Slovensko podpoří novými dotacemi výrobu zeleného vodíku

Na konci května oznámilo slovenské ministestvo hospodářství, že podpoří výrobu a skladování vodíku ze zelené energie. Z dotačního programu Plánu obnovy a odolnosti Slovenské republiky na tyto účely bude vyčleněno celkem 13,56 milionu eur.

Zdroj: Wikipedia

Až 4 miliony eur na projekt

„Přicházíme s další dotační výzvou z evropských zdrojů. Naším cílem a snahou je podpořit zvýšení flexibility elektrizačních soustav na Slovensku a zároveň vyšší integraci obnovitelných zdrojů energie do naší infrastruktury a průmyslu. Poskytnutá dotace bude pro všechny subjekty na celém Slovensku až do výše 70 % celkových způsobilých nákladů,“ uvedla místopředsedkyně vlády a ministryně hospodářství Slovenska Denisa Saková.

Na výzvu je vyčleněno celkem 13,56 milionu eur z fondů Evropské unie a žadatelé mohou získat maximální příspěvek ve výši 4 milionů eur na projekt.

Tuto podporu mohou v rámci výzvy získat projekty zaměřené na výstavbu nového zařízení na výrobu vodíku elektrolýzou s využitím obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem 0,05 MW nebo vyšším. Jeho součástí může být i akumulace vodíku vyrobeném v tomto zařízení.

Rozhodovat bude nákladová efektivnost projektu

K výrobě vodíku bude smět být využívána pouze elektřina z obnovitelných zdrojů energie. Tato podmínka bude platit bez ohledu na odvětví, ve kterém se vyrobený vodík používá.

Dalšími hodnotícími kritérii budou také objem zásobníku na vyrobený vodík a připravenost projektu. Neméně důležitým faktorem je garance udržitelnosti životního prostředí v souladu se zásadou „významně nenarušovat“ soulad s požadavky legislativy Evropské unie a Slovenské republiky v oblasti ochrany životního prostředí.

Podnikatelské subjekty mohou své projekty realizovat na celém území Slovenské republiky. Podpora bude poskytována na nevratném základě a hlavním kritériem pro posuzování žádostí bude nákladová efektivnost projektu.

Přihlášky je možné podávat do letošního 30. července 2024. Další informace lze získat na webu Ministerstva hospodářství SR.