Brusel posvětil schvalování fotovoltaiky do měsíce

Evropská Rada schválila malou revoluci v oblasti obnovitelných zdrojů. Povolování a připojování nových fotovoltaických elektráren (FVE) o výkonu do 50 kWp umístěných na budovách by mělo být podle nového nařízení nově zkráceno na jeden měsíc, a to bez ohledu na plánovaný instalovaný výkon.  Nařízení zejména výrazně zkracuje také nezbytné lhůty pro modernizaci stávajících zdrojů. Snadnější bude i instalace tepelných čerpadel.

Zdroj: Evrospká komise

Zkrácení lhůt

Členské státy Rady Evropské unie se 19. prosince dohodly na zrychlení povolovacích pravidel pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v rámci projektu REPowerEU. Nově schválená nouzová legislativa v podobě nařízení  výrazně od roku 2023 přispěje ke zrychlení výstavby OZE a tepelných čerpadel.

Nové nařízení mimo jiné stanoví, že povolování nových FVE, jenž budou umístěné na budovách nebo umělých stavbách s výjimkou umělých vodních ploch nepřekročí tři měsíce.   V souladu s nařízením budou nové instalace FVE osvobozeny od požadavku na posouzení vlivu na životní prostředí.

„Tato dohoda je důležitým doplňkem k probíhající práci na směrnici o obnovitelné energii. Rychlejší povolování v oblastech, které mohou přinést nejlepší výsledky bez poškození životního prostředí, nám umožní rychleji zavádět obnovitelné zdroje energie v našich sítích,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. 

Zelená pro nové soláry a tepelná čerpadla

V případě tepelného čerpadla či FVE o výkonu do 50 kWp bude lhůta pro povolovací procesy a připojení do sítě činit pouhý jeden měsíc. Kvůli velkému zájmu o fotovoltaiku a tepelná čerpadla může dojít i k tichému souhlasu. Pokud úřady do nově stanovených lhůt nestihnou žádost o povolení posoudit, pak lze povolení považovat za udělené.

Méně papírování se dočkají i ti, jejichž zdroje již byly označeny jako vhodné pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie a chtějí je modernizovat nebo rozšířit. Nutné ale je, aby prošly environmentálním posouzením a nacházely se ve vhodné lokalitě. Takové případy pak musí být schváleny do šesti měsíců.

Při stanovování pravidel pro vymezené oblasti se zrychleným zaváděním obnovitelných zdrojů energie musí země EU zabránit negativním dopadům na životní prostředí, které mohou v těchto oblastech vzniknout, nebo je výrazně snížit, pokud to není možné. Vyloučeny jsou lokality Natura 2000, přírodní parky a rezervace, jakož i určené migrační trasy ptáků a mořských savců, s výjimkou umělých a zastavěných ploch, jako jsou střechy, parkoviště nebo dopravní infrastruktura.

Brzká platnost

Rychlejší povolování nových obnovitelných zdrojů je součástí plánu REPowerEU, který navrhla Evropská komise v reakci na rozpoutání ruské války na Ukrajině. „Plán počítá s rychlejším zapojováním solárních a větrných zdrojů, bateriových a jiných úložišť energie nebo třeba tepelných čerpadel. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU by díky tomu měl do roku 2030 stoupnout na 45 % namísto původně předpokládaných 40 %. To spolu s dalšími opatřeními usnadní snížení energetické závislosti na Rusku a umožní snížit spotřebu zemního plynu,“ říká Mikuláš Peksa, pirátský europoslanec, který působí mimo jiné ve výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku.

Nová pravidla povolování včetně celého balíčku REPoweEU budou po schválení Evropským parlamentem projednávat zástupci Evropského parlamentu, Komise a jednotlivých členských států v takzvaném trialogu. Pokud dosáhnou shody rychle, změny by mohly začít platit už od příštího roku.

Nouzové nařízení bude platné rok a půl a poté Komise EU přezkoumá, zda je nutné jej prodloužit.