Najvyšší štandard priemyselnej fotovoltickej elektrárne v MDS s riadením nepovolených prietokov do siete je úspešne otestovaný!

V septembri 2020 spoločnosti TESLA Blue Planet (SR) a Atlantis Management (ČR) ukončili výstavbu a zahájili testovaciu prevádzku, najväčšej strešnej fotovoltickej elektrárne, s inštalovaným výkonom 499 kWp. Ide o, v kontexte súčasne platnej legislatívy SR, najvyšší prípustný inštalovaný výkon pre lokálny zdroj výroby elektrickej energie.

 
 
Zdroj: BayWa

Zdroj: BayWa

Unikátny projekt

Investíciu financoval slovenský prevádzkovateľ miestnych distribučných sietí Enstra a.s. Žilina. Je vybudovaná na strechách výrobného závodu Tesla Liptovský Hrádok, ako zdroj elektriny pre vlastnú spotrebu priemyselného areálu, v ktorom Enstra a.s vytvorila a prevádzkuje miestnu distribučnú sústavu (MDS).

Projekt je unikátny svojho druhu pomerom inštalovanej kapacity fotovoltickej elektrárne voči odberovému a spotrebnému profilu tohto priemyselného areálu. Do dnešného dňa boli na Slovensku zrealizované jednotky kusov takýchto veľkých miestnych elektrární, a to len v priemyselných firmách s nepretržitou prevádzkou a odbermi nad 5.000 MWh ročne.

Priemyselný podnik s takto veľkým a nepretržitým odberom dokáže všetku elektrinu z elektrárne spotrebovať. Keďže legislatíva viacerých krajín vrátane Slovenska, vyslovene nepovoľuje alebo penalizuje spätnú dodávku prebytku výroby lokálnej elektrárne do distribučnej siete, vzniká výzva, ako technicky a technologicky efektívne uriadiť takto veľkú miestnu elektráreň v podmienkach, kedy odberateľ ideálny profil výroby nedosahuje a zabezpečiť pritom ekonomicky zaujímavú návratnosť celej investície.

TESLA Liptovský Hrádok a.s. je stredne veľký priemyselný výrobný podnik, ktorý nemá nepretržitú prevádzku a výroba v priebehu víkendu beží maximálne polovicu pracovného dňa. „Napriek tomu sme sa na žiadosť nášho zákazníka rozhodli inštalovať v tejto vlastnej MDS maximálne povolenú kapacitu zdroja 499kWp. Počas skúšobnej dvojmesačnej prevádzky sme testovali schopnosť túto elektráreň riadiť podľa odberového profilu závodu a potvrdiť si očakávanú ekonomickú návratnosť“ uvádza výkonný riaditeľ Enstra a.s, Ing Valentín Leitman.

„Pilotná prevádzka, ktorá bola k 30.11.2020 ukončená, potvrdila všetky naše očakávania. Máme k dispozícii inštalovaný výkon, ktorý nie je pre výrobný závod, ako nášho klienta len marketingovou nálepkou, ale pokrýva významnú časť jeho spotreby a prináša citeľné úspory nákladov na elektrickú energiu. Pre nás ako prevádzkovateľa je dôležité, že riadiaci systém elektrárne plne automatizovane reguluje výkon elektrárne podľa aktuálnej spotreby v MDS a zabezpečuje, že ani v prípade poklesu príp. odstávky výroby negenerujeme neriadené prebytky, z ktorých by vznikalo riziko spätnej dodávky do distribučnej siete“.

Potvrdena návratnosť do 8 rokov

TESLA Blue Planet s.r.o. ako generálny dodávateľ pre tento projekt vybral a inštaloval polykryštalické fotovoltaické panely SUNTECH, v kombinácii s najmodernejšími striedačmi SolarEdge a Huawei.

„Pre tento typ elektrární sme na danom projekte spoločne s naším software partnerom ENERGODATA Žilina, úpravou ich štandardizovaných systémov riadenia energetických zdrojov, vyvinuli špecificky optimalizovaný systém automatizovaného riadenia, ktorý pod značkou EDIS24 Microgrid Inteligence, ďalej nasadzujeme do všetkých rozpracovaných projektov“ uvádza projektový manažér Ing. Štefan Lipovský.

Celý projekt vrátane inžinieringu a testovacej prevádzky bol dodávateľmi, napriek viacerým aktuálnym obmedzeniam, zrealizovaný v rekordne krátkom čase ôsmich mesiacov. Projekt je realizovaný bez dotácii, s potvrdenou návratnosťou do 8 rokov pri celkovej technologickej životnosti riešenia 25 rokov.