Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

 Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo ve sbírce zákonu novou vyhlášku o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie. Nová vyhláška nabývá účinnosti od 1. dubna 2022.

 

VYHLÁŠKA ze dne 28. března 2022  o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. t) až x) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)
rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů podle období jejich uvedení do provozu a použitého primárního zdroje pro sektorové šetření,

b)
vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu,

c)
způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory elektřiny z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory,

d)
způsob zohlednění investiční podpory ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory,

e)
způsob výpočtu snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nad 20 % z celkových investičních nákladů,

f)
způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod.

§ 2

Rozdělení zdrojů elektřiny do sektorů

Zdroje elektřiny se podle data jejich uvedení do provozu, použitého primárního zdroje energie pro výrobu elektřiny a instalovaného výkonu rozdělují do sektorů podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Vzory výkazů technických a ekonomických údajů o výrobnách
elektřiny a jejich provozu

(1) Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu zajistí uveřejnění vzorů výkazů podle odstavce 1 na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím vyplnění a předání výkazů elektronicky.

§ 4

Způsob výpočtu snížení provozní podpory o poskytnutou
investiční podporu

(1) Oznámí-li výrobce operátorovi trhu individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon“), snižuje se v období od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny podpora elektřiny o redukční faktor snižující výši podpory na vyrobenou jednotku elektřiny nebo o redukční faktor snižující podporu elektřiny za zúčtovací období, jejichž výše je určena postupem podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, jde-li o podporu elektřiny vyrobené ve zdroji elektřiny z

a)
obnovitelných zdrojů, který byl uveden do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012,

b)
obnovitelných zdrojů, který byl uveden do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, s poskytnutou investiční podporou do 20 % z celkových investičních nákladů, nebo

c)
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo z druhotných zdrojů, který byl uveden do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, s poskytnutou investiční podporou do 20 % z celkových investičních nákladů.

(2) Výrobce současně s oznámením individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory zvolí, zda má být podpora elektřiny vyrobené ve zdroji elektřiny podle odstavce 1 snížena o redukční faktor snižující výši podpory na vyrobenou jednotku elektřiny nebo o redukční faktor snižující podporu elektřiny za zúčtovací období. Zvolený způsob snížení podpory elektřiny nemůže výrobce změnit.

(3) V případě elektřiny vyrobené ve zdroji elektřiny z obnovitelných zdrojů, zdroji elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo zdroji elektřiny z druhotných zdrojů, který byl uveden do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, s poskytnutou investiční podporou, jejíž výše je nad 20 % z celkových investičních nákladů, se výše podpory na vyrobenou jednotku elektřiny snižuje o redukční faktor, jehož výše je stanovena v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Je-li výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu příjemcem investiční podpory, snižuje se podpora elektřiny, provozní podpora tepla nebo podpora biometanu u výroben elektřiny, tepla nebo biometanu uvedených do provozu v období od 1. ledna 2016 o redukční faktor, jehož výše je určena postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. To neplatí pro výrobny elektřiny, tepla nebo biometanu uvedené do provozu od 1. ledna 2022 a pro výrobny elektřiny, kde byla od 1. ledna 2022 provedena modernizace, u kterých se postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce zkracuje doba poskytování podpory elektřiny, provozní podpory tepla nebo podpory biometanu. Postup snižování provozní podpory elektřiny nebo tepla o investiční podporu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce se neuplatní u udržovací podpory elektřiny nebo udržovací podpory tepla.

(5) Snížení podpory elektřiny, provozní podpory tepla nebo podpory biometanu o redukční faktor snižující výši podpory na vyrobenou jednotku elektřiny, tepla nebo biometanu se uplatňuje nejvýše na množství elektřiny, tepla nebo biometanu, při kterém celkové snížení poskytnuté podpory elektřiny, provozní podpory tepla nebo podpory biometanu odpovídá výši poskytnuté investiční podpory.

§ 5

Způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod

Požádá-li výrobce podle § 34a odst. 1 nebo 2 zákona Státní energetickou inspekci o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, stanoví se množství elektřiny, za které se hradí odvod, postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2022 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2022 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 72/2022 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 72/2022 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)