REDSIDE: Windfall tax nemá žádný materiální dopad na náš zelený fond

V roce 2022 byla schválena windfall tax podle vzoru evropské regulace. Evropská unie schválila rámcové podmínky, windfall tax poté každá země aplikovala individuálně. Fond neočekává negativní dopad na výsledky, a to vzhledem ke konkrétní aplikaci této daně přijaté vládami v zemích střední a východní Evropy, kde má fond NOVA Green Energy své hlavní trhy.

Zdroj: Redside

Česká republika

V České republice má fond NOVA Green Energy dvě fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem převyšujícím 5 MWp. Za rok 2022 tyto elektrárny vyprodukovaly 5 700 MWh energie, což představovalo tržby přes 3,8 mil. eur.

České republiky se windfall tax týká s platností od 1.1.2023. Od roku 2023 jsme v České republice na našich FVE změnili schéma prodeje elektřiny z výkupních cen na zelený bonus a komerční prodej. Windfall tax se soustředí na komerční prodeje, konkrétně ve fotovoltaice stát zdaní 90 % z příjmu nad 180 eur/MWh. Pro nás to vzhledem k parametrům uzavřených smluv na prodej elektřiny nemá žádný materiální dopad.

I zpětně lze, vzhledem k výšce zeleného bonusu na rok 2023 říct, že přejít na prodej elektřiny formou zeleného bonusu bylo správné rozhodnutí a pomáhá finanční kondici těchto dvou elektráren v Česku.

Kromě windfall tax byl v květnu 2023 vládou představen úsporný balíček s cílem úspory vládních výdajů, mimo jiné na poskytovaných dotacích včetně podpory OZE. Jelikož nejsou známy žádné další detaily, není možné vyhodnotit dopad na aktiva fondu v Čechách.

Může dojít k neutrální variantě, kdy vláda po provedené analýze nakonec usoudí, že zpětné krácení dotací je příliš rizikové a podporu nechá ve stávající výši. Možná je také negativní varianta, kde by došlo pouze ke krácení dotací, tedy snížení výkupních cen bez dalšího kompenzujícího efektu.

Ale také varianta obdobná jako na Slovensku, kde zbývající částka podpory byla zachována, ale byla rozprostřena na delší období – došlo ke snížení výkupních cen, ale také k prodloužení období, po které jsou vypláceny, čímž došlo k fiskální úlevě státnímu rozpočtu pro nejbližší roky. Vývoj budeme pozorně sledovat a v případě potřeby se i bránit.

Slovensko

Na Slovensku má fond 12 MW fotovoltaických elektráren, všechny jsou v režimu výkupních cen v rozmezí 165–265 eur/MWh. Za rok 2022 tyto elektrárny vyprodukovaly 14 300 MWh energie, což představovalo tržby přes 3,6 mil. eur.

Slovenská windfall tax na naše fotovoltaické elektrárny neměla materiální dopad. Z elektráren, které by podléhaly windfall tax, totiž byly vyjmuty elektrárny o nižším výkonu než 0,9 MWp a elektrárny, které mají sjednaný prodej elektřiny přes povinného výkupce SPP. Tato kritéria splňují všechny naše slovenské FVE, neboť jsme vybalancovali prodej elektřiny kombinací povinného výkupce SPP a komerčního výkupu. Výsledkem je, že windfall tax na Slovensku – podobně jako v České republice – na nás nemá žádný materiální dopad.

Biomasová a bioplynová technologie se na Slovensku dlouhodobě potýká s problémy skrz drahé vstupy a relativně nízkou prodejní cenu. Windfall tax se na Slovensku ale týká i těchto zdrojů. Slovenská vláda nicméně stanovila strop na relativně vysoké úrovni ve výši 232 eur za MWh.

To je výrazně nad současné tržní ceny elektřiny a tím se tak zatím rozptýlily obavy z nadměrné regulace cen elektřiny z biomasových a bioplynových elektráren. To se ale samozřejmě týká jen windfall tax.

Na Slovensku, stejně tak jako v České republice, nemá windfall tax na naše aktiva žádný dopad.

Maďarsko

V Maďarsku máme dvě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu přibližně 43 MWp. Tyto fotovoltaiky prodávají elektřinu formou výkupních cen v režimu KAT. Tyto KAT výkupní ceny se každoročně valorizují o inflaci ve formě CPI sníženou o 1 %, konkrétně cena na rok 2023 byla indexována o 13,5 %. Za rok 2022 tyto elektrárny vyprodukovaly 54 300 MWh energie, což představovalo tržby přes 4,8 mil. eur.

Co vnímáme jako pozitivní signál je, že se sice situace v Maďarsku dala legislativně upravit a tento vysoký nárůst výkupních cen například zastropovat. Maďarská vláda ale k tomuto kroku nepřistoupila, a nám výrobcům tak výkupní ceny valorizovala o výše uvedených 13,5 %. Tím pádem došlo k dalšímu posílení finanční výkonnosti našich aktiv.

Maďarská vláda v roce 2022 svým nařízením v rámci windfall tax pouze rozhodla o dodatečném zdanění firem, které vystoupily z režimu KAT. U našich elektráren jsme se rozhodli z důvodu rizik s tím spojených režim KAT neopouštět a tím pádem se nás tohle nařízení netýká. Konkrétní aplikace windfall tax v Maďarsku se tak našich elektráren nijak nedotkla.

Z bližšího popisu výše tedy vyplývá, že všechny země se k aplikaci windfall tax postavily po svém. Konkrétní legislativní úpravy windfall tax v Česku, Slovensku a Maďarsku byly pro aktiva fondu NOVA Green Energy příznivé a neměly na ně žádný materiální dopad.

S fondem NOVA Green Energy zvažujeme i jiné země např. Polsko, Bulharsko, Rumunsko, a tak bereme v rozhodování v potaz i místní provedení windfall tax.