SEI: Jak dále postupovat při kontrole přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů?

Státní energetická inspekce informovala, že dne 6. dubna 2022 na svém pravidelném jednání byla Vláda ČR informována ministrem průmyslu a obchodu o „Zprávě o výsledcích sektorového šetření určeného ke zjištění výše vnitřního výnosového procenta investic (IRR) v souvislosti s procesem prověření přiměřenosti poskytované provozní podpory elektřiny pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010“. Tato Zpráva byla dne 7. dubna 2022 zveřejněna na webových stránkách MPO .

Zdroj: Wikipedia

IRR je pod stanovenou hranicí

Sektorové šetření bylo provedeno na základě naplnění závazku České republiky vyplývajícího z rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti provozní podpory elektřiny pro obnovitelné zdroje s vnitřním trhem EU. Jednalo se o rozhodnutí Evropské komise SA.40171 (2015/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006 – 2012) a rozhodnutí Evropské komise SA. 35177 (2014/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Z vyhodnocených jednotlivých sektorových šetření za zdroje elektřiny uvedené do provozu v období 2006 – 2010, vyplývá, že hodnoty IRR vztažené k posuzované provozní podpoře elektřiny z OZE jsou ve všech hodnocených sektorech hluboko pod dolní hranicí intervalu hodnot IRR zavedenou v ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o č. 165/2012 Sb.). S ohledem na výše uvedené Státní energetická inspekce informuje, že s odkazem na zákon č. 165/2012 Sb. mohou dotčení výrobci požádat Státní energetickou inspekci o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 odst. 2 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. anebo podle § 34a odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb..

Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory

Na základě výše uvedeného mohou výrobci, u kterých je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou, dle § 34 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. do 2 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, tedy do 7. června 2022, podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory.

Dále pak mohou výrobci dle § 34a odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb. do 6 měsíců ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění, tedy do 7. října 2022, podat žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod.

Formulář žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory dle § 34  a  § 34a  zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie naleznete ZDE.

Přílohou žádosti musí být kompletně vyplněný výkaz podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie (dále jen vyhláška č. 72/2022 Sb.). Vzory výkazů pro zjištění technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu jsou ke stažení n podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů elektřiny na tomto odkazu.

V případě žádostí podle § 34a zákona č. 165/2012 Sb., tedy žádostí o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, v případech výroben elektřiny ze slunečního záření uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 (sektory jsou definovány v příloze č. 1 vyhlášky č. 72/2022 Sb. – v případě FVE uvedených do provozu v roce 2009 se jedná o výrobny s instalovaným výkonem nad 115 kW, v případě FVE uvedených do provozu v roce 2010 se jedná o výrobny s instalovaným výkonem nad 145 kW), je možné využít výpočetní nástroj, který naleznete ke stažení ZDE.