Šoková terapia ÚRSO: Viac ako 100 výrobcov zelenej elektriny přišlo o podporu, zrejme aj o biznis

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zverejnil zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa zákona o podpore OZE. Podľa tohto zoznamu malo niektorým výrobcom právo na doplatok zaniknúť ešte v roku 2014.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Krátkozrake konanie ÚRSO

 

Sektor obnoviteľných zdrojov to na Slovensku nemá ľahké. Nové zdroje prakticky nepribúdali dlhých 6 rokov a existujúcim výrobcom kládol štát pod nohy polená vo forme komplikovanej administratívy, duplicitných a zbytočných nariadení, či neprimeraných sankcií.

 

Niet divu, že podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na domácej spotrebe na Slovensku zaznamenával medziročné poklesy, kým trend v celej EÚ bol opačný. Výrobcovia z OZE veria, že nová vláda dokáže vniesť do elektroenergetiky transparentnosť a férové podmienky pre všetkých zainteresovaných, no mieru ich optimizmu znižuje súčasné nebezpečné konanie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

 

ÚRSO zverejnil dňa 16. marca 2020 na svojom webovom sídle zoznam 104 výrobcov elektriny z OZE a VÚ KVET, ktorí sa odrazu dozvedeli, že im niekedy v období od 1.1.2014 zaniklo právo na podporu doplatkom. Doplatok tvorí pre výrobcov väčšinu príjmov a zánik práva na doplatok preto pre nich znamená, že sa dostanú do neprekonateľných finančných problémov prakticky zo dňa na deň.

 

Poškodení výrobcovia v dôsledku výpadku príjmov stratia schopnosť splácať úvery, či vyplácať obslužný personál ich výrobnej prevádzky. V dôsledku nepremysleného a krátkozrakého konania ÚRSO tak pravdepodobne prídu zbytočne o prácu tisícky ľudí, ktorí vo výrobniach OZE buď priamo pracujú alebo im dodávajú služby.

 

Najhoršie sa toto konanie dotkne poľnohospodárskych družstiev prevádzkujúcich bioplynové stanice, ktoré využívajú výrobu a predaj podporovanej elektriny a tepla na preklenutie sezónnych výkyvov a stabilizáciu ich podnikania. V situácii, keď u nás a v okolitých krajinách vyčíňa ochorenie COVID-19, je toto asi posledná správa, ktorú by výrobcovia potrebovali počuť.

 

Jednou z obetí súčasnej praktiky ÚRSO je napríklad aj známa farma s agropenziónom v Ružindole, ktorá využíva odpadové teplo z bioplynovej stanice na pestovanie poľnohospodárskych plodín, ktoré následne dodáva do slovenských obchodov. Ďalším dotknutým výrobcom je wellness rezort v Patinciach, ktorý prevádzkuje vlastnú kogeneračnú jednotku a ktorý sa v roku 2014 dostal do dvojdňového omeškania s termínom úhrady sociálneho poistenia. Z postupu ÚRSO určite nemá radosť ani prevádzkovateľ teplárne v Snine, ktorý v roku 2009 investoval do technológie spoluspaľovania biomasy.

 

Viac než 100 výrobcov, ktorí sa ocitli na zozname ÚRSO mali mať v minulosti neuhradené dlhy voči Sociálnej poisťovni, čo je podľa zákona dôvod na zánik práva na podporu. Podlžnosti voči Sociálnej poisťovni nie sú jediným dôvodom zániku práva na podporu. Dôvodom podľa zákona o podpore OZE môže byť aj nedoplatok na dani či zdravotnom poistení. Zverejnený zoznam sa však týchto dôvodov zániku práva na podporu netýka, a nedá sa preto vylúčiť, že Úrad v najbližšom období zverejní ďalšie zoznamy.

 

Likvidačné rozhodnutie ÚRSO

 

Zverejnenie zoznamu výrobcov vidí Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) problematické v dvoch základných rovinách. V prvom rade zverejňuje ÚRSO takýto zoznam prvýkrát po 6 rokoch, od kedy je účinné predmetné ustanovenie v zákone (§ 3b ods. 5 písm. c) zákona č. 309/2009 Z.z.), na základe ktorého má zaniknúť právo na podporu doplatkom pre zariadenie toho výrobcu elektriny, ktorý neuhradil daňový nedoplatok alebo dlh na sociálnom alebo zdravotnom poistení.

 

ÚRSO mal podľa zákona zverejňovať a aktualizovať takýto zoznam pravidelne, čo však nevykonával, a to z dôvodu, že toto ustanovenie zákona sa celý čas uplatňovalo len pri cenových konaniach o vydaní rozhodnutia o garantovanej cene, kedy výrobcovia museli doložiť potvrdenie o neexistencii daných nedoplatkov. ÚRSO teraz uplatňuje predmetné ustanovenie zákona úplne inak ako predtým a skúma všetky nedoplatky, ktoré vznikli výrobcom v minulosti. Neberie pritom ohľad na to, že tieto nedoplatky už boli uhradené. Takýto postup neuplatňuje žiadny iný štátny orgán na území SR.

 

Na zozname sa tak ocitli aj výrobcovia, ktorým malo právo na doplatok zaniknúť ešte v roku 2014. „ÚRSO pritom dňa 30. júla 2014 oznámil, že neeviduje výrobcov, ktorým by podľa predmetného paragrafu nárok na podporu zanikol,“ približuje Ján Karaba, riaditeľ SAPI. „Paradoxné je, že na zozname zverejnenom dňa 16. marca 2020 sa objavili aj tí výrobcovia, ktorí mali pochybiť práve v období, kedy ich úrad podľa vlastného oznámenia nezaevidoval,“ zdôrazňuje Karaba a upozorňuje, že „ÚRSO vydával výrobcom aj v priebehu rokov 2014 – 2020 cenové rozhodnutia, ktoré by nemohli byť vydané, ak by výrobcovia nepredložili potvrdenia o neexistencii nedoplatkov.“

 

Druhou rovinou je neprimeraná a likvidačná výška sankcie, proti ktorej sa výrobcovia nemajú možnosť brániť. Odobratie podpory im bolo totiž oznámené bez predchádzajúcich upozornení a spôsobom, proti ktorému sa nemôžu odvolať. Väčšina poškodených výrobcov prišla o podporu na 9 a viac rokov, čo znamená, že celková výška podpory, o ktorú výrobcovia prišli, môže podľa odhadov presiahnuť 200 miliónov EUR. Dôsledkom nečakaného odobratia podpory, ktorá bola výrobcom garantovaná na 15 rokov, bude zánik tisícok pracovných miest a ďalší nezmyselný a bezúčelný pokles podielu OZE na domácej spotrebe.

 

„Slovensko si týmto krokom strieľa do vlastnej nohy a namiesto snahy o zlepšenie spôsobu využívania obnoviteľných zdrojov energie likvidujeme existujúcich výrobcov a ich pracovnú silu,“ komentuje Ján Karaba, riaditeľ SAPI.

 

SAPI sa obrátilo na nového ministra hospodárstva

SAPI hovorí o likvidačnom využití ustanovení zákona o podpore OZE a nerozumie aktuálnemu postupu ÚRSO, ktorý v čase začínajúcej hospodárskej krízy svojím oznamom výrobcov posiela rovno do bankrotu. O situácií už SAPI oficiálnym listom informovala ministra hospodárstva Richarda Sulíka a verí, že nový minister a predseda strany s veľmi solídnym environmentálnym programom zasiahne v prospech poškodených výrobcov. V liste asociácia ministrovi navrhla, aby formou nariadenia pozastavil konanie úradu v súvislosti so zánikom práva na doplatok a inicioval zmenu legislatívy, ktorou sa zamedzí uplatňovanie likvidačných sankcií na výrobcov elektriny z dôvodov, pre ktoré žiadni iní podnikatelia neprichádzajú o svoje živobytie.

 

„Výrobcovia sú z oznamu ÚRSO v ťažkom šoku. O to viac, že v mnohých prípadoch bolo dlžné poistné len vo výške niekoľkých stoviek EUR, prípadne v omeškaní len niekoľko týždňov. Či už to bolo kvôli dočasnej podnikateľskej situácii, alebo len z dôvodu administratívnej chyby, výrobcovia nedoplatok uhradili a považovali celú vec za vybavenú, Mnohí si dnes už ani nepamätali, že mali vôbec niekedy dlh na poistnom,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI.

 

Deň 16. marec 2020 sa môže zapísať do histórie ako ďalší z čiernych dní slovenskej obnoviteľnej energetiky.