Photon uvádí na trh sanační technologii pro čištění oblastí kontaminovaných vod s využitím fotovoltaických offgridových systémů

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy Group v rámci  své dceřiné společnosti Photon Water Technology s.r.o. dosáhla podstatného pokroku ve výzkumu a vývoji své nanoremediační technologie, která již byla nasazena v několika kontaminovaných lokalitách ve světě.  Celé zařízení je poháněno solární energie v rámci offgridových systémů.

Zdroj: Photon Water Technology

Zdroj: Photon Water Technology

Celosvětový patent

Tato technologie, pro kterou společnost očekává celosvětový patent, dosáhla slibných výsledků také při rozkladu per- a polyfluorovaných látek (PFAS).

PFAS jsou globálně se vyskytující znečišťující látky, s nejistými dopady na zdraví a životní prostředí. Sloučeniny PFAS se komerčně vyrábějí od 50. let 20. století a jsou tepelně stabilní a vysoce rozpustné. Existují v různých formách a často jsou přítomné v kombinaci s dalšími znečišťujícími látkami.

Doposud bylo identifikováno více než 4 700 sloučenin PFAS. Díky jejich odolnosti proti vodě, olejům a teplu se používají v nepřilnavém kuchyňském nádobí, ve výrobcích na ošetření oděvů a nábytku, v lepidlech a chemických látkách potlačujících oheň. Látky PFAS jsou v přírodě vysoce stabilní a snadno se šíří v podzemních vodách a půdách, což způsobuje znečištění řek, jezer a zdrojů pitné vody.

Znečištění PFAS můžeme nalézt v povrchových a podzemních vodách v oblastech s chemickým průmyslem, textilní výrobou, rafinací ropy, civilními a vojenskými areály (zejména letišti), skládkami a dalšími průmyslovými lokalitami. Vysoké koncentrace PFAS se vyskytují také na hasičských cvičištích a místech, kde byly hašeny velké požáry pomocí hasicích pěn obsahujících PFAS.

Rozsáhlé znečištění pitné vody představuje vážný problém také pro vodárenské společnosti. Kontaminace PFAS se stále častěji stává předmětem významného veřejného zájmu a kontroly v Severní Americe a Austrálii, kde regulační orgány přezkoumávají množství vypouštění a kontaminace PFAS v pitné vodě a potravinách. Evropská unie se tímto problémem začíná zabývat a od 1. července 2020 se stalo Dánsko prvním členským státem EU, který zakázal používání látek PFAS v papírových obalech na potraviny.

První pilotní projekt

„Úspěšně aplikujeme naši nanoremediační technologii in situ v lokalitách zasažených různými znečišťujícími látkami po celém světě. Potenciál naší technologie se znásobil, když rozsáhlé laboratorní testy ukázaly, že dokážeme rozložit per a polyfluorované látky (PFAS). Nyní zavádíme náš první pilotní projekt, abychom prokázali použitelnost naší technologie na odstraňování kontaminace PFAS in situ v podzemních vodách,“ vysvětluje Petr Kvapil, ředitel společnosti Photon Water.

„Jelikož jsou v Austrálii PFAS považovány za látky závažně znečišťující životní prostředí, testovali jsme použitelnost naší nanoremediační technologie na tento typ kontaminujících látek. Spolupracujeme s několika zúčastněnými stranami na využití naší technologie nanoremediace, abychom zajistili účinnou sanaci in situ schopnou rozložit PFAS látky bez nutnosti odstraňovat, čerpat a upravovat půdu a podzemní vodu. Při využití off-grid zdrojů energie, které Photon Energy také nabízí, jsme schopni tuto technologii instalovat na jakémkoli místě,“ uvedl Michael Gartner, výkonný ředitel Photon Energy Australia.

„Photon Water se primárně zaměřuje na rozvoj partnerství s regulačními orgány, vládou a průmyslem, abychom podpořili účinné a nákladově efektivní odstraňování PFAS z prostředí. Máme zkušenosti s úpravou vody z průmyslu, nakládáním s nebezpečnými kapalnými odpady a vývojem projektů, díky nimž můžeme úspěšně integrovat tuto technologii do naší nabídky inovativních řešení úpravy vody. Odstraňování PFAS prostřednictvím in situ nanoremediace je celosvětově jedinečné a má široký potenciál pro uplatnění na různých trzích a v různých průmyslových odvětvích,“ uvedl Ian Phillipps, generální ředitel společnosti Photon Water Australia.

„Čištění lokalit s PFAS patří k nejnaléhavějším tématům v sanačním průmyslu na celém světě a jsme přesvědčeni, že naše technologie nanoremediace in situ – jakmile bude úspěšně pilotována – může být rychle uvedena na globální trh. Máme velkou radost z našeho nového strategického zaměření, které má potenciál se rychle stát významným pilířem naší společnosti a zároveň snižovat environmentální riziko pro světovou populaci,“ uzavřel Georg Hotar, CEO společnosti Photon Energy N.V.

Správní rada společnosti Photon Energy se rozhodla soustředit a vyhradit všechna práva duševního vlastnictví související s nanoremediační technologií skupiny do plně vlastněné dceřiné společnosti Photon Remediation Technology N.V. se sídlem v nizozemském Amsterdamu. Budoucí sanační projekty budou realizovány jejími plně vlastněnými dceřinými společnostmi Photon Remediation Technology Europe s.r.o. se sídlem v Praze a Photon Remediation Technology Australia Pty. Ltd. se sídlem v australském Sydney.