Svaz průmyslu vybízí vládu k navýšení prostředků v Modernizačním fondu pro investice do dekarbonizace energetiky

Transformace energetiky je zásadní pro úspěšné plnění klimatických cílů a zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Nejen kvůli aktuálním trendům v ekonomice, vysokým cenám emisních povolenek, elektřiny a zemního plynu je ale nutné transformaci české energetiky urychlit. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzval vládu a ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se potřebným změnám v energetice začaly naplno věnovat.

Zdroj: Siemens

Urychlení energetické transformace

„Vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že Green Deal je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulární ekonomiky výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. S tím plně souhlasíme, ale vysoké ceny emisních povolenek, elektřiny a plynu nás nutí transformaci zrychlit“, vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„A na úspěšnosti proměny energetiky, tedy dostupnosti energetických zdrojů a infrastruktury, bude do značné míry závislá i zelená transformace průmyslu,“ doplňuje Hanák.

V této souvislosti Svazu průmyslu a dopravy ČR žádá stát, aby začal pracovat například na opatřeních, která povedou k výstavbě a provozu nových bezemisních jaderných zdrojů, včetně splnění taxonomické podmínky vybudování jaderného úložiště. Dále je nutno urychlit akceleraci rozvoje obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie, včetně záložních, a nastavení potřebné podpory včetně zajištění nezbytného rozvoje energetické soustavy, např. úpravu plynárenské soustavy na přepravu a distribuci čistého vodíku a směsí vodíku se zemním plynem.

Svazu průmyslu a dopravy ČR dále žádá vlád o realizaci úspěšnému odchodu teplárenství od uhlí a jeho transformaci a také zajištění a posílení národních opatření pro zabránění úniku uhlíku,

Dále je nutné přistoupit k rozvoji čisté mobility a souvisejícího bateriového hodnototvorného řetězce za využití těžby lithia v ČR a navazující výroby baterií, zajištění dobíjecí a plnící infrastruktury, včetně zajištění dostatečné kapacity elektrizační soustavy.

Nutnost realizovat konkrétní kroky

Svaz průmyslu současně žádá vládu, aby k uvedeným cílům zabezpečila konkrétní kroky:

  • nasměrovat národní a evropské finanční zdroje a nástroje tak, aby došlo k potřebné a obhajitelné aktivaci soukromých prostředků pro všechny velikosti podniků, včetně investic do nových technologií,
  • stanovit jasné priority pro vyjednávání legislativy Fit for 55,
  • provést urychlenou aktualizaci koncepčních a strategických dokumentů ČR v oblasti energetiky (např. SEK, Vodíková strategie),
  • zajistit notifikaci provozních podpor a přechodné transformační podpory tepla a zajistit pro ně dostatečné finanční prostředky,
  • zajistit notifikaci zbývajících schémat podpory v Modernizačním fondu, zabezpečit navýšení prostředků v Modernizačním fondu a plně je využít pro investice k transformaci a dekarbonizaci energetiky a průmyslu,
  • zajistit finanční prostředky na výplatu plné kompenzace nepřímých nákladů EU ETS za rok 2021 a roky následující,
  • přispět k tvorbě regulatorního prostředí podporujícího inovace, modernizaci a dekarbonizaci energetické soustavy,
  • vypsat výzvy v Národním plánu obnovy,
  • dopracovat studii dekarbonizace průmyslu a definovat požadavky průmyslu na energetickou soustavu (včetně vodíku, biometanu).

„Věříme, že se na všech uvedených prioritách a potřebě konkrétních kroků s vládou shodujeme. Uvědomujeme si, jaké nelehké úkoly nejen v oblasti energetické transformace před sebou Česká republika má. Jsme proto připraveni se maximálně zapojit a pomoci se zabezpečením podmínek pro úspěšnou transformaci,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.