SAPI: Návrh Komisie vydláždi cestu obnoviteľným zdrojom k rýchlejšej výstavbe

Obnoviteľné zdroje predstavujú nielen pre Európsku úniu ale aj pre Slovensko jeden zo základných nástrojov, ako znížiť závislosť na dodávkach fosílnych palív, pri súčasnom posilnení energetickej bezpečnosti a zabezpečení stabilnejších a priaznivejších cien energií. Vojna na Ukrajine a jej geopolitické dosahy naplno ukázali zraniteľnosť európskeho energetického trhu a potrebu výstavby vlastných ekologickejších zdrojov energie.

Zdroj: Amper Meteo

Rozvoj OZE  povýšený na verejný záujem

Napriek prijatým cieľom obsiahnutým v Európskej Zelenej Dohode však na národných úrovniach existujú značné bariéry, ktoré prípravu a výstavbu nových obnoviteľných zdrojov v členských štátoch zásadne spomaľujú. V SAPI na tieto prekážky dlhodobo poukazujeme a tento rok sme vypracovali aj viacero konštruktívnych návrhov a odporúčaní, ako ich odstrániť alebo aspoň zásadne znížiť. Mnohé z nich sa týkajú procesu EIA, ktorý je zo všetkých strán vnímaný ako najväčšia prekážka pre projekty OZE.

Keďže zo strany vlády SR sa v tomto ohľade doteraz nič zásadnejšie nepohlo, nie je pre mňa príliš prekvapivé, že túto úlohu na seba opäť musela zobrať EÚ. V novom návrhu nariadenia od Európskej komisie má byť rozvoj OZE po dobu jedného roka povýšený na verejný záujem. To v praxi znamená, že ak nebude mať nová inštalácia dokázateľný negatívny vplyv na prírodu a obyvateľstvo, bude musieť prejsť kratším povoľovacím procesom a zjednodušeným posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Prioritu by mali zelené zdroje dostať aj v prípade stretu záujmov medzi projektom OZE a ochranou prírody.

Inštalácie fotovoltiky do jedného mesiaca

Návrh Komisie tiež stanovuje maximálnu dĺžku posudzovania projektov OZE, počas ktorej sú úrady povinné vydať rozhodnutie o ich výstavbe. V prípade inštalácie fotovoltiky umiestnenej na budovách musí byť rozhodnutie o výstavbe vydané najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Menšie inštalácie s výkonom do 50 kW sú pritom vnímané ako nenáročné a bezrizikové, a preto bude v ich prípade neobdržanie rozhodnutia v stanovenej lehote znamenať automatické povolenie k výstavbe. Distribučné spoločnosti budú navyše povinné zabezpečiť urýchlené zapojenie menších inštalácií do siete, samozrejme za predpokladu, že nebude hroziť riziko destabilizácie siete.

Ak bude návrh Komisie schválený, pôjde o zásadné opatrenie, ktoré naprieč celou EÚ vydláždi cestu obnoviteľným zdrojom k rýchlejšej výstavbe. Nariadenia EÚ sú totiž univerzálne platné pre všetky členské štáty bez potreby ich transpozície do národnej legislatívy, čím sa vyhneme možným časovým odkladom alebo odchýlkam v spôsobe ich implementácie na národnej úrovni. Pokladám to za veľmi dobrú správu, keďže investori a záujemcovia o výstavbu a využívanie OZE budú mať zvýhodnené podmienky počas celého roku platnosti tohto nariadenia. Ak chceme na Slovensku udržať krok s našimi európskymi partnermi, musíme sa tejto príležitosti okamžite chopiť.

Autor: Jan Karaba (SAPI)