9 miliard: Stát podpoří další rozvoj solárů novými dotacemi z Modernizačního fondu

Těsně před Vánocemi se zájemci o fotovoltaiku dočkali nových investičních dotací z programu RES+ Modernizačního fondu. Díky 9 miliardám podpory se urychlí  v Česku výstavba fotovoltaických elektráren v následujících letech.

Zdroj: Wikipedia

Miliardy na podporu fotovoltaiky

Modernizační fond z výnosů evropských emisních povolenek tak pokračuje v energetické proměně Česka, využití udržitelné sluneční energie, zajištění energetické soběstačnosti průmyslu i veřejných institucí a ochraně klimatu.

„Investice do solárních elektráren znamenají zdroj dlouhodobých ekonomických i ekologických výhod. Proto se snažíme subjekty napříč Českem motivovat k využívání levné a dostupné energie ze slunce,“ přibližuje novou investiční pobídku ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Jen z programu RES+ jsme za dobu fungování Modernizačního fondu nabídli na rozvoj fotovoltaiky již přes 17 miliard korun. Další investiční podporu průběžně směřujeme k obcím a veřejným subjektům i z Operačního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy a domácnostem z programu Nová zelená úsporám. Nyní dostávají příležitost podnikatelé a zájemci z řad průmyslových, zemědělských i veřejných subjektů, kteří chtějí snížit svou závislost na cenách konvenčních zdrojů energie a optimalizovat výdaje za energie. Fotovoltaickou výrobu zelené energie pro vlastní spotřebu podpoříme v nové výzvě 3 miliardami korun,“ dodává ministr Hladík.

Pokrytí třetiny způsobilých výdajů

Finanční prostředky z dotační výzvy RES+ č. 1/2024 jsou určeny na instalace nových fotovoltaických elektráren na již existujícím odběrném místě s výkonem 50 kW až 5 MW, v Praze od 10 kW. Vyrobená energie musí být primárně spotřebována v místě výroby.

Je nutné také ocenit nastavení podmínek výzvy, oproti výzvám předchozím, které přinese možnost do distribuční sítě připojit mnohem větší množství fotovoltaik a dalších obnovitelných zdrojů,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT). Hradecký chválí rozšíření okruhu žadatelů výzvy č.1 o výrobny až do 5 MWp s podmínkou maximalizace vlastní spotřeby.

„V této výzvě máme připraveny tři miliardy korun s tím, že dotační podpora se vztahuje zároveň i na akumulační bateriové systémy i na systémy na výrobu obnovitelného vodíku, tedy na elektrolyzéry. Solární systém pak může být rozmístěn jak na střechách budov a hal, na okolních pozemcích či nevyužívaných brownfieldech,“ komentuje výzvu ministr Hladík.

„Touto výzvou vycházíme vstříc subjektům, které mají v úmyslu řešit vlastní energetické potřeby. Výzva je proto nastavena jako jednokolová nesoutěžní, žádosti budeme posuzovat průběžně podle data doručení se zohledněním alokovaných finančních prostředků. Rozhodující pro přiznání podpory je splnění kritérií výzvy a podmínek programu. Uchazeči pak mohou získat z programu podle výkonu FVE až třetinu ze způsobilých výdajů na projekt,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Do výzvy č. 1 byla zařazena podmínka maximálního rezervovaného výkonu připojení do distribuční sítě ve výši 30 % instalovaného výkonu výrobny u instalací do 1 MWp. Pro instalace nad 1 MWp je maximální rezervovaný výkon 20 % instalovaného výkonu výrobny. Soutěžní výzva č. 2 obsahuje obdobné podmínky, které ve finále umožní připojit větší výkon fotovoltaik a dalších OZE.

Žádosti mohou zájemci elektronicky podávat od 1. března do 31. října 2024 prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR, dostupného na webových stránkách zadosti.sfzp.cz. Podpořené projekty musí být realizovány do tří let od schválení.

Aktuální dotační podpora z Modernizačního fondu představuje zejména pro komerční subjekty příležitost zainvestovat s pomocí státu do vlastního zdroje solární energie. Tím si minimalizují své provozní náklady a zároveň aktivně přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Nové dotace i pro obce a velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW

„Chytré obce hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3 tisíc obyvatel opětovně nabídneme dotace na pořízení FV systémů na střechy nekomerčních objektů, větším obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu, a tím podpoříme vznik energetických společenství. Navazujeme tak na výzvy z loňského roku, o které byl mezi obcemi obrovský zájem a celkem si řekly o dotace v objemu 2,7 miliard korun,“ popisuje ministr Hladík a dodává, že právě tyto projekty pomáhají v Česku rozvíjet komunální energetiku.

„Podmínky pro čerpání dotace rozšiřují okruh žadatelů o instalace nad 1 MWp pro vlastní spotřebu, což firmám umožňuje pokrýt daleko větší část vlastní spotřeby elektřinou vyrobenou z obnovitelného zdroje. Další novinkou je, že o dotaci mohou žádat jen projekty se stavebním povolením, pokud je pro ně relevantní, u kterých je vysoká pravděpodobnost instalace a poměrně v krátkém čase. To zabraňuje různým spekulacím a tím blokování alokace prostředků výzvy,“ doplňuje Hradecký za CAFT.

Výzvy RES+ č. 3 a 4/2024 pro obce se otevřou také na začátku března a k dispozici v nich budou dohromady dvě miliardy korun. Dotace se bude vztahovat na individuální instalace FV systémů na veřejných budovách i sdružené projekty.

„Obdobnou příležitost z programu RES+ ještě letos nabídneme i zájemcům o velké instalace fotovoltaických elektráren nad 1 MW převážně pro dodávky do sítě, a to v rámci vyhlášené soutěžní výzvy RES+ č. 2/2024 s alokací 4 miliardy korun,“ doplňuje Petr Valdman.

Rozvoj solární energie v Česku letos výrazně zrychlil a svůj podíl na tom má i Modernizační fond, v jehož čerpání patří Česká republika mezi nejúspěšnější země a program Nová zelená úsporám, kde obliba střešních FV systémů roste již několikátým rokem.

„Za poslední dva roky jsme díky těmto dvěma úspěšným programům podpořily fotovoltaické instalace o výkonu 2 914 MWp, z toho více než dvě třetiny připadají na letošní rok. To pro představu znamená výrobu čisté elektřiny v objemu, který pokryje běžnou roční spotřebu více než dvou milionů lidí,“ připomíná ministr Hladík.

Další informace k dotacím

„Vánoční nadílku dotací pro nové fotovoltaické elektrárny z Modernizačního fondu rozhodně vítáme. Stát tak smysluplně podpoří energetickou soběstačnost firem, obcí a komunit a rovněž urychlí proces dekarbonizace ekonomiky,“ komentuje nové dotace Aleš Hradecký, předseda Cechu Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT).

V Modernizačním fondu byly dnes zveřejněny výzvy na investiční dotace fotovoltaikých elektráren v celkové výši podpory 9 mld Kč. Jsou připraveny celkem čtyři výzvy, které přehledně shrnujeme níže:

„Zhruba pět z devíti miliard v nových výzvách na fotovoltaiku jde na zdroje v místě spotřeby, čtyři na zdroje pro dodávku celé výroby do sítě. Oceňujeme toto rovnoměrné rozložení a navýšené bodové zvýhodnění pro instalace na střechách budov. Důležité je rovněž zrovnoprávnění žadatelů, nově nebude žádný typ podniků zvýhodňován,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„V dynamicky se rozvíjející fotovoltaice předpokládáme do roku 2030 nárůst celkového výkonu o až 13 GWp, z toho nejméně polovina ve zdrojích určených pro pokrytí vlastní a lokální spotřeby, tedy především střešní instalace,” dodává. Chalupa.

Chalupa tím komentuje skutečnost, kdy v dřívějších výzvách bylo 60 % prostředků přednostně alokováno na subjekty spadající do systému obchodování s emisemi, tedy z velké fosilní energetiky.

Více informací a podrobné podmínky všech nově vyhlášených výzev na webových stránkách SFŽP ČR.