Projekt DFLEX ověřil využitelnost agregace flexibility

Členové konsorcia představili výsledky projektu DFLEX zaměřeného na téma zapojení spotřebitelů, kteří dokážou cíleně měnit odběr elektřiny, do řízení elektrizační soustavy. Projekt přinesl cenné výstupy, z nichž některé již byly zavedeny do praxe.

Zdroj: MPO

Praktické využití agregace flexibility

Projekt DFLEX ověřil způsob zapojení a řízení poskytovatelů flexibility na straně spotřeby a definoval vztahy mezi agregátorem, dodavatelem elektřiny, poskytovatelem flexibility a společností ČEPS jako provozovatelem přenosové soustavy. Dále otestoval, jak poskytnutou flexibilitu vyhodnotit a finančně vypořádat. Bylo rovněž zjištěno, zda je nabízená flexibilita kompatibilní se standardními požadavky ČEPS na služby výkonové rovnováhy.

Kromě ověření možnosti využití agregace flexibility v ČR bylo hlavním přínosem projektu DFLEX vytvoření algoritmů pro vyhodnocení poskytnuté flexibility a finanční vypořádání poskytnutých služeb. Výsledky projektu představili členové konsorcia na workshopu, který se konal 22. 3. 2023 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

DFLEX byl realizován v rámci programu THÉTA Technologické agentury ČR. Jeho hlavním příjemcem byla společnost ČEPS, na projektu se dále podíleli Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Pražská energetika a Digital Energy Services ze skupiny Nano Energies. Aplikačním garantem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, asociovaným partnerem Hlavní město Praha.

Nutné úpravy trhu

„Výstupy projektu prokázaly, že využití strany spotřeby pro účely poskytování SVR je potřebné, nicméně pro širší rozšíření, např. na hladině nízkého napětí, je nezbytné dořešit některé další otázky. Například se jedná o přesné vypořádání SVR a s tím spojenou korekci diagramu dodavatele elektřiny u odběratelů, u kterých nezávislý agregátor využívá flexibilitu,“ říká Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS zodpovědný za strategii, inovace a rozvoj přenosové soustavy.

„Potenciál efektivní spolupráce mezi akademickou obcí a průmyslovými partnery jsme prokázali nejen zapojením odborníků s dlouholetou praxí, ale i využitím kapacit a nástrojů pro analýzy dat či ověření různých modelů agregace. Díky tomu jsou úpravy trhu navrhované projektem DFLEX lépe uzpůsobeny potřebám a možnostem české energetiky,“ říká Ondřej Mamula, vedoucí skupiny Energetika, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

„Projekt již od začátku čelil celé řadě výzev, zejména pak jeho komplexnosti, nadčasovosti a aplikačním omezením. Díky aktivnímu přístupu všech účastníků projektu a vybraným poskytovatelům flexibility z řad zákazníků Pražské energetiky bylo možné se s většinou těchto výzev úspěšně vypořádat a projekt zdárně dokončit. Aktuální stav na trhu SVR potvrzuje, že zapojení flexibility na straně spotřeby do poskytování služeb výkonové rovnováhy má svou budoucnost a zájem o poskytování ze strany poskytovatelů flexibility aktuálně výrazně narůstá,“ uvádí Marek Záruba, vedoucí sekce Obchodování v Pražské energetice.

„Projekt DFLEX měl smysl. Dokázal, že do trhu s podpůrnými službami by se při správném nastavení podmínek pro využívání flexibility na straně spotřeby mohlo zapojit opravdu velké množství zákazníků. Věřím, že abychom se k jejich potenciálu dostali v potřebném čase a množství, potřebujeme nezávislou agregaci – a DFLEX jasně ukázal, že její zavedení by Česku prospělo,” říká ředitel Nano Energies Stanislav Chvála. „Osobně taky vnímám jako důležité, že se nám daří správně nastavovat vztahy mezi tržními subjekty – mezi agregátorem flexibility, obchodníkem a provozovatelem přenosové soustavy – a že se potvrdila nezbytnost dalšího rozvoje práce s daty mezi subjekty na trhu.”

Projekt přinesl cenné výstupy, z nichž byla část realizována již v jeho průběhu – např. v podobě úprav Pravidel provozování přenosové soustavy (Kodexu PS) v části II, které vstoupily v platnost 1. ledna 2021. Další změny se budou realizovat v následujících letech. Identifikoval také celou řadu souvisejících témat a otázek, na které je potřeba najít odpovědi. K tomu je za potřebí navazujících výzkumných činností a projektů.

Slovníček pojmů

Agregátor: subjekt, který využívá flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, jež pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR. V případě integrovaného agregátora je jím přímo dodavatel elektřiny, jako nezávislý agregátor jím může být i třetí subjekt.

Flexibilita spotřebitelů: schopnost spotřebitelů cíleně a za úplatu měnit svůj odběr elektřiny.

Kodex PS: Pravidla provozování přenosové soustavy (Kodex PS) obsahují informace pro účastníky trhu a minimální technické, konstrukční a provozní požadavky pro připojení a užívání přenosové soustavy.

Služby výkonové rovnováhy (SVR): Pomocí SVR společnost ČEPS udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, která je předpokladem fungování celé elektrizační soustavy.