Jak se mohou bránit poškození zájemci o solární elektrárny v kauze Holdingu Malina, který míří do insolvence?

Minulý týden vedení Energetického Holdingu Malina podalo k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace společnosti. V médiích se objevily informace, že jeho klienti marně čekají i několik měsíců na instalace fotovoltaických panelů nebo na dokončení zakázek. Jak se mohou poškození klienti bránit?

Zdroj: Wikipedia

Rady právních expertů

Analytický tým Pirátů podal trestní oznámení v kauze energetického holdingu Malina, v níž přišly o peníze tisíce klientů. Jako první také upozornil například na to, že člen představenstva a akcionář firmy převedl všechny své nemovitosti na příbuzné. Společnost na sebe nově podala insolvenční návrh, Piráti proto požádali dva nezávisle právní experty o rady pro poškozené zákazníky a věřitele. Těmito experty jsou Jindřich Lechovský a Jakub Backa z advokátní kanceláře Lechovský & Backa zabývající se insolvenčním právem a Jan Eisenreich z Asociace pro transparentnost investičního trhu.

Společnost na sebe podala insolvenční návrh, co se teď bude dít a jak probíhá samotný insolvenční proces?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: V úterý 9.5. bude v dopoledních hodinách zveřejněn insolvenční návrh společnosti a bude zahájeno insolvenční řízení. Od tohoto okamžiku nastanou účinky zahájeného insolvenčního řízení a vzhledem k tomu, že společnost avizovala také podání návrhu na povolení reorganizace, tak nastanou také účinky podání takového návrhu.

Společnost bude omezena v nakládání se svým majetkem tak, že bude moci činit pouze úkony v rámci běžné obchodní činnosti. Společnost bude chráněna vůči exekutorům – po dobu insolvenčního řízení není možné provádět exekuci.

Insolvenční soud následně posoudí návrh společnosti a buď bez nařízení jednání rozhodne o úpadku společnosti, nebo ji vyzve k doplnění podkladů k podanému návrhu. Současně s rozhodnutím o úpadku soud ustanoví společnosti insolvenčního správce, vyzve věřitele, aby vůči společnosti přihlásili své pohledávky, a zároveň svolá přezkumné jednání a schůzi věřitelů. Bude také omezena možnost započítávání pohledávek.

Na období do konání první schůze věřitelů může soud ustanovit tzv. prozatímní věřitelský výbor, který bude dohlížet na činnost insolvenčního správce a společnosti.

Insolvenční správce bude následně dohledávat a sepisovat majetek společnosti a také přezkoumávat odůvodněnost pohledávek jednotlivých věřitelů. Na schůzi věřitelů pak dojde k volbě řádného věřitelského výboru, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku společnosti a případně výměně insolvenčního správce.

Jan Eisenreich: Nyní by poškození klienti měli především sledovat insolvenční rejstřík, kde po zadání názvu nebo IČ energetického holdingu Malina uvidí, v jaké fázi se insolvenční řízení nachází. Klíčovým momentem bude rozhodnutí o tom, že se společnost nachází v úpadku – od té doby totiž začíná poškozeným klientům plynout dvouměsíční lhůta pro přihlášení svých pohledávek. I když se to může zdát jako dlouhá doba, doporučujeme klientům na nic nečekat a začít situaci řešit co nejdříve. Na základě zkušeností z jiných řízení, které se týkají rozsáhlých podvodů a ve kterých zastupujeme poškozené klienty (například kauza Growing Way či WCA), očekávám, že bude úpadek prohlášen poměrně rychle a dále bude ustaven prozatimní věřitelský výbor. Dále také dle mého názoru dojde ke vstupu státního zastupitelství do insolvenčního řízení a souběžně s insolvenčním řízením poběží i řízení trestní.

Cítím se jako poškozený klient společnosti Malina. Jakým způsobem mohu přihlásit svoji pohledávku?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Pohledávky je možné přihlašovat od okamžiku zahájení insolvenčního řízení, a to na předepsaném formuláři dostupném na https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR . Lhůta pro přihlášení činí 2 měsíce od prohlášení úpadku společnosti, k čemuž dosud nedošlo. Doporučujeme však zbytečně s přihlášení pohledávek neotálet. I když věřitel může přihlášku vyplnit a podat sám, doporučujeme v této věci vyhledat pomoc advokáta, jelikož situace každého věřitele může být specifická a nelze poskytnout jednoduchý vzor pro všechny. Pomoc odborníka při přihlášení pohledávek může předejít zbytečným chybám a problémům.

Jan Eisenreich: Přesně tak. Někteří poškození klienti, zejména ti, kteří mají nějaké právní zkušenosti, zvládnou vyplnit přihlášku do insolvenčního řízení sami a ušetří tak za právní služby. Následné insolvenční řízení však může být komplikované, a to i vzhledem k tomu, že nevíme, co se dělo s majetkem Maliny v poslední době a kam mohl být vyveden. Obecně tedy doporučuji advokáta vyhledat a nechat se zastupovat jak při podání přihlášky, tak v následném řízení.

Je nutné přihlásit svoji pohledávku co nejdřív?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Čím dříve věřitel svou pohledávku přihlásí, tím dříve se stane účastníkem insolvenčního řízení. Účast na insolvenčním řízení pak věřitele opravňuje k tomu, aby se ucházel o místo v prozatímním věřitelském výboru a dále také může činit další kvalifikovaná podání v rámci insolvenčního řízení. Může například navrhovat vydání předběžných opatření omezujících vedení dlužníka, příp. činit podněty vůči insolvenčnímu správci.

Jan Eisenreich: Naprosto souhlasím. V kauze Growing way se na nás bohužel obrátilo několik klientů až po uplynutí lhůty pro podání přihlášek – v takovém případě jim však právo přihlásit pohledávku zaniklo a ničeho se nedomohli.

Co dál bych měl udělat kromě přihlášení pohledávky? Odkud mohu čerpat informace?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Celý průběh insolvenčního řízení lze sledovat na veřejně přístupném insolvenčním rejstříku dostupném na https://isir.justice.cz/isir/ . Další kroky v rámci insolvenčního řízení je pak vhodné konzultovat s advokátem.

Jan Eisenreich: Vyplatí se sledovat insolvenční rejstřík. Dále pak na našich stránkách – https://iasociace.cz/malina pravidelně informujeme o vývoji v této kauze a pořádáme webináře, kdy s poškozenými klienty procházíme aktuální stav a odpovídáme na jejich dotazy.

Je důležité spolupracovat s ostatními věřiteli? Například při sestavování věřitelského výboru?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Spolupráce věřitelů může být vzájemně přínosná a mít výrazný synergický efekt. Pokud činí v rámci insolvenčního řízení nějaké podání či podnět více věřitelů společně, je to efektivnější než množství samostatných podání od rozdrobených věřitelů. V rámci věřitelského výboru přitom může působit maximálně 7 věřitelů. Je tedy vhodné, aby se věřitelé, kteří mají společný zájem a případně také společné právní zastoupení, spojili a do věřitelského výboru vyslali společného zástupce.

Jan Eisenreich: Na základě zkušeností z jiných řízení (již vzpomínaný Growing Way a WCA, případně insolvence skupiny Arca) mohu spolupráci určitě doporučit. Vždy se nám osvědčilo vytvořit silnou věřitelskou skupinu z poškozených klientů. Klienti pak mají silný hlas v insolvenčním řízení a jsou chráněni proti nekalým jednáním dlužníka. Mnohdy se totiž stává, že si dlužník prostřednictvím nastrčených osob přihlásí do insolvence velké pohledávky a snaží se insolvenci ovládnout a vytáhnout z ní peníze na úkor drobných věřitelů.

Je reorganizace společnosti Malina správným řešením? Neměli bychom coby věřitele prosazovat jinou variantu?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: O způsobu řešení úpadku společnosti budou rozhodovat věřitelé na schůzi věřitelů, která proběhne přibližně 3 měsíce po prohlášení úpadku společnosti. Po prohlášení úpadku bude úkolem insolvenčního správce, aby zmapoval dluhy i majetek společnosti. Insolvenční správce se také vyjádří ke vhodnosti případné reorganizace společnosti. Bez znalosti bližších detailů výše uvedeného není možné předpovídat, jaký způsob řešení úpadku bude vyhodnocen jako vhodný.

Schválení řešení úpadku formou reorganizace je přitom pouze první krok v rámci reorganizace. Následně bude sestavován reorganizační plán obsahující konkrétní kroky pro zachování činnosti společnosti a zároveň bude popisovat způsob a míru uspokojení jednotlivých věřitelů. O tomto reorganizačním plánu budou opět hlasovat věřitelé na další schůzi věřitelů. Nyní je tedy celý proces v úplných počátcích a jeho úspěch bude záležet zejména od skutečné situace společnosti, jakož i chování vedení společnosti.

Jan Eisenreich: Obecně je reorganizace dobrý krok pro společnosti, ve kterých zbývá nezanedbatelný majetek a stále vyvíjejí nějakou činnost, kterou mohou tento majetek zhodnotit – z toho pak profitují věřitelé. Pokud je ale společnost “mrtvá”, je nejlepším řešením konkurz. Reorganizace by v takovém případě pouze odčerpávala dále peníze a na věřitele by zbylo méně.

Například v insolvenci WCA se dlužník o reorganizaci mohutně snažil, ačkoliv již téměř neprovozoval žádnou podnikatelskou činnost a spíše jen chtěl, aby se za jeho dluhy v reorganizaci “zavřela voda”. Tam pro nás nedávala reorganizace žádný smysl a podařilo se nám ji zvrátit. U Maliny záleží na tom, jak vypadá její účetnictví, kolik má skladových zásob, rozběhlých instalací atd. Obecně jsem ale k reorganizaci této skupiny spíše skeptický.

Solární panely či tepelná čerpadla mám již zainstalované a dostal jsem dokonce i státní dotaci. Znamená to, že se tímto návrhem na insolvenci nemusím vůbec zabývat a touto situaci se již nemusím trápit?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Obecně lze říct, že pokud již došlo ke splnění veškerých povinností ze smlouvy, nemělo by insolvenční řízení takové klienty společnosti v tuto chvíli přímo zasáhnout. Pro bližší zhodnocení situace v konkrétním případě je nutné se zabývat skutečně konkrétní smlouvou a situací. Insolvenční řízení se klientů ale může dotýkat, pokud činili v souvislosti se smlouvou specifické kroky, jako například odstoupení od smlouvy, postupování pohledávek, případně zápočty vzájemných nároků. Problémem mohou být také možné budoucí nároky ze záručních vad. V každém případě je vhodné konzultovat konkrétní situaci s advokátem.

Jan Eisenreich: Tento typ klientů je právně v nejjednodušší situaci. Pokud již máte panely nainstalované a připojené do sítě a zároveň jste nečinili žádné právní kroky vůči Malině, neměla by se vás insolvence nijak dotknout. Bohužel však s případným konkurzem Maliny zřejmě přijdete o veškerý záruční servis.

Solární panely či tepelná čerpadla mám těsně před dokončením. Je vhodné si po vlastní ose tuto instalaci nechat dokončit anebo je vhodné čekat?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Na tuto otázku je těžké odpovědět bez znalosti konkrétní smlouvy, kterou má věřitel se společností uzavřenou a konkrétní míry dokončení celého projektu. Na jednu stranu nese klient riziko, že technologii instalovanou svépomocí v rozporu se smluvní dokumentací bude muset vydat do insolvenčního řízení, na druhou stranu v případě nečinnosti hrozí, že k instalaci ze strany společnosti nedojde nikdy, nebo k ní dojde se zpožděním o mnoho měsíců. Doporučujeme proto obrátit se s konkrétními dotazy a smluvní dokumentací na advokáta, neboť univerzálně nelze odpovědět tak, aby řešení platilo pro všechny možné případy.

Jan Eisenreich: Tito klienti jsou ve velmi složité situaci. Ze smluv s Malinou, které jsem měl k dispozici, to vypadá, že by v určité situaci mohl insolvenční správce požadovat, aby klienti vydali panely atd. do insolvence. Některé smlouvy však mohou být koncipovány jinak a v některých případech ani klient nemá smluvní vztah přímo s Malinou. Zde tedy skutečně platí, že by se klient měl poradit s advokátem o nejlepším řešení v jeho individuálním případě.

Zaslechl jsem, že hrozí, že v rámci případné insolvence mohou nám být solární panely odmontovány a zpeněženy ve prospěch všech věřitelů. Je to skutečně reálný scénář?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Na tuto otázku je těžké odpovědět bez znalosti konkrétní smlouvy, kterou má věřitel se společností uzavřenou. Je nám známo, že někteří věřitelé nemají mít dokonce ani přímo uzavřenou smlouvu se společností Energetický holding Malina, a.s. Doporučujeme proto obrátit se s konkrétními dotazy a smluvní dokumentací na advokáta.

Jan Eisenreich: Ano, je to bohužel jeden z možných scénářů. Platí tedy doporučení viz výše – obrátit se v tomto případě na advokáta.

Může se insolvence dotknout nejenom majetku společnosti Malina, ale rovněž majetku fyzických osob – například akcionářů či osob z vedení této společnosti?

Jindřich Lechovský a Jakub Backa: Pokud by bylo v insolvenčním řízení zjištěno, že osoby z vedení společnosti vyváděly ze společnosti majetek, případně způsobily úpadek společnosti porušením svých povinností, mohl by insolvenční správce vznášet nároky také přímo po vedení společnosti, příp. jiných osobách, které společnost fakticky řídily.

Jan Eisenreich: Přesně tak, jak je výše popsáno. Dále je otázkou, zda někteří z akcionářů či vedoucích osob neručili za dluhy Maliny i osobně – například ve formě směnek nebo ručitelských prohlášení. Další možností, jak se majetku akcionářů či vedoucích osob mohou věřitelé domoci, je trestní řízení – pokud by v něm soud dovodil, že Malina nebo s ní spojené osoby spáchaly trestný čin, je možné takto nabytý majetek zabavit.