Slovensko: Výzva na prehodnotenie podmienok pre pripájanie OZE do elektrizačnej sústavy SR

Odborné organizácie adresovali Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave a Ministerstvu hospodárstva SR výzvu na prehodnotenie podmienok pre pripájanie obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy SR, ktorej súčasťou je šesť konkrétnych návrhov na zmenu podmienok za účelom urýchlenia rozvoja obnoviteľných zdrojov energie tak, aby Slovensko stihlo do roku 2030 splniť svoje záväzky voči Európskej únii.

Zdroj: Amper Meteo

Sporný limit pre pripájanie variabilních OZE

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a 7 ďalších najväčších sektorových organizácií adresovali Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave (SEPS) a Ministerstvu hospodárstva SR (MH SR) výzvu na prehodnotenie podmienok pre pripájanie obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy SR. Ide vôbec o prvú iniciatívu, kde sa združili všetky sektory výroby a dodávky energie.

„Bezprecedentné spojenie dodávateľov a výrobcov energie, ako aj teplárov a vodíkovej asociácie je jasným odkazom vláde, že slovenskú energetiku trápia rovnaké problémy. Výzva, pod ktorú sa podpísali najsilnejšie sektorové organizácie je jasný odkaz pre kompetentných, aby začali aktívnejšie hľadať riešenia,“ komentuje spoluautor výzvy a riaditeľ SAPI Ján Karaba.

V otvorenom liste signatári adresátov upozornili na skutočnosť, že limit pre pripájanie variabilných obnoviteľných zdrojov energie (fotovoltika a veterné elektrárne) vo výške 407 MW predstavuje len jednu tretinu z prírastku výkonu 1200 MW, ktorý sa má v SR vybudovať do roku 2030 podľa Integrovaného národného a klimatického plánu SR.

„Sme presvedčení, že po roku uvoľnenia „stop-stavu“ je žiadúce prehodnotiť podmienky a zbilancovať dosiahnutý pokrok v budovaní nových kapacít. Ak dôvodom pre nezvyšujúcu sa kapacitu je nedostatočná flexibilita sústavy, vyzývame MH SR a SEPS na urýchlené prijatie opatrení potrebných pre kvantifikáciu potreby novej flexibility, verejné deklarovanie tejto potreby a verejnú diskusiu s potenciálnymi investormi do OZE a akumulačných zariadení ale aj poskytovateľmi podporných služieb,“ uvádzajú v liste signatári a zdôrazňujú, že zo strany investorov je obrovský záujem o výstavbu veterných a fotovoltických elektrární, ako aj akumulačných zariadení.

Predstavili konkrétne návrhy opatrení

Asociácie vo výzve uviedli aj šesť konkrétnych návrhov na zmenu podmienok, ktoré by mali viesť k zdravšiemu legislatívnemu aj ekonomickému prostrediu. „Oceňujeme snahy ministerstva hospodárstva podporiť rozvoj nových kapacít úpravou legislatívy okolo lokálneho zdroja, no existujú aj ďalšie bariéry, na ktoré nesmú kompetentní zabúdať.

Ministerstvu a SEPS-u sme dnes predstavili konkrétne návrhy, ktoré uľahčia rozvoj slnečných a veterných elektrární, ale aj batériových úložísk a umožnia Slovensku splniť ciele v oblasti elektroenergetiky do roku 2030. Sme zároveň pripravení diskutovať na odbornej úrovni o technických a obchodných riešeniach pre zlepšenie pripájania obnoviteľných zdrojov do elektrizačnej sústavy SR, ako aj o možnostiach budúceho rozvoja samotnej sústavy,“ sumarizuje Ján Karaba.