MPO aktualizovalo dotační výzvy v mámci programu OP TAK pro rok 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo přípravu dotačního programu OP TAK. Předběžný harmonogram výzev publikovala nedávno na svém webu Agentura pro inovace (API), který dotační programu OP TAK administruje.

Zdroj: MPO

Posun začátku programového období

Těsně před vánočním svátky v prosinci 2021 ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo Bruselu programový dokument dotačních výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 (OP TAK) předložen Evropské komisi.

Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem, rozvoj klíčových dovedností či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Žádat o podporu z programu budou moci podniky z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Program je strukturován celkem do sedmi priorit, z toho šest se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury, na posun k nízkouhlíkovému hospodářství, efektivnější nakládání se zdroji a čistou mobilitu. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

„Prioritou je dokončit schvalování OP TAK ze strany Evropské komise co nejdříve a nabídnout tak zejména malým a středním podnikům možnosti podpory v oblastech výzkumu a inovací, rozvoje podnikání a dovedností, digitální infrastruktury, energetiky, čisté mobility nebo cirkulární ekonomiky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podpora pro malé a střední podniky

Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR.

To vše v souladu s řešením environmentálních, společenských i jiných výzev, se kterými se bude ČR, resp. EU a zbytek světa nejen v průběhu třetí dekády 21. století potýkat.

Podpora bude rozdělena na nevratnou (dotace), návratnou (finanční nástroje), případně jejich kombinaci. OP TAK se bude primárně zaměřovat na malé a střední podniky, v některých případech však budou podpořeny i velké podniky (např. energetika či výzkum a vývoj).

Podpora bude zacílena na celou ČR kromě území hl. m. Prahy, a to z toho důvodu, že se jedná i v evropském měřítku o velmi rozvinutý region, alokace Evropského fondu pro regionální rozvoj určená pro hl. m. Prahu je tak velmi omezená a bude využita v rámci jiných operačních programů. Aby však bylo možné podpořit i projekty malých a středních podniků na území hl. m. Prahy, využije MPO pro tyto účely program InvestEU.

Aktualizovaný kalendář výzev

Vzhledem k tomu, že MPO musí při přípravě a realizaci OP TAK vycházet z unijní legislativy politiky soudržnosti pro programové období 2021-2027, došla na počátku roku 2022 k posunu začátku programového období.

Vzhledem k tomu, že schválení operačních programů musí dle legislativy předcházet schválení Dohody o partnerství jakožto zastřešujícího dokumentu pro čerpání fondů EU na úrovni členského státu, předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj 16. prosince 2021 Dohodu o partnerství Evropské komisi. Termín schválení OP TAK se tak bude mj. odvíjet od schválení Dohody o partnerství.

Podle sdělení Agentury pro podnikání a inovace (API), který OP TAK administruje, se očekává vyhlášení prvních výzev v průběhu května 2022. Součástí OP TAK budou již brzy dotace pro nové větrné elektrárny a  také i pro fotovoltaické elektrárny v rámci dotační výzvy Úspory energie.

Přehled aktualizovaných výzev rámci OP TAK publikovala agentura API v březnu- viz grafika níže.