SEF (2): Jaké dotace lze získat na nové FVE a akumulaci z Národního plánu obnovy?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo předběžnou dotační výzvu na výstavbu nových fotovoltaických elektráren (FVE) s/bez akumulace z Národního plánu obnovy (NPO). Jaká bude míra čerpání dotací? Kdy lze o dotace žádat? Jaké novinky výzva přináší?

Zdroj: Wikipedia

Zjednodušená administrace

Nová dotační výzva „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva“ je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy („NPO“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. 2. 2021. Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

S ohledem na stále nedořešenou implementaci metodického pokynu k tzv. „RED FLAG“ v oblasti střetu zájmů již MPO zveřejnilo pouze návrh (draft) výzvy a jejich příloh. Finální znění výzvy bude zveřejněno, jakmile to bude možné. Úprava podmínek se předpokládá pouze v oblasti uvedeného posuzování střetů zájmů. Věcné zaměření výzvy a technické požadavky se již měnit nebudou.

Ve své prezentaci na konferenci Smart Energy Forum informoval  Ing. Ondřej Tomšej (Vedoucí oddělení implementace PO 3 a ZŘO na MPO), že  nová výzva bude kontinuální. S výzvou je podle Tomšeje spojena zjednodušená metodika vykazování, což značně usnadňuje administrativu bez nutnosti výběrového řízení (pouze dle ZVZ) – aplikace jednotkových nákladů (tzv. Zjednodušená metoda vykazování v OP TAK).

Tato výzva bude určena dle sdělení MPO i pro velké podniky v celé ČR včetně Prahy. Příjem žádostí je předběžně plánován na konec listopadu 2021. „Je možné, že start výzvy bude ještě o pár týdnů odložen v závislosti na finálním stanovisku ze strany Evropské komise,“ řekl Tomšej.

V nové výzvě není stanovena podmínka vlastní spotřeby, a proto není nutné tedy zpracovávat Energetický posudek.

Co bude podporováno?

V rámci nové výzvy z NPO bude podpora určena na výstavbu nových fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Nově není stanovena podmínka vlastní spotřeby, a proto není zapotřebí energetického posudku.

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie. Podporovanými aktivitami nejsou instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou rekreaci.

Příjemci podpory budou podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Projekt musí být dokončen do listopadu 2023, jinak nebude z aktuální výzvy profinancován. Pro projekty nad 20 kWp je nutné stavební povolení. Pro projekty do 20 kW stačí pouze územní souhlas.

Financování, investiční náklady a míra podpory

Podpora je poskytována formou dotace a bude proplácena ex post na základě předložené žádosti o platbu a jejich příloh. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce.

„Žadatel si musí vše sám zrealizovat a profinancovat. Až po dokončení projektu obdrží dotaci z NPO,“ zdůraznil ve své přednášce Tomšej na konferenci Smart Energy Forum.

Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují: Fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady). Do investičních nákladů budou patřit také projektová dokumentace stavby a inženýrská činnost.

K dispozici je v rámci nové výzvy z NPO minimálně 2 miliardy korun s tím, že je umožněno její navýšení v případě převisu kvalitních projektů až na dvojnásobek.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí: 35 % pro fotovoltaické systémy, 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy a  45% pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.

Žadatel o dotaci je povinen naplnit hodnotu Indikátoru (instalovaný elektrický výkon) včetně velikosti akumulace uvedené v žádosti o podporu do předpokládaného data ukončení projektu. V případě nedodržení hodnoty Indikátoru nebude projekt proplacen.

Aplikace způsobilých výdajů v praxi

Aplikace způsobilých výdajů na výstavbu nové FVE je uvedena konkrétním příkladu. Rozhodne-li například se žadatel pro realizaci elektrárny o instalovaném výkonu 10 kWp, je pro stanovení měrných investičních nákladů na tento konkrétní instalovaný výkon třeba do rovnice dosadit tuto výši instalovaného výkonu (tedy x = 10).

 

Graf lineární interpolace pro stanovení měrných způsobilých nákladů projektu

Po dosazení této hodnoty do rovnice a po provedení výpočtu jsou měrné 8 investiční náklady ve výši y = 28,455 tis. Kč kWp instalovaného výkonu (tj. -0,0606 * 10 + 29,061). Následně pro stanovení celkových způsobilých výdajů na projekt v rámci instalace fotovoltaické elektrárny (absolutní hodnoty) stačí jen vynásobit plánovaným instalovaným výkonem hodnotu y. V tomto případě hodnotou bude vynásobena hodnota 28,455 tis. Kč hodnotou 10 kWp instalovaného výkonu.

Výsledné celkové způsobilé výdaje budou ve výši 284,550 tis. Kč (tj. 28,455 * 10). Shrnutí výpočtu popsaného výše: y = -0,0606 * x + 29,061 x = 10 y = -0,0606 * 10 + 29,061 y = 28,455 tis. Kč/kWp na instalovaný výkon Celkové způsobilé výdaje projektu: 28,455 tis. Kč/kWp * 10 kWp = 284,550 tis. Kč.

Míra podpory je 35%, v tomto případě to dělá: 0,35 x 284 550 = 99 593 Kč

Specifické požadavky na technologie

Žadatel o dotaci je povinen naplnit hodnotu instalovaného elektrického výkonu a kapacity baterie, uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, do předpokládaného data ukončení projektu. V případě nenaplnění uvedených hodnot nebude projekt proplacen!

V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 1 kWh/kWp instalovaného výkonu FVE. Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů. V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

Žadatel/příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé.

Fotovoltaické moduly musí splňovat kritérium minimální účinnost 19% min, dále je nutná 10 letá produktová záruka a 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem.

Pokud se jedná o střídače, pak je nutné dodržet kritérium na účinnost ve výši 97%. Další podmínkou je záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.

Na baterie je požadována záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie (Energy Throughput).

Další informace ohledně výzvy „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva“ můžete najít na webu MPO.