Hes (ČEZ Distribuce): Zájem o nové fotovoltaické elektrárny v Česku v posledních letech dynamicky roste

Více než 65 % nových žádostí o připojení fotovoltaických elektráren (FVE) v síti ČEZ Distribuce v roce 2019 zahrnoval i instalace bateriových systémů. Celkem se loni v síti ČEZ Distribuce připojilo více než 16 MW nových FVE, což je více než 160 % oproti roku 2018.

 

Zdroj: ČEZ Distribuce

Zdroj: ČEZ Distribuce

Přírůstek nově připojovaných FVE v síti ČEZ Distribuce letech 2016-2019 zachycuje výše uvedený graf.

 

V rozhovoru s Ing. Stanislavem Hesem ze společnosti ČEZ Distribuce přinášíme další aktuální informace o problematice připojování nových FVE a nově chystané legislativy

 

SN: Kolik nový FVE se připojilo v síti ČEZ Distribuce v roce 2019 v segmentu do 10 kWp a nad 10 kWp?

 

V oblastech ČEZ Distribuce bylo za rok 2019 připojeno celkem 2318 FVE s výkonem 17 MW, z toho v kategorii FVE do 10 kW bylo 1715 výroben.

 

SN: Jaký je poměr nově instalovaných FVE/FVE s akumulací? Jakou největší baterii jste letos nechali připojit do sítě ČEZ Distribuce a jakou největší FVE?

 

V roce 2019 v oblastech ČEZ Distribuce mělo z nově připojených FVE akumulační zařízení elektrické energie cca 65% instalací. Největší baterie připojená v letošním roce v rámci odběrného místa (jako součást FVE) měla výkon 570 kW, největší samostatná FVE připojená v letošním roce měla instalovaný výkon 492 kWp .

 

SN: Kdy vstoupí v platnost nové Podmínky pro připojování zdrojů do distribuční sítě (PPDS) a jaké největší změny lze očekávat s ohledem na připojování mikrozdrojů do 10 kWp?

 

Aktualizace PPDS, přílohy 4 se očekává v průběhu roku 2020. Změny se budou týkat zejména upřesnění požadavků provozovatele přenosové soustavy na výrobny na základě požadavků nařízení Evropské komise 2016/631 (RfG).

SN: Počítá se v návrhu PPDS s definováním akumulace energie? Pokud ANO, bude o výkonu akumulátoru rozhodovat jeho skladovací kapacita, nebo výkon střídače?

 

Technické požadavky na zařízení pro akumulaci elektrické energie z pohledu integrace do distribuční soustavy jsou již implementovány do Přílohy č.4 PPDS od roku 2017. Nicméně definici akumulace elektrické energie je třeba také implementovat do Energetického zákona a příslušných vyhlášek. Bez této implementace je problematické provozovat samostatné akumulační zařízení elektrické energie s přetokem výkonu do distribuční soustavy, které není součástí výrobny. Energetický zákon a příslušné vyhlášky jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Volba výkonu a kapacity akumulačního zařízení v žádosti o připojení je na zákazníkovi, provozovatelé distribučních soustav posuzují možnost připojitelnosti takového systému do distribuční soustavy s ohledem na zpětné vlivy. V rámci posuzování připojitelnosti je důležitým parametrem výkon střídače u akumulačního zařízení, který určuje vyvolané napěťové změny v distribuční soustavě, nicméně i informace o kapacitě akumulačního zařízení je vyžadována.

 

SN: Platí při stále pohled na připojování FVE a akumulací, že výkon FV střídač a bateriového střídače se sčítá, nebo se to bude vyhodnocovat jiným způsobem?

 

V případě, že v odběrném místě zákazníka je instalovaná FVE se síťovým střídačem a současně je zde i akumulační zařízení s vlastním střídačem, je vzhledem k fyzikálním dopadům na distribuční soustavu pro účely posouzení žádosti o připojení nutné hodnoty výkonů sčítat, protože je možné dodávat současně výkon z FVE i z akumulačního zařízení a to má dopad např. na vyvolané změny napětí nebo ovlivnění zkratových výkonů.

 

Redakce portálu www.solarninovinky.cz děkuje Ing. Hesovi za rozhovor.