Aktuálně: MPO nově podpoří FVE o výkonu až 2 MWp, akumulaci a elektromobilitu v rámci nových dotačních výzev z OPPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  během prosince vyhlásilo celkem 3 nové dotační programy v rámci OPPIK pro firmy, které podporují úspory ve formě investiční podpory na pořízení akumulace energie,  FV systémů s/bez akumulace pro vlastní spotřebu a také pro elektromobilitu. 

SolarEdge


Za pozitivní v případě OPPIK- Nové FV systémy s/bez akumulace lze považovat skutečnost, že oproti předchozím výzvám došlo ke zvýšení maximálního možného instalovaného výkonu fotovoltaického systému na 2 MWp, při zjednodušení administrativních požadavků došlo ke zrušení povinnosti dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet.

1. OPPIK – Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu -3. výzva

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Plánovaná alokace na tuto otevřenou výzvu je 500 mil. Kč (podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků dle přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 lze poskytnout maximálně do výše 80 % alokace na tuto výzvu). 

Jedná o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 13. 1. 2020 do 31. 8. 2020.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
– instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Kdo může žádat (příjemci podpory):
– malé a střední podniky
– velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma  zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
– Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Míra podpory:
– malý podnik – 80 % ZV
– střední podnik – 70 % ZV
– velký podnik – 60 % ZV

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
– dlouhodobý hmotný majetek
– dlouhodobý nehmotný majetek
– projektová dokumentace dle Přílohy č. 2
– inženýrská činnost.

Další informace

Podpora je poskytována v souladu s článkem 41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Míra podpory je 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky ze způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.

Proti předchozím výzvám došlo ke zvýšení maximálního možného instalovaného výkonu fotovoltaického systému na 2 MWp, při zjednodušení administrativních požadavků došlo ke zrušení povinnosti dokládat podnikatelský záměr, historickou spotřebu, projektovou dokumentaci či položkový rozpočet. 

V rámci zjednodušení výzvy byla zrušena podpora v režimu de minimis, došlo k zavedení maximálních měrných investičních nákladů ve výši 35 tis. Kč / 1 kWp instalovaného výkonu FVE a 30 tis. Kč / 1 kWh systému akumulace elektřiny.

U modelu hodnocení došlo k zjednodušení a snížení počtu hodnotících kritérií. Počet kritérií C Potřebnost a relevance projektu byl snížen ze 3 na 2, u kritéria C1 Poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu se nově hodnotí množství vyrobené elektřiny bez ohledu na její využití, přičemž v rámci kritéria C2 Bonifikace za podíl vyrobené elektřiny z fotovoltaické elektrárny určenou pro vlastní spotřebu podniku na celkové výrobě elektřiny z fotovoltaické elektrárny zůstává zachováno omezení přetoku vyrobené elektřiny do distribuční soustavy.

Hospodárnost rozpočtu byla nahrazena zavedením Nákladové efektivity projektu zaměřené na měrné investiční náklady. MPO předpokládá, že tato zjednodušení Výzvy i hodnotících kritérií povedou ke zjednodušení podávání žádostí ze strany žadatelů a zrychlení procesu hodnocení ze strany MPO.


2. Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V


Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
– inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdo může žádat (příjemci podpory):
– malé a střední podniky a velké podniky
– žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
– Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.

Maximální míra podpory:
– malé podniky – 80 % ZV
– střední podniky – 70 % ZV
– velké podniky – 60 % ZV

Podporovanými aktivitami nejsou:

a) Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, 
b) výzkumné, vývojové projekty, 
c) nákup olověných akumulátorů.

Další informace:
– na webu agentury API-zde:

 https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-akumulace-energie-vyzva-v/


3. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Cílem této průběžné výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
– pořízení elektromobilu:
a) BEV – bateriové elektrické vozidlo
b) EREV – Extended Range Electric Vehicle
-pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice.  Nabíjecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívána pouze žadatelem/příjemcem dotace. V rámci výzvy je možné podpořit nákup kompaktní nabíjecí stanice, jejíž součástí je bateriové úložiště a FVE, případně přístřešek v rozsahu pořizovaného počtu vozidel, jehož součástí je nabíjecí stanice, bateriové úložiště a FVE.

Kdo může žádat (příjemci podpory):
– malé, střední a velké podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
– minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory pro kategorie vozidel M1
– malý podnik – 30 % ZV
– střední podnik – 25 % ZV
– velký podnik – 20 % ZV

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2
– malý podnik – 40 % ZV
– střední podnik – 35 % ZV
– velký podnik – 30 % ZV

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
– hmotný majetek
– dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Specifika a omezení:
– projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
– jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci
– k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla
– při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness Level
-podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity

Další informace: