SAPI: Výrobcovia elektriny podávajú sťažnosť v Bruseli o G-komponente

Výrobcovia elektriny podali pre G-komponent, platbu za prístup do distribučnej sústavy, sťažnosť na Európsku komisiu.G-komponent je už niekoľko rokov pálčivým bodom slovenskej elektroenergetiky. Rozhodoval o ňom už aj Ústavný súd SR, ktorý dal za pravdu zeleným výrobcom a poplatok vyplácaný bez zmlúv označil za protiústavný.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

V rozpore s  ustanoveniami európskej legislatívy

Rozhodnutie ÚS SR následne v sporoch medzi výrobcami a distribučnými spoločnosťami rešpektovali aj okresné a krajské súdy. To však nebránilo bývalej vláde a parlamentu, aby sa od roku 2019 tento poplatok zlegalizoval prostredníctvom novely Zákona o energetike. Medzitým však EÚ prijala nariadenie, podľa ktorého by sieťové poplatky mali byť regulované úplne inak, ako na Slovensku. Po takmer 6 rokoch bojov preto výrobcom došla trpezlivosť a podali vo veci G-komponentu sťažnosť na Európsku komisiu.

Na problematické nastavenie tohto poplatku neupozorňujú len malí výrobcovia z OZE, ale aj veľkí hráči. „Na problém s G-komponentom upozorňujeme už dlhodobo a po prijatí európskej legislatívy, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom tohto roka sme presvedčení, že tak, ako je nastavený v súčasnosti, je plne v rozpore s viacerými ustanoveniami európskej legislatívy, upozorňuje Pierre Poncik, riaditeľ obchodu, trhovej regulácie a dispečingu Slovenských elektrární, a.s.

„Obzvlášť mám na mysli nariadenie o vnútornom trhu s elektrinu, ktoré má Slovenská republika priamo aplikovať v národnej legislatíve. Takto nastavený poplatok je okrem iného diskriminačný, bráni správnemu fungovaniu trhu s elektrinou, popiera princípy energetickej efektívnosti a v neposlednom rade bráni rozvoju a fungovaniu OZE,“ dodáva Poncik.

Výrobcovia sa pritom svorne zhodujú, že nesprávne zavedený poplatok nerobí problémy len existujúcim elektrárňam, ale predstavuje aj výraznú bariéru pre úspešnosť nových aukcií na obnoviteľné zdroje, na ktoré investori čakajú už takmer 2 roky.

„Nesprávna regulácia G-komponentu spôsobila vážne ekonomické škody výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a je aj jedným z dôvodov, prečo rozvoj OZE nebude schopný dosiahnuť žiadané tempo a už vôbec nie ciele, ktoré sme sa zaviazali splniť,“ varuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Spoločná sťažnosť

Boj s veternými mlynmi omrzel SAPI, Slovenské elektrárne (SE) a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, ktoré vo veci G-komponentu spoločne podali sťažnosť Európskej komisii. Výrobcovia v sťažnosti upozorňujú na právny nesúlad G-komponentu v slovenskej legislatíve s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.

Slovenská legislatíva vo veci sieťových poplatkov mala byť pritom v súlade s predmetným nariadením už od začiatku tohto roku, čo sa nestalo. Sťažovatelia upozorňujú aj na neférové zaobchádzanie, znevýhodnenie voči výrobcom z okolitých krajín, ktorí poplatok platiť nemusia, či spomaľovanie rozvoja OZE, čo je v priamom rozpore s klimatickými cieľmi EÚ.

Pretrvávajúci nelegálny stav

Podaniu sťažnosti predchádzala snaha o riešenie priamo s regulátorom. S Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prebehlo niekoľko rokovaní, no úrad neprejavil ochotu reguláciu upraviť a harmonizovať s legislatívou EÚ. Vzhľadom na neúspešnosť rokovaní a už takmer ročné omeškanie boli výrobcovia donútení upozorniť na tento stav Európsku komisiu, aby zasiahla voči Slovensku.

„Snažili sme sa podaniu predísť všetkými dostupnými spôsobmi. Žiaľ, neboli sme úspešní, keďže predchádzajúce vedenie ÚRSO nebolo ochotné zmeniť pravidlá,“ konštatuje Ján Karaba. „Vnímame pozitívne, že nové vedenie úradu avizuje zmeny v nastavení sieťových poplatkov, máme však pochybnosti o konkrétnej podobe novej regulácie. Touto sťažnosťou chceme spoločne upozorniť na pretrvávajúci nelegálny stav a dosiahnuť súlad slovenských právnych predpisov s tými európskymi,“ dodáva riaditeľ SAPI.