Studie: Obnovitelné zdroje energie snižují inflaci

Nedávno zveřejněná studie výzkumníků z pražské Vysoké školy ekonomické poukazuje na jednu z příčin současné inflace v Česku a s ním spojené chudoby a ekonomické krize. 

Česká studie

Energie tvoří podstatnou část nákladů v každé ekonomice. Podíl elektřiny na celkové spotřebě energie se neustále zvyšuje. Coby průmyslová země, Česko spotřebuje například 4 x více elektřiny než Polsko v přepočtu na hlavu.  

Tento nárůst se však správně neodráží ve spotřebním koši relevantním pro měření inflace, a tedy pro formulaci měnové politiky. Tvrdí, že energetický mix promítnutý do inflace by měl být revidován ve prospěch elektřiny.

Předkládáme analýzu inflačních tlaků v Evropě a rozkládá vliv jednotlivých kategorií energií na celkovou inflaci. Na základě rámce inflačních očekávání tato studie zkoumá charakteristiky a rozsah současné dynamiky cen energií a kvantifikuje jejich podíl na efektivní inflaci v jednotlivých zemích.

OZE pomáhají snížit inflaci

Výzkum také potvrzuje přesvědčivý pohled na energetickou strukturu země a inflační tlaky, když se ukazuje, že větší podíl obnovitelných zdrojů elektřiny je spojen s nižší inflací.

V neposlední řadě tvrdíme, že na cenový šok v energetice nelze pohlížet jako na jednorázovou událost, jako tomu bylo v případě šoků v cenách ropy v minulosti. Studie vyvozuje doporučení pro formulaci měnové politiky.

Dopad obnovitelných zdrojů na inflaci by měl zajímat tvůrce opatření, zejména v době vysoké, téměř pádící míry inflace v některých evropských zemích, nestabilních dodávek fosilních zdrojů energie v důsledku geopolitické nestability a klimatické krize.

Český energetický mix je z větší části tvořen fosilními palivy, které negativně přispívají ke zvyšování inflace. Zároveň jsme v posledních 10 letech v Česku nepostavili jedinou větrnou elektrárnu a stavba těch solárních stagnovala.

Česko má přitom potenciál pokrýt až 1/3 své spotřeby právě větrnými zdroji. Největší potenciál pro výstavbu větrných elektráren má Jihomoravský kraj (překvapivě, na druhé straně v Dolních Rakousích již stojí celé větrné parky).

Výstavbu obnovitelných zdrojů přitom veřejnost podporuje – ve výzkumech se ukazuje, že podle nich představuje nejúčinnější boj proti změně klimatu, 80% české veřejnosti by podpořilo stavbu solární elektrárny v blízkosti svého bydliště a 56% by podpořilo v místě kde bydlí stavbu větrné elektrárny.