REPowerEU: Brusel chystá další opatření pro usnadnění rozvoje obnovitelných zdrojů

Téměř dva roky od přijetí plánu REPowerEU ve středu Evropská Komise poskytla dodatečnou podporu členským státům s cílem dále urychlit zavádění energie z obnovitelných zdrojů (OZE) a snížit dovoz fosilních paliv z RuskaKomise přijala řadu nových a aktualizovaných doporučení a pokynů s cílem zlepšit a zefektivnit povolovací postupy a aukce pro obnovitelné zdroje energie.

Zdroj: Evropská komise

Rychlejší a jednodušší povolovací postupy

Cílem nového balíčku opatření je vytvořit lepší podmínky pro rychlé zavádění domácí energie z obnovitelných zdrojů. Zvýšením poptávky po čistých technologiích v Evropě pomůže tato iniciativa rovněž posílit konkurenceschopnost průmyslu, zvýšit odolnost energetického systému a naplnit Zelenou dohodu pro Evropu.

aktualizovaném doporučení o urychlení postupů udělování povolení a v jeho doprovodných pokynech, které Komise přijala, jsou obsaženy doporučení jak zlepšit plánování a povolovací postupy pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a související infrastruktury v EU. Aktualizované pokyny pro povolování poskytují příklady osvědčených postupů pro rychlejší a jednodušší postupy udělování povolení a zdůrazňují význam digitalizace a účasti komunit.

Komise rovněž přijala další pokyny k vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie. Podle revidované OZE se jedná o místa, kde se neočekává, že by zavádění projektů mělo významný dopad na životní prostředí, a nezbytné postupy jsou proto urychleny s cílem zajistit rychlé zavedení konkrétních technologií.

Klíčovými prvky pro výběr těchto oblastí jsou dostupnost digitálních nástrojů pro plánování a mapování a údaje o kapacitě energie z OZE a o potenciálním dopadu na životní prostředí. Komise ve svých pokynech rovněž zdůrazňuje úlohu řádného zapojení zúčastněných stran a veřejných konzultací s cílem usnadnit úspěšné určení těchto oblastí zrychlení.

Zdokonalená koncepce aukcí

Aukce hrají klíčovou úlohu při zavádění energie z obnovitelných zdrojů, a pokud jsou dobře navrženy, mohou podpořit stabilní a udržitelný růst hospodářství EU. Tím, že Komise ve svém doporučení a pokynech nastíní standardní prvky pro navrhování aukcí energie z obnovitelných zdrojů, zajistí, aby byly tyto postupy harmonizovanější a účinnější.

Nové doporučení a průvodní pokyny pomohou členským státům navrhovat aukce, které zohledňují cíle, jako je kvalita, příspěvek k odolnosti a environmentální udržitelnosti. Použití necenových kritérií umožní odměnit projekty s vyšší přidanou hodnotou.

V zájmu dalšího zviditelnění a předvídatelnosti pro investory v celém hodnotovém řetězci obnovitelných zdrojů Komise  rovněž aktualizovala platformu Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, což je online systém, v němž členské státy zveřejní základní informace o kalendáři aukcí.

Tyto informace by měly zahrnovat načasování a četnost aukcí, vydraženou kapacitu, plánovaný rozpočet a způsobilé technologie, jak vyžaduje směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Platforma poskytne společnostem jednotné informační místo pro všechny aukce energie z obnovitelných zdrojů plánované v celé EU.