ERÚ: Rostoucí ceny silové elektřiny umožnily snížit podporu POZE

Na konci září Rada ERÚ schválila cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (POZE) . Nové sazby podpory začnou platit od 1. ledna 2020 a pro většinu nepalivových obnovitelných zdrojů energie předpokládají mírný růst. Současně ERÚ vydává cenové rozhodnutí č. 2/2019, kterým se stanovuje cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny.

ERÚ


Co ovlivnilo výši podpory?

Nové sazby podpory začnou platit od 1. ledna 2020 a pro většinu nepalivových obnovitelných zdrojů energie předpokládají mírný růst. 

Výši podpor stanovenou tímto cenovým rozhodnutím ovlivnily dva hlavní faktory. Podobně jako v loňském roce, také letos rostla cena silové elektřiny, což by umožnilo podporu POZE snížit. Opačným směrem však působí povinná meziroční 2% indexace výkupních cen, která v podstatě eliminuje efekt rostoucí ceny silové elektřiny.

U tzv. nepalivových zdrojů převažuje vliv zákonné indexace výkupních cen, zelené bonusy u nich proto meziročně vzrostou. Konkrétně u malých vodních elektráren úřad zohlednil i dlouhodobé dopady zhoršujících se hydrologických podmínek. Ke zmírnění meziročního poklesu podpory přistoupil úřad také u výroben, které spoluspalují biomasu s jiným palivem, v jejichž hospodaření se odráží zpřísnění legislativy.

„Důležité je v této souvislosti zmínit, že navýšení výsledné podpory u spoluspalování oproti původnímu návrhu cenového rozhodnutí se týká právě té části výroby, která připadá na obnovitelný zdroj. Podpora pro fosilní paliva je naopak omezována,“ upřesňuje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Snížení podpory pro KVET

Letošní cenové rozhodnutí přináší také významné odbourání administrativní zátěže pro bioplynové stanice. Zrušena totiž byla málo využívaná tzv. „odpadářská“ kategorie (AF2), resp. došlo ke sloučení podpory bioplynových stanic v jedinou kategorii.

„Od tohoto zjednodušení si kromě snížení administrativní zátěže slibujeme také zvýšení motivace k využívání levnějších tzv. udržitelných paliv a odpadů namísto drahé cíleně pěstované biomasy. Těžit by z této změny měly obě původní kategorie,“ vysvětluje Stanislav Trávníček.

Důležitou kapitolu cenového rozhodnutí ERÚ č. 3/2019 tvoří podpora kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) s výkonem nad 5 MW. Výše podpory se vrací na úroveň před vydáním mimořádného cenového rozhodnutí ERÚ č. 9 z prosince minulého roku, které schválila předchozí Rada ERÚ a které tomuto konkrétnímu typu výroben celkově navýšilo podporu o téměř 1 mld. Kč.

Ačkoliv Rada ERÚ vnímá složitou situaci, které čelí soustavy zásobování teplem, nemůže přijmout často používaný argument, že jediným řešením je kompenzovat růst ceny emisních povolenek (EU ETS) dodatečnou podporou. V konečném důsledku by za realizaci ekologických opatření v teplárenství zaplatili koneční zákazníci v ceně elektřiny, ačkoliv regulované subjekty měly dostatek času na uskutečnění těchto opatření z vlastních zdrojů. Navržený postup by navíc významně oslaboval účel existence emisních povolenek a reálně by způsobil konflikt s unijními pravidly.

„Vůči zástupcům tepláren jsme již deklarovali, že jsme připraveni se s nimi setkat a ve spolupráci se všemi zainteresovanými orgány státní správy budeme hledat systémové řešení. Skokové navýšení podpory, ke kterému došlo loni v prosinci, ale podle Rady v jejím současném složení ani podle příslušného odborného útvaru ERÚ takovým řešením není,“ říká Stanislav Trávníček.

Podstatné je v této souvislosti upřesnit také to, že podporu KVET ve výkonové kategorii nad 5 MW uplatňuje omezený počet výroben. Dopady ceny emisních povolenek na cenu tepla, a tedy i na hospodaření celých soustav zásobování teplem, by proto kompenzovala jen u vybraného okruhu příjemců této podpory.