Restart (1.): Ovládnou českou fotovoltaiku „čínští“ solární baroni?

V poslední době u nás sílí hlasy po zavedení podpory pro velké pozemní fotovoltaické elektrárny (FVE) pomocí aukcí po vzoru Polska a dalších zemí. Jaké jsou výhody a nevýhody aukcí? Proč si na aukcích v Polsku „vylámal zuby“ polostátní energetický gigant ČEZ?

Zdroj: Abengoa Solar

Zdroj: Abengoa Solar

 

Princip fungování aukcí

V připravované novele zákona o podporovaných zdrojích energie (dále jen „ZPOZE“) se nově počítá s pořádáním tzv. aukcí. Jejich cílem má být minimalizace nákladů na podporu využití energie z obnovitelných zdrojů. Aukce se mají týkat především středních a větších zdrojů s instalovaným výkonem  nad 1 MW. 

 

Pomocí aukcí jednotlivé státy postupně opouštějí systém podpory OZE, který byl založený na tarifních instrumentech, typicky feed-in tarif (FIT), který nabízí výrobcům fixní částku po dobu trvání práva na podporu a přechází se k systémům, ve kterých se o výši celkové podpory soutěží na bázi tržního mechanismu.

 

V aukcích (tendrech) se uplatňuje soutěžní nabídkové řízení, jehož předmětem je soutěž o podporu pro výrobu energie z OZE. Vítězí zpravidla ten, kdo nabídne nejnižší cenu dodávané energie. Pro aukce je charakteristické, že dávají možnost zastropovat maximální soutěženou kapacitu a cenu vykupované energie podle aktuálních potřeb daného státu či místa. Soutěžní nabídková řízení mohou být technologicky neutrální či specifická, otevřená pro nové i stávající projekty.

 

Účast v aukci je obvykle podmíněna složením finanční záruky (tj. kauce), která se obvykle pohybuje na úrovni cca 5 -10 % z investičních nákladů. Neúspěšnému soutěžiteli v aukci bude záruka vrácena. Úspěšnému investorovi se kauce uvolní, a to buď v okamžiku realizace projektu, nebo v době zahájení zkušebního provozu.

 

Kauce však propadne, pokud úspěšný soutěžitel nesplní požadované datum uvedení FVE do provozu a následně bude využita pro financování systému podpory. V některých zemích jako je Španělsko se kvůli riziko zamezení spekulací v aukcích po investorech požaduje také poskytnutí nefinanční garance – typicky se jedná pravomocné stavební povolení.

Výhody aukcí z pohledu FVE

Díky aukcím v poslední době dochází k dynamickému rozvoji nových (zejména pozemních) FVE v řadě evropských zemích. K aukcím přistoupilo Německo, Polsko, Francie, Maďarsko nebo Chorvatsko. K přednostem aukcí patří flexibilita, transparentnost, jistota ceny pro investory a snížení celkových nákladů státu na podporu FVE (oproti minulosti, kdy nové FVE bývalý podporovány pomocí FIT).

 

Obr.: Pokles cen solární elektřiny od roku 2010 (Zdroj: rameznaam.com)

 

Dle analýzy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) z roku 2017 se aukcím používaným ve světě pro stanovení výše podpory OZE úspěšně daří snižovat výkupní ceny elektřiny z OZE, a tím i potřebnou výši státní podpory. V roce 2010 dosahovala celosvětová průměrná výkupní cena získaná v aukcích pro FVE téměř 250 USD/MWh a v roce 2019 to bylo již pouze 40-50 USD/MWh, což je pokles zhruba o 80 %.

 

Jednou z výhod aukcí je flexibilita jejich koncepce. To znamená, že při sestavování aukcí je možné použít celou řadu různých kritérií, jež se kombinují takovým způsobem, aby bylo co nejlépe dosaženo stanoveného cíle. Další z výhod aukcí je jistota ohledně množství a ceny vyrobené elektrické energie. Toto oceňují zejména investoři a financující banky.

 

Další z výhod aukcí je kontrola nad poskytovanou podporou. V minulosti totiž v Česku (i dalších státech) v roce 2019 stát nezvládl regulativně upravit výši FIT, což vyvolalo nekontrolovaný boom fotovoltaiky. Byl to důsledek situace, kdy kvůli rychle klesajícím nákladům technologií došlo k výraznému nepoměru mezi garantovanými výkupními cenami a skutečnými náklady investorů. Následně to vedlo k nárůstu cen elektrické energie koncovým odběratelům a k omezení další podpory pro nové FVE po roce 2010.

 

Nevýhody aukcí z pohledu FVE

1. Zbytečné omezení

 

Vzhledem k tomu, že velké pozemní, nebo-li tzv. utilitní fotovoltaické elektrárny (UFVE) o výkonu v řádu několika MW jsou v současnosti nejlevnější zdrojem energie podle studie investiční banky Lazard, mohou aukce spíše brzdit rozvoj tohoto segmentu. Vlády v aukcích totiž nastavují kapacitní omezení pro nové UFVE, což například podle Německé fotovoltaické asociace vede k zbytečnému omezení jejich rozvoje.

 

V této souvislosti řada odborníků doporučuje místo aukci pro UFVE používat mechanismus na bázi PPA (Power Purchase Agreements). PPA umožňují odběratelům uzavírat přímo smlouvy o nákupu vyrobené solární energie s dodavateli.

 

2. Zvýhodnění některých investorů

 

Zkušenosti z posledních aukcí na nové UFVE v Polsku přinesly jasné důkazy, že je ovládli zejména 2 typy investorů. Prvním z nich jsou výrobci panelů z Číny (ReneSolar, Yingli, atd), kteří mají přístup k levným panelům z Asie. Druhým typem byla zejména asijské/americké penzijní fondy, které mají přístup k levným bankovním úvěrům.

 

Kvůli zvýhodnění těchto „specifických investorů“ se místní investoři musí obvykle smířit s neúspěchem v aukcích. Pocítil i tuzemský energetický gigant ČEZ, který dosud neuspěl v Polsku v aukcích na výstavbu nových solárních či větrných elektráren.

 

3. Využívání méně kvalitních technologií

 

Investoři v aukcích na nové UFVE musí nabídnou „konkurenční“ (tj. co nejnižší cenu). Preferují proto za účelem rychlé návratnosti investic často nekvalitní technologie (typicky panely od levných výrobců či střídačů z Asie).  Toto často vede nejen k nižší dlouhodobé výrobě solární energie, ale může být i zdrojem častých poruch či požárů na těchto UFVE.

 

4. Návoz laciné pracovní síly místo domácích instalatérů

 

Úsilí investorů o rychlou návratnost investic do UFVE je často spojeno (Polsko) k najímání „levné pracovní síly“ zejména z Ukrajiny, Běloruska na úkor domácích instalatérů FV systémů. Daná země tak přichází nejen o nová pracovní místa, ale opět to vede k problémům v kvalitě a nadměrné poruchovosti mnohých UFVE.

 

5. Riziko finanční zátěže pro daňové poplatníky

 

I když jsou v současnosti aukce velmi rozšířeným nástrojem pro podporu UFVE ve světě, pořád v sobě skrývají nutnost státní podpory v případě poklesu cen elektřiny na burze, k čemuž dochází nejen v době ekonomických krizí. Vzhledem k prudkému rozvoji UFVE v Německu bude stále častěji docházet k situacím, kdy na trhu bude větší nabídka než poptávka po elektřině, jejíž cena bude v záporných hodnotách.

 

Aukce proto pro stát skrývají riziko další zátěž (byť v omezené míře než v minulosti) pro daňové poplatníky, kteří budou muset investorům přispívat na pokrytí způsobených ztrát kvůli negativním cenám elektřiny na burze.

 

6. Bezpečnostní riziko pro stát

 

V případě rozšíření aukcí pro UFVE hrozí ze strany zahraničních investorů v ČR repatriace dividend do zahraničí, což může ohrozit platební bilanci státu. Touto situací se již v minulosti vláda zabývala v souvislosti s negativními dopady na české hospodářství.

 

7. Přežitý mechanismus podpory

 

Kvůli výše uvedeným rizikům některé země jako je Čína (v současnosti největší fotovoltaický trh světa) či Dánsko nedávno oznámily odklon od aukcí jako mechanismu podpory pro nové UFVE. Vzhledem na fakt dalšího poklesu investičních nákladů na nové pozemní UFVE mnozí experti považují aukce za přežitý mechanismus, který se v blízké době nahradí zejména investiční podporou nebo PPA podporou.

Jsou aukce vhodným nástrojem pro Česko?

Během několika měsíců česká vláda rozhodne o zavedení či nezavedení aukcí pro nové UFVE.  Jsou aukce opravdu vhodný nástroj pro restartování boomu české fotovoltaiky?

 

V případě jejich zavedení reálně hrozí „polský scénář“. Většinu segmentu nových UFVE ovládnou pravděpodobně čínští solární baroni, kteří mají buď přístup k levným fotovoltaickým panelům nebo k levným úvěrům. Na domácí investory v aukcích toho rozhodně „moc nezbude“….

 

Jak by měl stát optimálně nastavit podporu pro nové UFVE? Na to odpoví 2. díl tohoto seriálu „Restart“ , kteří na webu www.solarninovinky.cz představíme příští týden.