podání nabídek do podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem

 

V souvislosti s koronavirovou krizí se zadavatel může dostat do situace, kdy realizaci veřejné zakázky nelze prakticky provést za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, případně nastane komplikace na straně dodavatele z důvodů administrativních, kapacitních, výrobních, právních (omezení pohybu osob, karanténa, uzavření oblasti, zrušení dodavatelských vztahů apod.), který následně nemůže garantovat dodržení podmínek uvedených v nabídce. V takové případě může zadavatel výběrové řízení zrušit v souladu s bodem 40) písm. a) PpVD. Smlouvu nelze podepsat v rozporu s podmínkami výběrového řízení a vítěznou nabídkou, aniž by došlo k porušení bodu 42) PpVD.

 

Realizace vysoutěženého plnění

 

Pokud během procesu realizace zakázky nastanou okolnosti, které zabraňují jejímu řádnému splnění v souladu s vysoutěženými smluvními podmínkami, lze provést změnu závazku ze smlouvy, jsou-li kumulativně splněny podmínky bodu 49) PpVD:

 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) změnou se nemění celková povaha zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

 

Prodloužení doby realizace zakázky, ke kterému vedly důvody ať už na straně zadavatele či na straně dodavatele (tomu není vyměřena smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu plnění) způsobené šířením koronaviru, lze považovat za změnu dle bodu 49) písm. a) PpVD, každá taková změna však musí být objektivně zdůvodněna a průkazně doložena.