Síkela (MPO): Česko může čerpat dotace z Národního plánu obnovy. Zájem o fotovoltaiku je rekordní

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela za Českou republiku včera podepsal s Evropskou komisí Provozní ujednání k Národnímu plánu obnovy. Dokument popisuje monitorovací kroky, které povedou všechna ministerstva ke splnění reforem a investic a zároveň upravuje způsob, jakým bude Česko vykazovat jejich plnění Evropské komisi.

Zdroj: MPO

Zásadní krok

„Česká republika podpisem provozního ujednání učinila zásadní krok a splnila klíčovou podmínku k tomu, aby mohla požádat o platby z fondu obnovy. Podpis dokumentu je výsledkem více než půlročního vyjednávání Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších resortů s Evropskou komisí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Na základě průběžného vyhodnocování plánu podá Česko Evropské komisi první žádost o výplatu finančních prostředků na podzim letošního roku. Žádost bude informovat o plnění 37 dílčích cílů, k nimž se Česko zavázalo. Za první žádost o výplatu obdrží ČR z evropského fondu finanční prostředky ve výši 1 066 888 563 EUR. V tuto chvíli je za Českou republiku již 14 cílů splněno, dalších 21 cílů je realizováno dle stanoveného harmonogramu a očekává se jejich splnění v následujících měsících.

V rámci první žádosti budou zrealizovány reformy a investice napříč resorty, které jsou do implementace Národního plánu obnovy zapojeny. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový stavební zákon, který přinese zrychlení a zjednodušení procesu povolování staveb.

Nutnost reforem

Platby z evropského fondu závisí na tom, jak Česko provede reformy a investice zahrnuté do Národního plánu obnovy. Pokud ČR bude svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 7,1 mld. EUR. Český plán má šest pilířů: Digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu a zdravotnictví.

Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard eur na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

Rekordní zájem o fotovoltaiku

Podle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zájem o nové fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace láme rekordy v rámci dotační výzvy pro firmy z Národního plánu obnovy. Dle publikovaných statistik MPO bylo v polovině června podáno více než 2250 projektových záměrů v hodnotě přes 10,2 miliardy Kč. Toto představuje potenciál cca 500 MWp nových fotovoltaických elektráren v komerčním sektoru, které vzniknou díky podpoře z Národního plánu obnovy do roku 2025.

Kvůli velkému zájmu o nové dotace pro firmy na výstavbu fotovoltaik z Národního plánu obnovy je pravděpodobné, že celková alokace ve výši 4 miliard Kč bude vyčerpána před ukončením výzvy na konci srpna 2022.

MPO spustilo novou dotační výzvu nové fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace dne 8. března z Národního plánu obnovy. Výzva má za cíl zvýšit energetickou soběstačnost podnikatelských subjektů a přispět k úspoře provozních nákladů za energie.

Na FVE o velikosti do 1 MWp stát přispívá 35 %, v případě FVE s baterií dokonce 50 % způsobilých výdajů, a to vše při zjednodušené administrativě. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.