Slovensko: SIEA navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) navýši rozpočet projektu Zelená domácnostiam o 5 miliónov eur. Mimoriadne doplnenie zdrojov je určené na financovanie inštalácií, ktoré sú zhotovitelia schopní ukončiť do 3 mesiacov. Zároveň SIEA pripravuje nový projekt, v ktorom bude k dispozícii 140 miliónov eur.

O rozvoji fotovoltiky môžete diskutovať s expertami v utorok 28. marca 2023 v Bratislave na na výstave a odbornom workshope Smart Energy Forum.

Zdroj: SIEA

Dodatočné prostriedky

K žiadostiam, ktoré si domácnosti zaregistrovali na stránke www.zelenadomacnostiam.sk, budú môcť zhotovitelia aktivovať vydávanie poukážok vo štvrtok 23. marca 2023 od 11.00 h až do vyčerpania vyčlenenej sumy. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané od utorka 28. marca 2023 od 11.00 h.

Dodatočné prostriedky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach SIEA presunula z iných oblastí podpory z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia a rozpočet projektu tým navýšila na možné maximum. Mimoriadne doplnenie 5 miliónov eur má slúžiť najmä na príspevky pre tie inštalácie, pri ktorých je už dodanie technológie isté.

Chceme, aby boli všetky uvoľnené prostriedky využité, preto vyzývame zhotoviteľov, aby aktivovali iba žiadosti, pri ktorých vedia garantovať dokončenie inštalácie do troch mesiacov od vydania poukážky. Ďalší záujemcovia budú mať šancu využiť podporu z nového projektu, v ktorom bude prostredníctvom Programu Slovensko pre domácnosti k dispozícii 140 miliónov eur, z čoho viac ako 20 miliónov eur bude určených pre Bratislavský kraj. Robíme všetko pre to, aby podpora formou poukážok pokračovala od septembra tohto roka,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Príspevky pre domácnosti

Keďže Program Slovensko bol len koncom minulého roka schválený, momentálne sa pripravujú dokumenty, na základe ktorých bude môcť SIEA zabezpečovať administráciu podpory. Registrácia nových žiadostí je naďalej otvorená, slúži však len na evidovanie záujmu domácností o podporu v ďalšom období.

Projekt Zelená domácnostiam bol spustený v roku 2015 ako prvý národný projekt financovaný z európskych fondov. Odvtedy bolo podporených vyše 47 000 inštalácií celkovou sumou viac ako 99 miliónov eur. Len za posledný rok mali domácnosti možnosť čerpať príspevky na inštalácie tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov a kotlov na biomasu v celkovej sume 45 miliónov eur.

Aktuálne majú domácnosti k dispozícii vydané poukážky v hodnote viac ako 10 miliónov eur, ku ktorým ešte zhotovitelia nepodali žiadosti o preplatenie.

5 miliónov € na podporu využitia fotovoltických systémov vo verejnom sektore

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, VÚC, ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov €, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.

„Som rád, že sa nám spolu s ministerstvom životného prostredia a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou podarilo v končiacom Operačnom programe Kvalita životného prostredia presmerovať uvoľnené európskej zdroje na inštaláciu fotovoltických systémov nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. Je to príležitosť zrealizovať projekty umožňujúce dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor vyhlásila SIEA 7. februára 2023. Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie ako napríklad verejné vysoké školy môžu získať podporu do výšky 95 % oprávnených nákladov, v prípade subjektov ústrednej štátnej správy je podpora 100 %. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je 750 000 €.

„Touto výzvou sa podpora fotovoltických systémov vo verejnom sektore nezačína, ani nekončí. V uplynulom období získalo podporu z európskych zdrojov na obnovu verejných budov viac ako 850 projektov, z ktorých len zlomok využil aj pomoc na inštaláciu fotovoltických systémov. Všetkým je jasné, že situácia sa vlani radikálne zmenila a v pripravovanom Programe Slovensko rátame s vyšším záujmom. Aktuálna výzva je príležitosťou najmä pre tých, ktorí majú predpoklady projekty zrealizovať do konca roka,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie, a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Týmito podmienkami sa zabezpečí rýchla implementácia projektu žiadateľa.

O rozvoji fotovoltiky môžete diskutovať s expertami v utorok 28. marca 2023 v Bratislave na na výstave a odbornom workshope Smart Energy Forum.