SIEA: Na podporu využitia FVE je z európskych zdrojov k dispozícii 5 miliónov EUR

O európske finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov môžu požiadať obce, mestá, VÚC, ale aj orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, ktoré sú schopné vyrobenú elektrinu používať na pokrytie svojej vlastnej spotreby. Na výzvu s týmto zameraním je vyčlenených 5 miliónov €, inštalácie je nutné zrealizovať do konca roka 2023.

Zdroj: Solargis

Maximálna výška príspevku je 750 000 €

„Som rád, že sa nám spolu s ministerstvom životného prostredia a Slovenskou inovačnou a energetickou agenturou (SIEA) podarilo v končiacom Operačnom programe Kvalita životného prostredia presmerovať uvoľnené európskej zdroje na inštaláciu fotovoltických systémov (FVE)  nielen pre podniky, ale aj pre verejný sektor. Je to príležitosť zrealizovať projekty umožňujúce dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť,“ uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre verejný sektor vyhlásila SIEA 7. februára 2023. Obce, mestá, VÚC a verejnoprávne inštitúcie ako napríklad verejné vysoké školy môžu získať podporu do výšky 95 % oprávnených nákladov, v prípade subjektov ústrednej štátnej správy je podpora 100 %. Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt nie je ustanovená, maximálna je 750 000 €.

„Touto výzvou sa podpora fotovoltických systémov vo verejnom sektore nezačína, ani nekončí. V uplynulom období získalo podporu z európskych zdrojov na obnovu verejných budov viac ako 850 projektov, z ktorých len zlomok využil aj pomoc na inštaláciu fotovoltických systémov. Všetkým je jasné, že situácia sa vlani radikálne zmenila a v pripravovanom Programe Slovensko rátame s vyšším záujmom. Aktuálna výzva je príležitosťou najmä pre tých, ktorí majú predpoklady projekty zrealizovať do konca roka,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Špecifikom je rýchla implementácia

Výzva je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanie, a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný. Týmito podmienkami sa zabezpečí rýchla implementácia projektu žiadateľa.

Keďže je čas na využitie tejto pomoci s vysokou mierou podpory limitovaný, bolo nevyhnutné stanoviť jednoznačné pravidlá, aby sa dalo jednoducho odlíšiť, že vyrobená elektrina sa nevyužíva na hospodárske účely iných subjektov. Zároveň platí, že maximálne 20 % celkového ročného objemu vyrobenej elektriny môže byť dodávané do distribučnej sústavy, zostávajúca energia má pokrývať spotrebu nehospodárskych činností žiadateľa.

Výzva bude otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára 2023. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Podrobnejšie informácie k výzve č. 80 sú zverejnené na stránke www.op-kzp.sk. Informačný seminár k výzve sa uskutoční 16. februára 2023. Záujemcovi o osobnú účasť na podujatí, ktoré sa bude konať v sídle SIEA v Bratislave, sa môžu registrovať prostredníctvom elektronického formulára. Seminár bude možné sledovať aj online na https://www.facebook.com/SIEAsk.sk. Z podujatia bude vyhotovený videozáznam.