Stanovisko MMR: Výstavba obnovitelných zdrojů energie musí být v souladu s územním plánem

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)  zaznamenalo v některých médiích zavádějící zprávy, že po přijetí novely energetického zákona výstavba obnovitelných zdrojů energie nově nemusí být v souladu s územním plánem. Mohl tím vzniknout dojem, že obce ztratily možnost zabránit výstavbě například velkých slunečních nebo větrných elektráren. To neodpovídá skutečnosti. MMR připravuje metodiku, ve které podrobně vysvětlí důsledky novely pro územní plánování.

Zdroj: Kaska

Nutnost souladu s územním plánem

Nadále platí, že výstavba jakýchkoliv zdrojů energie musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, hlavně se zásadami územního rozvoje a územním plánem. V případě nesouladu s územně plánovací dokumentací není možné záměr povolit, dokud nedojde ke změně územně plánovací dokumentace. 
 
Novelou stavebního zákona účinnou od 24. ledna 2023 došlo k rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů. To v některých případech vede k tomu, že v ploše, kde dříve územně plánovací dokumentace výstavbu obnovitelných zdrojů energie vylučovala, je teď možná. Vždy však záleží na přesné formulaci regulace v konkrétní územně plánovací dokumentaci.

Není tedy např. pravda, že obnovitelné zdroje energie by bylo nyní možné umisťovat kdekoliv v nezastavěném území bez ohledu na regulaci v konkrétním územním plánu. Vedle souladu s územně plánovací dokumentací musí být dále stavební záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jejichž součástí je také soulad záměru s charakterem území.
Nová medotika
 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje metodické sdělení, které podrobněji vysvětlí důsledky novely v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro územní plánování. Sdělení bude uveřejněno na stránkách www.mmr.cz v sekci Ministerstvo/Stavební právo/Stanoviska a metodiky/Územní plánování.