Valdman (SFŽP ČR): Zájem o FVE je obrovský. Budeme se snažit podpořit další zájemce o dotace

Zájem o fotovoltaické elektrárny (FVE) z  programu Nová zelená úsporám láme rekordy. Kromě vlastníků rodinných domů se podpory již brzy dočkají i komunitní projekty. „V letošním roce plánujeme vyhlásit dotační výzvu na podporu tzv. komunálních FVE,“ říká Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR v rozhovoru pro portál www.solarninovinky.cz.

SN: Česko zažívá velký solární boom, který umocnil zdražení elektřiny na podzim 2021. Kolik žádosti o nové střešní fotovoltaické elektrárny (FVE) jste v roce 2021 celkem obdrželi v rámci dotačního programu Nová Zelená Úsporám (NZÚ), vč. jeho pokračování vyhlášeného v říjnu 2021? A kolik těchto žádostí bylo proplaceno? Jaký podíl tvoří FVE v kombinaci z akumulací?

Ano, zvyšující se zájem o fotovoltaické systémy evidujeme i my, ale není to pro nás překvapivé, zájem roste kontinuálně několik let. V uplynulém roce k nám doputovalo téměř deset tisíc žádostí s požadavkem na dotaci 1,4 miliardy korun. Dosud jsme vyplatili 6,5 tisíce žádostí v objemu 900 milionů korun. Fotovoltaické elektrárny s akumulací tvoří zhruba polovinu žádostí, evidujeme jich bezmála pět tisíc.

SN: Kvůli velmi silnému boomu FVE některé instalační firmy omezují či dokonce přerušují příjem nových zakázek. Jaká je situace na SFŽP ve věci administraci žádostí o dotace na nové projekty FVE od října do současnosti, odkdy platí výhodnější podmínky dotačního programu NZÚ? Daří se dodržovat standardní 3- týdenní dobu na vyřízení žádostí nebo jste nuceni termíny prodlužovat?

Žádosti dle nových podmínek jsme začali přijímat 11. října loňského roku. Od té doby jsme v této nové etapě NZÚ dosud obdrželi na 7 tisíc žádostí s požadavkem na dotaci ve výši jedné miliardy korun, z toho přes 40 procent tvoří žádosti na fotovoltaické systémy.

Obecně platí pravidlo tří týdnů. Do tří týdnů od podání žádosti od nás žadatel obdrží reakci, zda je potřeba něco opravit či doplnit, další tři týdny si pak dáváme na schválení a tři týdny na následné financování. Z nově přijatých žádostí jsme již na 800 žádostí schválili. Z důvodu velkého počtu nabraných žádostí v závěru předchozí etapy programu NZÚ v říjnu 2021, kdy jsme jich denně přijímali i stovky, se aktuálně tyto třítýdenní lhůty mohou o trochu prodloužit. Majitelé domů ale nemusí se žádostmi spěchat. Peněz je zatím dost a dostane se na každého zájemce.

SN: V polovině ledna bylo schváleno programové prohlášení nové vlády, kde se počítá s instalaci až 100 000 nových střešních FVE do roku 2025. V podstatě to znamená nejméně zdvojnásobení (vloni se odhadem v ČR instalovalo okolo 10 000 nových střešních FVE) tempa přírůstků nových FVE. Budete vůbec schopni finančně ze zdrojů NZÚ pokrýt tento počet nových žádostí o dotace na střešní FVE do roku 2025?

Dotační titul je průběžně financovaný, v tuto chvíli má zajištěné financování z Národního plánu obnovy do roku 2025. Pokud se prostředky vyčerpají dříve, na další období až do roku 2030 počítáme se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun. Peněz je tedy dost a my se budeme snažit podpořit každou žádost, která splní podmínky programu.

SN: V souvislosti s řešením energetické krize hrozí několika stovkám tisíců českých domácností energetická chudoba. Tento problém u nízkopříjmových domácností by mohly efektivně a trvale vyřešit zvýhodněné instalace FVE s pokrytím vstupní investice cca z 80-90% po vzoru kotlíkových dotací. Zvažujete tento přístup v rámci NZÚ do budoucna?

Aktuální situaci samozřejmě sledujeme a připravujeme možné varianty pomoci, nicméně zásadní zlom by mohl přinést chystaný Sociální klimatický fond, jehož podmínky budou předmětem diskusí v Europarlamentu, jeho spuštění je odhadováno až na rok 2024. A než jeho implementace začne, zvažujeme alternativní způsoby zacílení podpory na domácnosti s nižšími příjmy. Zároveň je ale nutné zmínit, že montážní firmy mají v současné době naplněnou kapacitu až na 6 měsíců dopředu a problém je i s nedostatkem fotovoltaických panelů, řada domácností s nižšími příjmy řeší aktuálně výměny nevyhovujících kotlů, to vše musíme respektovat při zvažování dalších variant podpor.  

SN: Z programového prohlášení vlády vyplývá, že prioritou se stane decentrální energetika (DECE). Kdy plánujete dotačně podpořit rozvoj DECE formou dotací z Modernizačního fondu a co budou konkrétně pokrývat? Lze do budoucna počítat se zvýšením alokace dotací na podporu DECE?

Podpora projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji decentrální energetiky, jsou nejen z Modernizačního fondu financovány již nyní. Jedná se zejména o podporu fotovoltaických elektráren v rámci programu RES+. Tento největší program bude i nadále největším přispěvatelem pro tato opatření.

V letošním roce plánujeme vyhlásit výzvu z programu RES+ na podporu tzv. komunálních fotovoltaických elektráren, které mohou do budoucna tvořit páteřní infrastrukturu pro rozvoj tzv. energetických společenství v rámci komunitní energetiky. Na podporu optimalizačních a propojovacích prvků takových projektů je určen program KOMUNERG, který bude poskytovat investiční podporu v rámci nově vytvářených legislativních a ostatních podpůrných nástrojů komunitní energetiky. Ale bez nastavení legislativy, tj. energetického zákona, se v decentralizaci rychle neposuneme.

SN: Další změnou, které nová vláda avízuje je „navýšení prostředků v Modernizačním fondu (MOFO)a jejich skutečném využití pro transformaci energetiky“. Již v této souvislosti zvažujete konkrétní změny v MOFO v letošním či příštím roce? Pokud ANO, co konkrétně v rámci dotačních výzev z MOFO podpořeno větší mírou?

Vzhledem k růstu cen emisních povolenek se objem prostředků ModF za poslední rok více než zdvojnásobil. Pro Českou republiku bylo v roce 2021 k dispozici přibližně 620 mil EUR z vydražených emisních povolenek, přičemž Česká republika obhájila investice v celkové výši 1 627 mil. EUR (cca 41,5 mld. Kč) a v roce 2021 čerpala 320 mil. EUR (cca 8,1 mld. Kč) a stala se tak nejúspěšnější přijímací zemí prostředků z Modernizačního fondu. Vyjednávání o schématech podpor s EIB a EK je věcí intenzivní komunikace, do postojů těchto institucí se propisují i nové politiky EU v řadě oblastí, klíčová je spolupráce na národní úrovni mezi MŽP a MPO. O podporách a našich záměrech vedeme otevřenou komunikaci a diskusi na platformě pro ModF, tvořenou všemi klíčovými hráči, energetickým průmyslem počínaje a NGO konče. 

SN: Řada žadatelů o dotace z programu MOFO – výzva RES+ na nové FVE o výkonu do 1 MWp již v srpnu 2021 uspěla, ale dle informací z trhu dosud nemají uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace, neboť museli požádat o revokaci rozhodnutí bývalého ministra ŽP Richarda Brabce. Tyto firmy (nejméně 12 subjektů uvedených na webu SFŽP jsou ve velmi obtížné situaci, neboť si nemohou vybrat dodavatele, nemohou s ním uzavřít smlouvu s ohledem na míru nejistoty poskytnuté dotace. Důvodem vzniklé situace byly formální chyby v dokumentaci, které byly v rozporu s výzvou. Jak v tomto ohledu vypadá situace nyní? Kolik smluv již bylo uzavřeno a o jaký objem v MWp se jedná?

Nejedná se rozhodně o chyby v dokumentaci, ale žadatelé si sami vyžádali změnu vydaného Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory, které odkazovalo obecně na podmínky dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek. Jelikož příjemci často volí cestu, kdy zákon o zadávání veřejných zakázek není z důvodu výše poskytované podpory relevantní, vydaná změna Rozhodnutí pouze v podrobnější formě cituje podmínky příslušné výzvy z programu RES+. Nejednalo se tak o chyby v dokumentaci či v podmínkách programu. 

SN: Jaká je situace ohledně dalšího postupu o žádostí o dotace z programu MOFO – výzva RES+ na nové FVE o výkonu nad 1 MWp, kde byl obrovský zájem ze strany investorů. Do konce října 2021 bylo celkem podáno 151 projektů s celkovou žádostí na dotaci 6,5 miliardy korun. Již je stanovena procedura a termín, ve kterém dojde k vyhlášení soutěže o přidělení dotací pro jednotlivé projekty?

Do konce ledna 2022 probíhá formální kontrola a kontrola přijatelnosti projektů ze strany Fondu, která rovněž spočívá v podávání vysvětlení či chybějících dokumentů ze strany žadatelů o podporu. Následně budou žádosti předloženy Radě SFŽP ČR (pravděpodobně v únoru 2022) k doporučení paní ministryně k vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.

SN: V České republice se připravují první projekty sezonní akumulace v podobě vodíkových technologií. Počítáte v rámci MOFO s investiční podporu těchto projektů do budoucna?

Ano, program RES+ s podporou akumulace ve vodíkových technologiích počítá od svého počátku. Podpora je možná již ve stávajících výzvách, nicméně ve výzvách vyhlašovaných z programu RES+ v roce 2022 budou dále uvedeny specifické technické i ekonomické podmínky, zaměřené právě na výrobu vodíku v elektrolyzérech. A také další programy z Modernizačního fondu (např. HEAT, ENERG ETS, nebo dopravní programy) s podporou vodíkových technologií počítají.

Děkujeme panu Ing. Petru Valdmanovi, řediteli SFŽP ČR za rozhovor pro www.solarninovinky.cz